Les Olimpíades canviaran la Xina, o la Xina canviarà les Olimpíades?

 • Published on
  28-Mar-2016

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

"Han passat cent anys des que es va fer la pregunta que avui s famosa a la Xina: 'Quan podr la Xina convidar el mn sencer a Pequn per a una competici internacional olmpica?'. Al 2008, els Jocs Olmpics es duran a terme a la naci menys 'occidentalitzada' on mai shan celebrat. Ser la tercera vegada que els Jocs Olmpics dEstiu se celebrin fora dOccident o duna de les seves antigues colnies, i ser la trobada ms important entre Orient i Occident en temps de pau. Ser un moment crucial quan la Xina comenci a ocupar el seu lloc com a pea fonamental de la poltica mundial, en leconomia i en la cultura desprs de gaireb 170 anys de subordinaci als poders occidentals i al Jap. Per als xinesos, l'eslgan olmpic 'Un mn, un somni' significa que tota la gent del mn vol un bon nivell de vida i seguretat, i que totes les nacions desitgen modernitzar-se i arribar a condicions poltiques i econmiques estables (...)".

Transcript

 • Aquesta obra ha estat publicada com a part del projecte educatiu del Centre d'Estudis Olmpics (CEO-UAB), Llions universitries olmpiques, promogut a travs de la Ctedra Internacional dOlimpisme (CIO-UAB). El projecte t com a objectiu oferir l'accs en lnia a textos elaborats per experts internacionals i dirigits a estudiants universitaris i professors que tracten sobre les principals temtiques relacionades amb els Jocs Olmpics. Aquesta obra est subjecta a la llicncia Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 2.5 Espanya de Creative Commons. Ets lliure de copiar, distribuir i comunicar pblicament l'obra, sempre que reconegueu lautor i editor, no sigui utilitzada per a finalitats comercials o generar una obra derivada daquesta.

  Per citar aquest document, pots usar la referncia: Brownell, Susan (2010): Les Olimpades canviaran la Xina, o la Xina canviar les Olimpades? [article en lnia]. Barcelona: Centre dEstudis Olmpics (CEO-UAB). Ctedra Internacional dOlimpisme (CIO-UAB). [Data de consulta: dd/mm/aa] Del contingut, 2007 Susan Brownell De ledici, 2010 Centre dEstudis Olmpics (CEO-UAB) ISBN: 978-84-693-2895-8

 • Sumari

  1. Introducci ................................................................................................. 12. DedeblesOlimpadespodencomportaruncanvisocial?.......................... 23. ElsJocsOlmpicscanviaranlaXina?............................................................... 3 3.1.Elllegatlegal............................................................................................ 4 3.2.LaCartaOlmpica..................................................................................... 4 3.3.Dretsdepropietatintellectual................................................................ 4 3.4.RadiodifusiOlmpicadePequn(BeijingOlympicBroadcasting)(BOB) 5

  3.5.LleitemporalquegaranteixlallibertatmediticaperalsperiodistesestrangersquecobreixenelsJocsOlmpics................................................... 63.6.LaresolucideNagoya........................................................................... 73.7.Quantduraran?........................................................................................ 8

  4.Elllegatintangible............................................................................................ 8 4.1.ElCOIcomamestrededemocrcia?..................................................... 95.Elllegatmsimportant:lespersonesilacultura.............................................. 10 5.1.Educaciolmpica.................................................................................... 10 5.2.Lentrenamentdelsvoluntaris................................................................. 11 5.3.Lapromocidelcosmopolitismeilangls............................................. 13 5.4.Escrutiniintensdelsmitjansinternacionals............................................ 14 5.5.Xarxesinternacionalsformadespercorporacionspatrocinadores......... 156.LaXinacanviarlesOlimpades?....................................................................... 15 6.1.LeurocentrismedelMovimentOlmpic.................................................. 16 6.2.NmerodemembresdelCOIpercontinentsipercentatgetotalde membres ................................................................................................. 17 6.3.Elproblemadelwushu............................................................................ 177.Expressionsdelaculturaxinesa......................................................................... 18 7.1.Lhoradecomenar................................................................................. 18 7.2.LsdelFengshui...................................................................................... 18 7.3.Lactuacicultural.................................................................................... 198.Estempreparats?.............................................................................................. 20Notes ................................................................................................. 21

 • CentredEstudisOlmpics,CEOUABCollecciLlionsuniversitries|22

  1

  1.Introducci

  HanpassatcentanysdesqueesvaferlapreguntaqueavuisfamosaalaXina:Quanpodr

  laXina convidarelmn sencer aPequnper auna competici internacionalolmpica?2.Al

  2008, els JocsOlmpics esduran a terme a lanacimenys occidentalitzadaonmai shan

  celebrat. Ser la tercera vegada que els JocsOlmpics dEstiu se celebrin fora dOccident o

  dunade lessevesantiguescolnies, iser latrobadams importantentreOrient iOccident

  en tempsdepau.Serunmomentcrucialquan laXinacomenciaocuparel seu lloccoma

  peafonamentaldelapolticamundial,enleconomiaienlaculturadesprsdegaireb170

  anysdesubordinacialspodersoccidentalsialJap.

