LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL Juliol 2012

 • Published on
  11-Jan-2016

 • View
  47

 • Download
  0

DESCRIPTION

LA NOVA FORMACI PROFESSIONAL Juliol 2012. LA NOVA FORMACI PROFESSIONAL. Els nous currculums. Caracterstiques generals dels ttols de FP. On trobar informaci dels nous ttols?. http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • LA NOVA FORMACI PROFESSIONAL

  Juliol 2012

 • LA NOVA FORMACI PROFESSIONALEls nous currculums

 • Caracterstiques generals dels ttols de FP On trobar informaci dels nous ttols?R.Decret (BOE): El Real Decret del MEC, que ha servit de base per al nostre ttolFitxa Resum: Fitxa on hi ha resumides les principals caracterstiques.Mduls Professionals: Document on savancen els detalls dels mduls del Decret.Orientacions: Document amb orientacions per a preparar la implantaci del nou ttolDecret Currculum: El Decret que ser daplicaci a CatalunyaUll!: Verd vol dir definitiu, taronja provisional. Cal anar comprovant quina s la ltima versi dels documents daquesta pginahttp://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe

 • Model curricular a Catalunya Estructura del decret dun ttolEl perfil professionalEl referent del perfil professional sn:? Les qualificacions professionals i unitats de competncia del Catleg de Qualificacions Professionals de Catalunya.? La competncia general.? Les competncies professionals, personals i socials. ? Les capacitats clau.

  El Currculum? Els objectius generals.? Els mduls professionals organitzats en Unitats Formatives.

  EspaisProfessorat de centres pblics i privatsConvalidaci entre mduls LOGSE i LOECorrespondncia entre unitats de competncia i mduls

 • Model curricular a Catalunya mduls professionals associats a una o ms unitats de competncia.mduls de suport (formaci de base de cada ttol)mduls transversals a tots el ttols : Formaci i orientaci laboral (FOL) Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) Mdul dangls tcnic (GM)

  mdul de sntesi en CFGM i mdul de projecte en CFGSmdul didioma i utilitzaci de la llengua anglesa com a metodologia de treballmdul de FCT : 350-400 h. Organitzaci modular del ttol

 • Model curricular a Catalunya Organitzaci del mdul en unitats ms petites (aprox. 20h-60h.) que:Tenen coherncia didctica per a laprenentatge.Tenen valor i sentit en el treball.Faciliten laccs de les persones adultes a la formaci.Poden ser ofertades per a la formaci contnua.Els mduls professionals sorganitzen en UNITATS FORMATIVES

  Sn unitats avaluables i certificables.La superaci de totes les unitats formatives donar lloc a la superaci i certificaci del mdul professional.

 • Model curricular a CatalunyaEls mduls professionals

  Durada dels mduls i hores de lliure disposici

  El mduls tenen durada variable.Alguns mduls tenen assignades hores de lliure disposici.Els centres distribuiran les hores de lliure disposici entre les UF del mdul professional o podran crear una nova UF relacionada amb els continguts del mdul.

 • Unitats formatives

 • Model curricular a Catalunya Durada dels mduls i hores de lliure disposici

  Les hores de lliure disposici assignades als diferents mduls professionals tamb es poden utilitzar, en la seva totalitat o parcialment, per generar un o ms nous mduls professionals, en el marc dun projecte del centre, amb comunicaci a la Direcci General de Formaci Professional Inicial i Ensenyaments de Rgim Especial, dels nous mduls professionals introduts pel centre.El centre ha de definir la unitat o unitats formatives del/s nou/s mdul/s, aix com els resultats daprenentatge, criteris davaluaci i continguts de cadascuna delles.

  Els mduls professionals

 • Model curricular a CatalunyaEls Resultats daprenentatge (RA)El RA expressa la competncia que ha dadquirir lalumnat, a travs de laprenentatge per a poder desenvolupar funcions o processos i obtenir productes o resultats.Cada RA descriu la capacitat que ha daconseguir lalumnat, lobjecte de lactivitat i la situaci daprenentatge.

  Els Criteris davaluaci (CA)Els criteris davaluaci indiquen les accions i els continguts de lactivitat o condicions que permeten valorar si sha aconseguit el resultat daprenentatge establert.Cada RA es concreta amb diversos criteris davaluaci (CA).Elements que configuren el currculum dels mduls professionals i les unitats formatives.

 • Model curricular a Catalunya

  Els Continguts (C)Els Continguts sn el conjunt de coneixements fonamentals que lalumnat ha dassimilar per assolir una determinada capacitat professional.A cada RA li correspon un bloc de continguts que integra els continguts procedimentals (saber fer), els conceptuals (saber ) i els actitudinals (saber ser i saber estar).Elements que configuren el currculum dels mduls professionals i les unitats formatives.

 • Mdul AExemple: Durada: 99 hHores de lliure disposici en el mdul: 0 h

 • Lavaluaci i certificaci dels mduls i UF - Lavaluaci es realitzar tenint en compte els resultats daprenentatge i els criteris davaluaci establerts en cada unitat formativa.- La superaci del mdul sobt amb la superaci de les unitats formatives que el componen.- La certificaci dels ensenyaments ha de detallar les qualificacions obtingudes en cada mdul i pot detallar les qualificacions obtingudes de les unitats formatives superades (a petici de lalumne).- Els mduls professionals acrediten les unitats de competncia als quals estan associats.