Guia d'ús Del Correu Electronic

 • Published on
  06-Apr-2018

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/3/2019 Guia d's Del Correu Electronic

  1/22

  GUIA DS DEL CORREU ELECTRNIC

 • 8/3/2019 Guia d's Del Correu Electronic

  2/22

  Introducci

  Audincia

  Abast

  Aspectes legals i normatius

  Descripci general

  Qu s i en qu consisteix?

  Finalitat

  Casos destudi

  Per qu es rep un gran volum

  de correu brossa (spam)

  Descripci

  Amenaces

  Per qu cal una contrasenya

  daccs al correu electrnic.

  Descripci

  Amenaces

  Com gestionar correus electrnics

  amb seguretat.

  Descripci

  Amenaces

  Recomanacions

  Recomanacions per tal de minimitzar la presn-

  cia de correu brossa a les bsties professionals

  dels usuaris

  Recomanacions per tal de minimitzar lamenaa

  de perdre el control de la bstia de correu elec-

  trnic dels usuaris

  Recomanacions per protegir la condenciali-

  tat de la informaci intercanviada per correu

  electrnic.

  Conclusions

  Glossari de termes

  Referncies i enllaos web.

  Eines

  Eines de xifratge

  Eines anti-spam

  Recursos de suport on-line

  5

  5

  5

  6

  7

  7

  8

  9

  9

  9

  10

  10

  10

  11

  11

  11

  12

  13

  13

  15

  16

  18

  19

  20

  20

  20

  21

  ndex

 • 8/3/2019 Guia d's Del Correu Electronic

  3/22

  El Centre de Seguretat de la Informaci de Catalunya,

  CESICAT, s lorganisme executor del Pla nacional

  dimpuls de la seguretat TIC aprovat pel govern de la

  Generalitat de Catalunya el 17 de mar de 2009. La

  missi daquest pla s la de garantir una Societat de

  la Informaci Segura Catalana per a tots. Amb aques-

  ta nalitat, es crea el CESICAT com a eina per a la

  generaci dun teixit empresarial catal daplicacions i

  serveis de seguretat TIC que sigui referent nacional i

  internacional.

  El Pla nacional dimpuls de la seguretat TIC a Catalu-

  nya sestructura al voltant de quatre objectius estrat-

  gics principals que seran desenvolupats pel CESICAT:

  Executar lestratgia nacional de seguretat TIC es-

  tablerta pel Govern de la Generalitat de Catalunya

  Donar suport a la protecci de les infraestructures

  crtiques TIC nacionals

  Promocionar un teixit empresarial catal slid en

  seguretat TIC

  Incrementar la conana i protecci de la ciutada-

  nia catalana en la societat de la informaci.

  La forma jurdica del CESICAT s la de fundaci del

  sector pblic de ladministraci de la Generalitat.

  Amb lobjectiu de proporcionar unes bones prctiques

  i uns coneixements mnims en seguretat de la infor-

  maci, el CESICAT ofereix com a servei preventiu un

  conjunt de guies de seguretat adreades a ciutadans,

  empreses, administracions pbliques i universitats.

  www.cesicat.cat

  Qui fem aquesta guia

 • 8/3/2019 Guia d's Del Correu Electronic

  4/22

  El contingut de la present guia s titularitat de la Funda-

  ci Centre de Seguretat de la Informaci de Catalunya

  i resta subjecta a la llicncia de Creative Commons BY-

  NC-ND. Lautoria de lobra es reconeixer mitjanant la

  inclusi de la segent menci:

  Obra titularitat de la Fundaci Centre de Seguretat de la

  Informaci de Catalunya.Llicenciada sota la llicncia CC BY-NC-ND.

  La present guia es publica sense cap garantia espec-

  ca sobre el contingut.

  Lesmentada llicncia t les segents particularitats:

  Vost s lliure de:

  Copiar, distribuir i comunicar pblicament la obra.

  Sota les condicions segents:

  Reconeixement: Sha de reconixer lautoria de la

  obra de la manera especicada per lautor o el llicencia-

  dor (en tot cas no de manera que suggereixi que gaudeix

  del seu suport o que dona suport a la seva obra).

  No comercial: No es pot emprar aquesta obra per a

  nalitats comercials o promocionals.

