Lectogrup. Quadern d’eficàcia Young Achievers Student’s Book ?· Coneixement del Medi Natural Santillana…

  • Published on
    19-Oct-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

REV 01 23/06/17 Centre Concertat pel Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya Llistat de Llibres i Material Escolar Curs 2018-2019 Cicle Mitj de Primria Curs: 3r Matria Llibre Editorial ISBN LLlleenngguuaa CCaattaallaannaa Llengua + 3 Primria. Santillana 978-84-913-0741-9 Lectogrup. Quadern deficcia lectora: groc Text- La Galera 978-84-412-2135-2 LLlleenngguuaa CCaasstteellllaannaa Nuevas Voces 3 Proyecto Saber Hacer Santillana 978-84-6801-1646 LLlleenngguuaa AAnngglleessaa Young Achievers Students Book & grammar reference 3 Richmond 978-84-6681-8070 MMaatteemmttiiqquueess Mate+ 3. Matemtiques per pensar Santillana 978-84-9130-325-1 CCoonneeiixxeemmeenntt ddeell MMeeddii NNaattuurraall ii SSoocciiaall Coneixement del Medi Natural Santillana 978-84-9047-1685 Coneixement del Medi Social i Cultural Santillana 978-84-9047-1708 Essential Science Plus 3 (Student's Book) Richmond 978-84-680-0003-9 Essential Science Plus 3 (Activity Book) Richmond 978-84-680-1344-2 MMssiiccaa Msica 4 Primria (es far servir a 3r i 4t de primria) Santillana 978-84-7918-921-1 Dossier de Msica. RReelliiggii CCaattlliiccaa Religi Catlica Edeb 978-84-6831-7151 MMaatteerriiaall eessccoollaarr 1 paquet de bosses transparents amb forats per carpes de 4 forats 1 capses de mocadors de paper Tisores Capsa de 12 colors de fusta Capsa de 12 plastidecors Capsa de retoladors Bolgrafs: negre, blau i vermell. Llapis Goma desborrar REV 01 23/06/17 Maquineta Regle de 15 cm Carpeta fina de plstic Una barra gran de plastilina Lescola facilitar: Agenda escolar Carpes danelles de lescola. Fulls din A4 Una barra de pega Pritt gran Llibretes de les diferents matries per a tot el cicle Canoner, carpeta i dossiers de msica. Llibre de lectura (Biblioteca daula) Material per a educaci visual i plstica AAnnoottaacciioonnss A partir del gener els alumnes hauran de portar: Una flauta de bec soprano de digitaci alemanya. Diccionari Escolar de Llengua Catalana VOX. ISBN:978-84-8332-961-0 Diccionario Escolar de Lengua Espaola VOX. ISBN:978-84-8332-994-8 Lescola facilitar una circular al mes doctubre per si esteu interessats en comprar la flauta i/o els diccionaris al centre. REV 01 23/06/17 Centre Concertat pel Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya Llistat de Llibres i Material Escolar Curs 2018-2019 Cicle Mitj de Primria Curs: 4t Matria Llibre Editorial ISBN LLlleenngguuaa CCaattaallaannaa Llengua Catalana 1r trimestre Santillana 843-13-0096-6833 Llengua Catalana 2n trimestre Santillana 843-13-0098-4660 Llengua Catalana 3r trimestre Santillana 978-84-9047-0145 Lectogrup. Quadern deficcia lectora: verd Text-La Galera 978-84-412-2136-9 LLlleenngguuaa CCaasstteellllaannaa Nuevas Voces Santillana 978-84-6802-9535 LLlleenngguuaa AAnngglleessaa Young Achievers Students Book & grammar reference 4 Richmond 978-84-6682-0141 MMaatteemmttiiqquueess Mate+ 4. Matemtiques per pensar Santillana 978-84-9130-573-6 CCoonneeiixxeemmeenntt ddeell MMeeddii NNaattuurraall ii SSoocciiaall Coneixement del Medi Natural Santillana 978-84-9047-0596 Coneixement del Medi Social i Cultural Santillana 978-84-9047-0671 Essential Science Plus 4 (Student's Book ) Richmond 978-84-680-0004-6 Essential Science Plus 4 (Activity Book) Richmond 978-84-680-1206-3 MMssiiccaa Msica 4 Primria (s el mateix que es va fer servir a 3r de Primria) Santillana 978-84-7918-921-1 Dossier de Msica RReelliiggii CCaattlliiccaa Religi catlica Edeb 978-84-6831-7168 REV 01 23/06/17 MMaatteerriiaall eessccoollaarr 1 paquet de bosses transparents amb forats per carpes de 4 forats 1 capses de mocadors de paper Tisores Capsa de 12 colors de fusta Capsa de 12 plastidecors Capsa de retoladors Bolgrafs: negre, blau i vermell. Llapis Goma desborrar Maquineta Regle de 15 cm 1 carpeta de plstic Una barra gran de plastilina Flauta de bec soprano de digitaci alemanya (la mateixa de 3r de primria) Carpeta transparent per a msica (la mateixa de 3r de primria) Lescola facilitar: Agenda escolar. Fulls din A4 1 barra de pega Pritt gran Dossiers de msica i material per a la Cantata Escolar Material per a educaci visual i plstica

Recommended

View more >