  Peralsxinesos,l'eslganolmpicUnmn,unsomnisignificaquetotalagentdelmnvolun

  bon nivell de vida i seguretat, i que totes les nacions desitgen modernitzarse i arribar a

  condicionspoltiquesieconmiquesestables.

  PerlarestadelmnhavistambambivalncialatornadadelaXinaalaimportnciamundial

  queteniaenelsegleXVIIIpelquefaapodeririquesa.Alseglepassathadeixatunllegatque

  hadesuperarse.Entermespoltics,elsgovernsoccidentalsencaradesconfienmoltdelPartit

  Comunista xins, una desconfiana que va deixar la Guerra Freda. Quant a aspectes de

  comprensi acadmica, moltes de les opinions occidentals de la cultura xinesa estan

  deformadesacausade ideeserrniesquevancomenaraconsolidarsedurantelsegleXIX

  ambladisciplinad'estudisorientals,laqualvaprendreunaformadiferentalameitatdelsegle

  XX amb la teoria de la modernitzaci i, ms recentment, amb el concepte del xoc de

  civilitzacionsproposatperSamuelHuntington3.

  Pel que fa a l'opini pblica, els Jocs de Pequn s'han vist com el presagi d'una nova era

  d'imperialisme oriental i com l'alament de l'amenaa xinesa. Els editorials dels diaris

  occidentalsa lany2001,durant lacandidaturaolmpicadePequn,vanmostrarunaltnivell

  d'hostilitat:LaXinanoesmereix lesOlimpades,Candidatura inoportunadePequn,Les

  Olimpades atrapades en el trencaclosques xins, entre d'altres. El fams estereotip que

  presentaelsistemadelsinternatscomaencobrimentdunabsinfantilorganitzatvaproduir

  etiquetes com fbriquesd'esport, mquinaesportiva comunista4, lniademuntatgede

  dolor5 ianeuambcompteambels sinistres supercampionsde laXina6.Almaigde2007,

 • LesOlimpadescanviaranlaXinaolaXinacanviarlesOlimpades?SusanBrownell

  2

  l'actriuMiaFarrowvaencapalarunatacencontradelsuportdelaXinaalgoverndeSudani

  vaqualificarlesOlimpadesdePequncomelsJocsdelGenocidi.

  La gent dels pasos occidentals desenvolupats sembla fixarse en la qesti de si els Jocs

  Olmpics canviaran la Xina.Milloraran els drets humans en aquest pas? Lobriranms a la

  restadelmn?ComelsvadefinirelComitOlmpicInternacional(COI),sesuposaqueelsJocs

  Olmpicssnunaocasipera l'intercanvicultural i lamillorade lacomprensi internacional,

  unvehicleperadirigiralmncapalapauatravsdel'esport:elMovimentOlmpic.Sembla

  queaOccidentsesuposaquequalsevolintercanviculturalamblaXinanomsseriaunilateral,

  enelqual laXinaaprendriad'Occident, inoundilegbilateral.Elsxinesosesperenqueels

  occidentalsaprenguemunamicadelseupasatravsdelsJocsOlmpics,perserpossible,

  aix?

  Avuim'agradariaplantejar tresqestions:1)Dedebpodenels JocsOlmpicscomportarun

  canvisocial?;2)ElsJocsOlmpicscanviaranlaXina?;3)LaXinacanviarelsJocsOlmpics?

  2.DedeblesOlimpadespodencomportaruncanvisocial?

  Amesuraque s'aproximenels Jocs,elspolticsoccidentals,elsgrupsprodretshumans iels

  comentaristesdelsmitjansdecomunicaciels faranservirenbeneficide lessevesmateixes

  agendespoltiques.SeguramentcriticaranelsJocsOlmpicspernocomplirlasevapromesade

  contribuir a crear un mn millor i ms pacfic. s una part necessria en la societat

  democrtica que elsmembres del congrs dels EstatsUnits i els grups comHuman Rights

  Watchutilitzin lesOlimpadescomaplataformaperaguanyaratencimeditica.Tanmateix,

  aixsuns instrumentaldelsmitjans iunscnicdels JocsOlmpics.Peraanarmsenll

  d'aquestaexplotaci superficialdelsmitjansdecomunicaci,necessitemunbonperiodisme

  d'investigaciiunaanlisicientficasocial.