  Sense obres derivades: No es pot alterar, transformar

  o generar una obra derivada a partir daquesta obra.

  Respecte daquesta llicncia caldr tenir en comp-

  te el segent:

  Modicaci: Qualsevol de les condicions de la present

  llicncia podr ser modicada si vost disposa de per-

  misos del titular dels drets.

  Altres drets: En cap cas els segents drets restaran

  afectats per la present llicncia:.

  Els drets del titular sobre els logos, marques o qual-

  sevol altre element de propietat intellectual o in-

  dustrial incls a les guies. Es permet tan sols ls

  daquests elements per a exercir els drets recone-

  guts a la llicncia.

  Els drets morals de lautor.

  Els drets que altres persones poden tenir sobre el

  contingut o respecte de com sempra la obra, tals

  com drets de publicitat o de privacitat.

  Avs: En reutilitzar o distribuir la obra, cal que sesmen-

  tin clarament els termes de la llicncia daquesta obra.

  El text complert de la llicncia pot ser consultat a

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca.

 • 8/3/2019 Guia d's Del Correu Electronic

  5/22

  5

  Audincia

  Aquesta guia est adreada als usuaris dUniversitats i Centres

  de Recerca, Administracions pbliques catalanes i PIME que uti-

  litzen el correu electrnic dins de lentorn professional.

  Indirectament, tamb pot resultar dinters per als administra-

  dors de plataformes de correu electrnic i per als responsables

  de seguretat daquestes comunitats, doncs els pot ser til a lho-

  ra de conscienciar els usuaris de lorganitzaci pel que fa a ls

  daquest servei corporatiu i pot ajudar a proposar mesures per fer

  ms segures aquestes plataformes.

  Aquesta guia tamb sha pensat per als responsables de segure-

  tat que pertanyin a organitzacions que en un futur prxim vulguin

  implantar un Sistema de Gesti per a la Seguretat de la Informa-

  ci (SGSI). Si b aquesta guia no es podria incorporar directa-

  ment dins del cos normatiu del sistema de gesti, s que inclou

  tots els aspectes i les recomanacions que lorganitzaci hauria

  de tenir presents durant la implantaci prvia a la superaci del

  procs de certicaci.

  Abast

  Aquest document no sha desenvolupat per a cap plataforma

  o client de correu electrnic en concret, sin que pretn assolir

  unes bones prctiques en seguretat de la informaci mitjanant

  ls responsable del correu electrnic.

  Per tant, tota conclusi que es pugui extreure daquesta guia

  ser aplicable a qualsevol soluci particular de correu electr-

  nic, doncs bona part de les recomanacions aqu incloses tenen

  Introducci

 • 8/3/2019 Guia d's Del Correu Electronic

  6/22

  incidncia directa en ls que els usuaris fan del correu

  electrnic i, indirectament, en el producte que utilitzen.

  Aspectes legals i normatius

  La present guia sha elaborat tenint en compte les reco-

  manacions provinents de lestndard internacional ISO

  27002, que queden recollides als controls segents:

  10.4.1 Controls contra codi malicis.

  10.8.1 Poltiques i procediments per a lintercanvi din-

  formaci.

  10.8.4 Missatgeria electrnica.

  10.10.1 Registres dauditoria (logging).

  11.3.1 s de les contrasenyes.

  11.4.2 Autenticaci dusuari per a les connexions ex-

  ternes.

  11.5.1 Processos de connexi segurs.

  11.5.2 Identicaci i autenticaci dusuaris.

  12.2.3 Integritat dels missatges.

  13.1.1 Noticar dels esdeveniments de seguretat.

  15.1.2 Drets de la propietat intellectual.

  El compliment daquesta guia tamb afavorir el compli-

  ment del Reial decret 1720/2007 associat a la Llei Orgni-

  ca de Protecci de Dades de Carcter Personal.

 • 8/3/2019 Guia d's Del Correu Electronic

  7/22

  7

  Qu s i en qu consisteix?El correu electrnic s un dels serveis principals que

  ofereix la xarxa a lhora de comunicar-nos rpidament

  mitjanant missatges.

  Tal com succeeix amb el correu postal, tothom posseeix

  una adrea, en aquest cas electrnica, a on es poden

  enviar els missatges, entenent per missatge tant comu-

  nicacions de text, com lenviament dimatges, so o l-

  macions. Aquesta adrea electrnica la proporciona la

  prpia organitzaci als treballadors.

