Lectogrup. Quadern d’eficàcia Young Achievers Student’s Book ?· NATURAL 5 Projecte Saber fer Santillana…

  • Published on
    19-Oct-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

REV 01 23/06/16 Centre Concertat pel Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya Llistat de Llibres i Material Escolar Curs 2018-2019 Cicle Superior de Primria Curs: 5 Matria Llibre Editorial ISBN LLlleenngguuaa CCaattaallaannaa LLENGUA CATALANA 5 Projecte Saber fer Santillana 978-84-9130-257-5 (Obra completa) Lectogrup. Quadern deficcia lectora: vermell Text- La Galera 978-84-412-2137-6 LLlleenngguuaa CCaasstteellllaannaa Lengua Castellana 5. Proyecto Saber Hacer. Serie mochila ligera. Santillana 978-84-6801-0571 (Obra completa) LLlleenngguuaa AAnngglleessaa Young Achievers Students Book & grammar reference 5 Richmond 978-84-6682-0226 Young Achievers Activity Book 5 Richmond 978-84-6682-0493 MMaatteemmttiiqquueess Mate+ 5. Matemtiques per pensar Santillana 978-84-9130-748-8 CCoonneeiixxeemmeenntt ddeell MMeeddii NNaattuurraall ii SSoocciiaall CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL 5 Projecte Saber fer Santillana 978-84-9130-253-7 CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL 5 Projecte Saber fer Santillana 978-84-9130-303-9 Essential Science Plus 5. Primary Students Book Richmond 978-84-680-1523-1 Essential Science Plus 5. Activity Book Richmond 978-84-680-0146-3 MMssiiccaa MSICA 5 Projecte Els Camins del Saber Santillana 978-84-7918-929-7 RReelliiggii CCaattlliiccaa RELIGI CATLICA 5 Srie Rabun Santillana 978-84-9047-041-1 LA BBLIA Claret 978-84-9846-280-7 REV 01 23/06/16 (o qualsevol Bblia de casa) (EC) MMaatteerriiaall eessccoollaarr 1 regle de 30 cm 1 llapis 2b 1 flauta de bec. Digitaci alemanya 1 capsa de mocadors 1 transportador d angles, 1 escaire i 1 cartab 1 estoig amb colors, retoladors, bolgrafs, llapis, goma, maquineta i regle petit. 10 bosses transparents amb forats per carpes de 4 forats Extrable USB 2GB Flauta de bec soprano de digitaci alemanya (la mateixa de 4t de primria) Lescola facilitar: Agenda escolar Carpes danelles de lescola (el mateix de 4t de primria) Fulls blancs i quadriculats din A4 1 pega gran Pritt Les llibretes de les diferents matries. Dossier i material de cantnia. Llibre de lectura (Projecte Biblioteca dAula). Material per a educaci visual i plstica REV 01 23/06/16 Centre Concertat pel Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya Llistat de Llibres i Material Escolar Curs 2018-2019 Cicle Superior de Primria Curs: 6 Matria Llibre Editorial ISBN LLlleenngguuaa CCaattaallaannaa LLENGUA CATALANA 6 Projecte Saber fer Santillana 978-84-9130-307-7 (Obra completa) Lectogrup. Quadern deficcia lectora: vermell Text- La Galera 978-84-412-2137-6 LLlleenngguuaa CCaasstteellllaannaa Lengua Castellana 6. Proyecto Saber hacer. Serie mochila ligera. Santillana 978-84-680-1511-8 (Obra completa) LLlleenngguuaa AAnngglleessaa Young Achievers Students Book & grammar reference 6 Richmond 978-84-6682-0233 Young Achievers Activity Book 6 Richmond 978-84-6682-0509 MMaatteemmttiiqquueess Matemtiques 6 Santillana 1r trimestre 843-13-0004-4978 2n trimestre 843-13-0094-7658 3r trimestre 978-84-9047-4136 CCoonneeiixxeemmeenntt ddeell MMeeddii NNaattuurraall ii SSoocciiaall Coneixement del Medi Social i Cultural 6 Projecte Saber fer Santillana 978-84-9130-318-3 Coneixement del Medi Natural 6 Projecte Saber fer Santillana 978-84-9130-319-0 Essential Science Plus 6 Primary.Students Book Richmond 978-84-680-1524-8 Essential Science Plus 6 Activity Book Richmond 978-84-680-1182-0 REV 01 23/06/16 MMssiiccaa MSICA 5 Projecte Els Camins del Saber (el mateix del curs anterior) Santillana 978-84-7918-929-7 RReelliiggii CCaattlliiccaa RELIGI CATLICA 6 Srie Rabun Santillana 978-84-9047-061-9 MMaatteerriiaall eessccoollaarr 1 regle de 30 cm 1 llapis 2b 1 flauta de bec. Digitaci alemanya 1 capsa de mocadors de paper 1 transportador d angles, 1 escaire i 1 cartab 1 estoig amb colors, bolgrafs, llapis, retoladors,... 10 bosses transparents amb forats per carpes de 4 forats Extrable USB 2GB Flauta de bec soprano de digitaci alemanya (la mateixa de 5 de primria) Lescola facilitar: Agenda escolar Carpes danelles de lescola (el mateix de 5 de primria) Fulls blancs i quadriculats din A4 1 pega gran Pritt Dossier dEducaci Fsica Llibre de lectura Material per a educaci visual i plstica

Recommended

View more >