  Actualment, el COI no est preparat per a respondre a les crtiques dels JocsOlmpics de

  Pequn, perqu manca de proves cientfiques slides per a afirmar que les Olimpades

  comportaranuncanvi socialpositiu.Enelsdarrersanys,elmateixCOIha reconegutquees

  necessitaunamajorcomprensicientficadelsJocs,sobretotenlaqestidelllegat,elqual

 • CentredEstudisOlmpics,CEOUABCollecciLlionsuniversitries|22

  3

  esrefereixatotallquequedadesprsqueelsJocss'hagincelebratiacabat.Iaix,Pequnser

  la primera ciutat hoste que produeixi un informe complet de l'Impacte dels Jocs Olmpics

  (informe OGI, en les seves sigles en angls). s un projecte d'investigaci que implica la

  collaboracientreelcomitorganitzador local iunauniversitatde la ciutathoste; totsdos

  treballen de forma conjunta amb el COI per a recollir informaci sobre 150 indicadors

  econmics, socials i ambientals7. Aquesta recollida d'informaci per a lOGI comena quan

  s'anuncia lacandidaturade laciutathoste iacabadosanysdesprsques'hagincelebratels

  Jocs, fetquesuposaunperodede11anys.Pequnser laprimeraciutathosteenportara

  termeunOGI completdurantaquests11anys, ieldua termeelCentred'EstudisOlmpics

  Humanstic de la Universitat de Renmin. Aquest s un gran pas cap a la comprensi del

  MovimentOlmpiccomun fenomensocialcomplex,per lOGIest formatengranpartper

  mesuresquantitativessobreeldesenvolupamenteconmic iesportiu,com lesmilloresen la

  qualitatde l'aigua, l'incrementen laparticipacienesports, l'augmentd'espaisd'ocia l'aire

  lliure, o el creixement del nombre dinfrastructures hoteleres. Encara que lOGI intentar

  calcularalgunscanvisculturalsipoltics,aquestsunterrenygairebimpossibledemesurar.

  3.ElsJocsOlmpicscanviaranlaXina?

  El94%d'aprovaciquevacalcular l'enquestaGallup, laqualesvaencarregarcompartde la

  candidaturadePequnel2001,mostravaqueelshabitantstenienunndexaltdeconfianaen

  les promeses dels Jocs. Per les seves esperances i somnis no sn elms important per a

  Occident, sin la qesti dels drets humans. Els canvis que Occident espera que els Jocs

  Olmpicsduguina laXinanosnexactamentelsmateixosqueesperenelsxinesos.Defet,el

  primerquediuen lamajoriadexinesosquanse'lspreguntaper lessevesexpectativessque

  elsJocsmostraranalmnlaimatged'unaXinaforta,exposaranlaculturailahistriaxineses

  almniesborraranl'estereotipdelmalaltd'siaoriental.Podemesperarqueelssomnisde

  lamajoria de xinesos no seran oblidats en la coberturameditica dels Jocs de la Xina.Als

  ciutadans de Pequn tamb els preocupa si les preparacions per als Jocsmilloraran la seva

  qualitatdevidaono.Lainfrastructuraques'estduentatermeperalesOlimpadescanviar

  Pequn amb una nova arquitectura monumental, carreteres, lnies de metro, millores

  mediambientals i installacionsesportives. Les inversionspera controlar la contaminacide

 • LesOlimpadescanviaranlaXinaolaXinacanviarlesOlimpades?SusanBrownell

  4

  l'aire ide l'aigua i, sobretot,pera reforestar lazona,hauriendemillorar laqualitatdevida

  bsicaperagranpartdelapoblaci.

  3.1.Elllegatlegal

  UndelscanvisfonamentalsquepodenocrreralaXinaacausadeelsJocsOlmpicsselllegat

  legal. Mentre que el canvi social pot donarse quan una naci es veu pressionada per

  l'examen internacionaldelsmitjans,smsprobableque talcanvi siguipermanentquanes

  veureforatper la llei.Com la llei internacionalsunade lesviesprincipalspera forarals

  pasosaadaptarsealsestndardsinternacionalsd'avui,dominatsperOccident,simportant

  entendreelsfonamentslegalsdelMovimentOlmpic.