  Si b quan utilitzem el correu postal fem servir sobres

  de paper, bsties tancades amb clau o mecanismes de

  conrmaci de recepci, entre daltres solucions, per tal

  de garantir que la informaci arribi en les condicions que

  desitgem, dins del mn digital tamb cal adoptar un con-

  junt de mesures de seguretat.

  FinalitatLa nalitat del correu electrnic s proporcionar una co-

  municaci rpida entre persones darreu del mn. El fet

  dutilitzar Internet facilita una comunicaci quasi instan-

  tnia, contrriament a les limitacions del mn fsic.

  Aquest servei, per tant, agilitza en gran mesura les ges-

  tions i comunicacions duna organitzaci, sempre que

  els usuaris lemprin correctament. En cas contrari, el

  servei no noms pot consumir considerablement els ca-

  nals de comunicaci digitals de lorganitzaci a la qual

  pertany i impedir que daltres serveis informtics que uti-

  litzin aquests canals de comunicaci funcionin amb un

  Descripci general

 • 8/3/2019 Guia d's Del Correu Electronic

  8/22

  rendiment ptim, sin que tamb pot comprometren la

  infraestructura informtica si algun tipus de descrrega

  inclou la introducci de codi malicis dins de la xarxa

  particular de lorganitzaci en qesti.

  Casos destudi

 • 8/3/2019 Guia d's Del Correu Electronic

  9/22

  9

  Per qu es rep un gran volumde correu brossa

  DescripciEncara que un correu electrnic hagi estat identicat au-

  tomticament per la plataforma de lorganitzaci on sen-

  via com a correu brossa, tant pot ser que aquest correu

  sigui realment perills com que es tracti dun correu ordi-

  nari que ha estat etiquetat incorrectament. Aquest segon

  cas s el que es denomina un fals positiu.

  Si b quan senvien correus electrnics nicament

  de text, arriben sense problemes al destinatari, quan

  aquests correus incorporen txers de tipus executable,

  com aplicacions o presentacions, de vegades la platafor-

  ma de correu de lorganitzaci els etiqueta errniament

  com a correu no desitjat com a mesura de prevenci, en-

  cara que aquests correus realment no siguin perillosos.

  Aquesta situaci tamb pot produir-se quan sadjunta un

  txer molt volumins a un correu electrnic, per tal dim -

  pedir que aquests tipus de correus puguin arribar a satu-

  rar el servei corporatiu i causar un mal funcionament. En

  aquestes situacions cal parlar amb ladministrador de la

  plataforma perqu el correu pugui ser entregat correcta-

  ment al destinatari o b sollicitar a lemissor que torni a

  enviar el correu electrnic modicant lextensi del txer

  adjunt o enviant la informaci fragmentada en diversos

  correus electrnics de menor mida.

  Encara que existeixin falsos positius, sn molts els cor-

  reus brossa reals que senvien diriament a travs dIn-

  ternet. Utilitzar o registrar ladrea de correu electrnic

  en entorns o serveis digitals no corporatius, com ara xar-

  Casos destudi

 • 8/3/2019 Guia d's Del Correu Electronic

  10/22

  0

  xes socials, pgines personals o llistes de distribuci de

  notcies, ajuda a difondre lexistncia i vigncia de ladre-

  a de correu electrnic i, per tant, ladrea es convertei-

  xen en candidata a ser inclosa en llistes de distribuci

  de campanyes de mrqueting de tercers o de missatges

  fraudulents, entre daltres.

  Utilitzar el correu electrnic professional per a qestions

  personals, com ara el reenviament de missatges de cor-

  reu electrnic en cadena, tamb ajuda difondre ladreade correu electrnic.

  Daltra banda, si un dels nostres contactes en algun mo-

  ment ha resultat infectat per algun tipus de codi malicis

  que propicia lenviament indiscriminat de missatges de

  correu electrnic als contactes de la seva agenda elec-

  trnica, s probable que nalment ladrea de correu

  electrnic de lemissor hagi estat inclosa a la llista negra

  de la plataforma corporativa del receptor.

  AmenacesInfecci per codi malicis

  Els txers adjunts als correus electrnics poden estar

  infectats per codi malicis. Aquest tipus de codi podria

  arribar a paralitzar la infraestructura informtica de tota

  lorganitzaci i impedir loperativa habitual dels membres.

