FORMACIÓ DE FORMADORS VOT ANTICIPAT

  • Published on
    30-Jan-2016

  • View
    22

  • Download
    0

DESCRIPTION

FORMACI DE FORMADORS VOT ANTICIPAT. El vot anticipat. Qu s el vot anticipat?. El vot anticipat s la forma dexercir el dret a la participaci, s la possibilitat de votar abans del dia oficial de la consulta. La seva finalitat s facilitar i fomentar el dret a la participaci. A ms: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>FORMACI DE FORMADORS</p><p>VOT ANTICIPATwww.barcelonadecideix.cat</p></li><li><p>El vot anticipatEl vot anticipat s la forma dexercir el dret a la participaci, s la possibilitat de votar abans del dia oficial de la consulta. La seva finalitat s facilitar i fomentar el dret a la participaci.</p><p>A ms:</p><p>s un element ms dinformaci i de donar a conixer la celebraci de la consulta.</p><p>Disminueix la necessitat i la dependncia dels recursos econmics i de la collaboraci de lAjuntament.</p><p>En consultes anteriors el resultat de la consulta ha estat molt lligat al resultat del vot anticipat.Qu s el vot anticipat?Vot fedatari: un voluntari es responsabilitza de la recollida de vot anticipat i dna fe que la recollida ha estat feta amb totes les garanties.</p><p>Vot en taula: fixes o mbils.Quines modalitats de vot anticipat hi ha?Perode de vot anticipat? Des de les 9 h del 10 de desembre fins a les 9 h del 8 dabril del 2011.</p></li><li><p>Els coordinadors del vot anticipatCada districte ha de disposar dun coordinador de vot fedatari i dun coordinador de vot anticipat.</p><p>Les responsabilitats daquests coordinadors sn:</p><p>Fer la planificaci i el seguiment del vot fedatari o del vot anticipat.</p><p>Vetllar pel correcte funcionament de les activitats.</p><p>Comprovar la correspondncia entre els vots emesos i els fulls de registre</p><p>Custodiar el vot anticipat fins a la seva recollida per lorganitzaci central i preparar-lo per a la seva recollida</p><p>Fer el recompte diari de vots emesos i comprovar que correspongui a les actes electorals.</p><p>Demanar el material electoral amb prou previsi de temps.</p><p>Donar suport al districte i a lorganitzaci central en el seu mbit.</p></li><li><p>El procediment del votQui pot votar? </p><p>Qualsevol resident a Barcelona que hagi nascut abans de l11 dabril de 1995</p><p>Com es justifica la data de naixement i el lloc de residncia?</p><p>Si t nacionalitat espanyola: mitjanant document didentitat, on consti la data de naixement i la residncia a Barcelona. </p><p>Si no t nacionalitat espanyola:Si s de la UE: Certificat dInscripci al Registre Comunitari (on consten NIE i data de naixement) document didentitat del seu pas dorigen (on hi ha foto)</p><p>Si no s de la UE: Mitjanant document didentificaci destrangers (NIE) (on hi s tot: foto, nmero de document, data de naixement i lloc de residncia).</p><p>En tots els casos si en el document acreditatiu consta una adrea de fora de Barcelona haur de justificar la residncia mitjanant un volant o certificat dempadronament o de convivncia posterior a la data dexpedici del document.i</p></li><li><p>El procediment del votCas especial</p><p>El votant no t document didentitat espanyol, ni NIE ni Certificat dInscripci al Registre Comunitari. En aquest cas,El votant ha de presentar dos documents:El volant o certificat dempadronament o convivncia expedit a Barcelona ciutatEl document que lanterior certificat indiqui: passaport estranger o document didentitat estranger. No sadmetr altre document identificatiu. La ra s evitar que una persona pugui votar ms duna vegada exhibint ms dun document identificatiu.Al full de registre i al sobre sanotar el codi daquest document identificatiu. Si t ms de 9 carcters, noms els 9 primers. Si en t menys, completar amb zeros a la dreta.</p><p>Com a regla generalSadmetran les combinacions de documents que compleixin els quatre requeriments: foto, codi nic, data de naixement i lloc de residncia. Per exemple:Carnet de conduir + certificat dempadronament.Document didentitat espanyol + targeta del cens de les darreres eleccions municipals, si s de data posterior al document didentitat.</p><p>Tots els documents han de ser originals. No saccepten fotocpies.i</p></li><li><p>El procediment del votEs pot votar amb un document didentificaci caducat? </p><p>S.</p><p>Com es garanteix que una persona no podr votar dues vegades? </p><p>El nmero de DNI, NIE o document indicat al cas especial sanotar en el full de registre. Posteriorment aquest nmero ser introdut en el sistema informtic, on es comprovar que aquesta persona no hagi votat abans a la consulta de Barcelona o en alguna de les consultes fetes anteriorment.</p><p>Si aquesta persona ja ha votat, aquest darrer vot ser anullat.</p><p>s possible que una persona consti que ha votat malgrat que ens digui que no ho ha fet?</p><p>S, ja que el nmero de DNI no s nic. Encara que s molt difcil que passi, segur que hi haur casos.