  3.2.LaCartaOlmpica

  El Moviment Olmpic t com a guia la Carta Olmpica, el seu document fonamental, per

  aquestsecentraenelmndel'esport,inoesrefereixdirectamentamoltsdelsassumptesque

  preocupen als qui tenen agendes poltiques. L'nic dret hum reconegut en la Carta s el

  Principi Fonamental nm. 4, que diu: La prctica esportiva s un dret hum8. El dret a

  participarenelsesportsno s'ha vist comadrethuma la llei internacional,ni tan solsals

  EstatsUnits9.LaCartaOlmpicanopotservircomabaselegalperacanviarelsdretshumans

  encapnaci,ienaixlaXinanosdiferent.Pelquefaalsfonamentslegalsquepreocupenals

  periodistesialspoltics,l'nicdocumentlegalrellevantselManualdelesciutatscandidates

  peralsJocsielcontracteassociatalaciutathoste10.

  Encertesrees,elsistemalegaldelaXinas'estmodificantperacomplirambelsestndards

  internacionalsiaixferpossiblel'organitzacidelesOlimpades.

  3.3.Dretsdepropietatintellectual

  Laproteccide lesmarquesolmpiqueseraunade lesgranspreocupacionsdelCOIdesdel

  comenament.LaXinatambveuaixcomunaoportunitatperaensenyaralagentelsdrets

  de propietat intellectual, els quals es consideren importants per al desenvolupament de

  l'economiaxinesaiperalesrelacionsinternacionals,jaquelesimitacionsdemarquesfamoses

  hanestatungranproblema tantpera lesmarques localscompera lesestrangeres.ElCOI

  estavaengeneralsatisfetamblaproteccidelesmarquesolmpiques.Vahaverunaproducci

 • CentredEstudisOlmpics,CEOUABCollecciLlionsuniversitries|22

  5

  agranescalad'imitacions,peresvadescobririesvapodersolucionar.Tanmateix,l'efecteva

  ser limitat perqu la gent va entendre que les marques olmpiques no podien usarse

  lliurementi,alatardordel2007,lesmesuresgovernamentalsjahavieneliminatprcticament

  lesfalsificacions.Noobstantaix,elsCDspirata,perexemple,encaraespodenveurepertot

  arreu. Tot i aix, es va notar de forma general que els Jocs Olmpics havien mostrat la

  importnciadelaproteccidelapropietatintellectualalgoverncentral,desprsd'anysd'un

  aparentcompromsambivalent.

  3.4.RadiodifusiOlmpicadePequn(BeijingOlympicBroadcasting)(BOB)

  La lleixinesanopermetquehihagi inversionsestrangeresdirectesa la televiside laXina,

  peresvaaprovaroferirformaciaunconjuntd'empresesnoxinesesperaretransmetreel

  materialinternacional,laproductoraRadiodifusiOlmpicadePequn(BOB,enlessevessigles

  en angls). Aquest fet, que el Consell d'Estat hagi decidit deixar de banda una llei que es

  considerava crucial per a la seguretat nacional, no s'ha declarat pblicament, sin que el

  comunicat oficial emfatitzava que la decisi s'havia pres d'acord amb les lleis sobre

  collaboracionsempresarialsxinesesestrangeres11.ElprincipalproblemavavenirquanelCOI

  vadecidiremprendrelasevaprpiaagnciaderadiodifusiinterna,elsServeisdeRadiodifusi

  Olmpica(OBS,enlessevessiglesenangls)comaEmissoraOficialdelsJocs(enangls,OBO,

  OfficialBroadcasterfortheOlympics),laqualcomenariapelsquesecelebraranal2008,sense

  pensarqueaixpodiaanarencontrade les lleisnacionalsd'unpas.Noobstantaix,esva

  arribaraunacord:pertalquelaOBSnohofestot,esvaestablirunacooperaciempresarial.

  EldirectorexecutiudelBOBsenManoloRomero,delaOBS,ielseudirectorgeneralenMa

  Guoli,l'anteriordirectordel'AgnciaEsportivadelaTelevisiCentrallaXina.Elpresidentdela

  JuntadeDirectorssen JiangXiaoyu,vicepresidentexecutiudelBOCOG (siglesenanglsde

  ComitOrganitzadordelsJocsOlmpicsdePequn),mentrequeelvicepresidentsenHein

  Verbruggen,presidentdelaComissideCoordinacidelCOI.EntreelsDirectorsExecutius,els

  DirectorsdeDepartamentilaJuntadeDirectors,elpersonalesquedaambdeumembresdel

  COIidotzexinesos,laqualcosadnasuperioritatnumricaaaquestsltims.

 • LesOlimpadescanviaranlaXinaolaXinacanviarlesOlimpades?SusanBrownell

  6

  3.5.Lleitemporalquegaranteix la llibertatmediticaperalsperiodistesestran...