  Pesca (phising) combinada amb enginyeria social

  Si b hi ha correus electrnics que no sn perillosos per

  si mateixos perqu no incorporen codi malicis que es

  pugui activar una cop lusuari executi larxiu on samaga,

  s que a vegades incorporen un missatge dirigit a espan-

  tar lusuari de tal manera que aquest estigui disposat a

  actuar immediatament.

  Aquests tipus de missatges acostumen a incorporar un

  enlla cap a una pgina web que, tot i que sembla leg-

  tima, s una imitaci de la pgina real mitjanant la qual

  es roben lidenticador dusuari i la contrasenya daccs

  de la vctima.

  Correu brossaRecepci de grans volums de correu electrnic no desit-

  jat a les bsties professionals dels usuaris que ocupen

  espai del servidor de correu electrnic intilment i con-

  sumeixen temps de lusuari a lhora deliminar-los de la

  bstia de correu.

  Denegaci de servei

  Collapse de la plataforma de correu corporativa a cau-

  sa de la recepci de nombrosos correus electrnics no

  desitjats o de correus electrnics molt voluminosos.

  Per qu cal una contrasenyadaccs al correu electrnic

  Descripci

  El correu electrnic serveix per enviar missatges digi-

  tals en nom dun professional. Per evitar que una tercera

  persona pugui enviar un missatge des duna bstia de

  correu electrnic que no sigui seva, laccs a aquesta

  bstia es protegeix mitjanant algun tipus de control

  daccs. El control daccs ms habitual utilitzat per

  les organitzacions s la combinaci dun identicador

  dusuari i una contrasenya.

 • 8/3/2019 Guia d's Del Correu Electronic

  11/22

  11

  Si el propietari daquesta bstia no gestiona correcta-

  ment la seva contrasenya, podria donar-se el cas que

  una tercera persona envis missatges en nom del titular

  de la bstia. s per aquest motiu que moltes organit-

  zacions difonen internament entre els seus usuaris una

  norma de contrasenyes per tal de conscienciar el seu

  personal de la necessitat de vetllar per la correcta deni-

  ci duna contrasenya que sigui prou segura com per no

  ser descoberta fcilment per una tercera persona i per

  tal dassegurar que aquesta contrasenya es protegeixadequadament.

  Tamb cal tenir present que els avenos tecnolgics que

  shan anat produint han propiciat que es pugui accedir

  al correu electrnic utilitzant dispositius mbils com els

  telfons mbils, dispositius PDA, etc., que permeten em-

  magatzemar localment els correus electrnics. Per tant,

  la prdua daquests dispositius pot comprometre la con-

  dencialitat de la informaci que emmagatzemen i fer

  possible que un tercer utilitzi el dispositiu mbil per envi-

  ar correus electrnics suplantant la identitat de lusuari.

  AmenacesSuplantaci didentitat

  Si una tercera persona aconsegueix tenir accs a la

  nostra bstia de correu, podr fer-se passar per nosal-

  tres sense aixecar sospites. Sha de tenir especialment

  present que molts dispositius mbils permeten descar-

  regar el correu directament al dispositiu sense que per

  fer-ho se solliciti a lusuari cap contrasenya per accedir

  al correu electrnic. Aquesta informaci ja es troba con-

  gurada per defecte al dispositiu de lusuari per evitar

  que aquest lhagi dintroduir en cada descrrega auto-

  mtica de correu, que pot estar programada per a qu

  es produeixi molt freqentment.

  Prdua dinformaci condencial

  Si alg diferent al propietari del compte de correu elec-

  trnic hi pot tenir accs, pot apropiar-se de tota la infor-

  maci emmagatzemada a les bsties daquest compte

  de correu.

  En el cas dels dispositius mbils, perdre el dispositiu

  mitjanant el qual es t accs al correu electrnic cor-

  poratiu permet a qui el trobi, no noms tenir accs a

  la informaci guardada al propi dispositiu, sin tamb a

  tota la informaci de la bstia de correu.

  Com gestionar correus electrnics

  amb seguretatDescripciMolts professionals realitzen la seva activitat diria a les

  installacions de la seva organitzaci, per tamb existeix

  una gran no...