</p><p>El sistema no permetr el vot daquesta segona persona.</p></li><li><p>El vot fedatariQu s el vot fedatari? </p><p>s el vot anticipat que recullen voluntaris en el seu entorn ms proper, sense la necessitat de cap mesa electoral.</p><p>Sanomena fedatari perqu el voluntari dna fe de la bondat de la recollida del vot davant de Barcelona Decideix i es compromet amb el votant a fer arribar el seu vot a lorganitzaci.</p><p>Qui pot ser fedatari? </p><p>Qualsevol persona major de 16 anys que estigui adherida com a voluntria i signi el seu comproms.</p><p>Qui mobilitza els fedataris? </p><p>Cada districte mobilitzar els seus voluntaris perqu es facin fedataris. Tamb es demanar a organitzacions collaboradores que ho demanin als seus associats.</p></li><li><p>Organitzaci del vot fedatari</p><p>Qui organitzar les formacions de fedataris als districtes? Cada districte en les dates que consideri oportunes.</p><p>Quan rebran el material els fedataris? A partir del 4 de desembre, per no podran recollir vot fins al 10 de desembre.</p><p>On? El mateix 12D a la Barceloneta o a la seu del seu districte a partir del 4 de desembre.</p><p>Fins quan es pot recollir vot fedatari? Fins al 8 dabril a les 9 del mat.</p><p>On han dentregar els vots recollits? Els entregaran al coordinador de vot fedatari del districte, quan hagin completat els 25 vots previstos o sigui ja el 8 dabril.</p><p>Quan hagin recollit 25 vots en poden recollir ms? S, demanant ms material al seu coordinador de districte.</p></li><li><p>Organitzaci del vot fedatariQuin material rebran els fedataris? Cada fedatari rebr un sobre que inclour:</p><p>1 acreditaci de fedatariEl certificat de fedatari1 carpeta per recollir el vot1 full de registre per a 25 vots25 sobres grossos25 sobres petits25 butlletes amb el s25 butlletes amb el no</p><p>Aquest material s gratut? S, per el cost s de 2 per kit i sagrairia la collaboraci econmica.</p><p>Un fedatari pot cedir la recollida de vot a altres persones? No. Si es vol collaborar cal acreditar-se.</p><p>Si hi ha dubtes dubtes on es pot preguntar? Al coordinador de vot fedatari del districte o al nmero de telfon 608 888 330 o enviant un correu a info@barcelonadecideix.cat</p></li><li><p>Organitzaci del vot anticipat en taulesLes taules de vot anticipat estaran en locals permanents o en taules que sinstallaran puntualment en llocs que el districte determinar</p><p>Taules fixes</p><p>A partir del 13D, cada districte haur de posar a disposici dels ciutadans almenys un local electoral fix. Aquest local electoral haur de tenir un horari que fixi el mateix districte. Aquest local i el seu horari es far pblic al web del districte i al de Barcelona Decideix.</p><p>Com ha de ser aquest local? Ha de ser visible des del carrer i fcilment accessible. No requereix accs a internet. Aquest local estar convenientment senyalitzat.</p><p>El local haur de disposar almenys d1 taula, 2 cadires i tenir espai on el votant pugui escollir el seu vot lliurement.</p><p>Quin material hi haur dhaver als locals electorals? Lorganitzaci central proporcionar</p><p>Una urnaActes de votSobres grossosSobres petitsPaperetes amb el sPaperetes amb el no</p></li><li><p>Organitzaci del vot anticipat en meses Lorganitzaci de la taula de vot anticipat</p><p>Es recomana que cada taula de disposi almenys dun cap de taula i dun secretari/a. El president haur de signar tamb lacord de collaboraci amb Barcelona Decideix </p><p>Les tasques daquest equip sn:</p><p>InformarIdentificar i acreditarRecollir el votEmplenar els fulls de registre </p><p>A ms, el cap de taula:</p><p>Haur de custodiar el vot fins que lentregui al coordinador de districte.Haur de facilitar el material necessari a lequip de taula.Haur de custodiar els fulls de registre i lurna precintada.</p><p>s molt important, a ms, disposar de persones al carrer que incentivin els ciutadans a votar.</p></li><li><p>La logstica del vot anticipat</p><p>Cada dia el responsable de vot anticipat buidar les urnes usades i comprovar que el nombre de sobres correspon al de vots que sindiquen en les actes de cada taula.</p><p>Lacta i el sobre de vot els haur de posar dins de caixes que tancar i segellar amb la seva signatura.</p><p>El responsable de vot fedatari haur de recollir els sobres amb els vots recollits pels fedataris i fer el mateix procediment que el responsable de vot anticipat.</p><p>Peridicament, en horari i lloc predeterminat, es passar a recollir les caixes de vots, que seran traslladades a la seu electoral per a la seva custodia i verificaci. La persona que far la recollida estar convenientment acreditada</p><p>Hi haur un sol lloc de recollida de vot ems per districte.</p><p>El material de vot es reposar quan shagi esgotat. El coordinador de vot anticipat o vot fedatari ho haur de sollicitar al coordinador de ciutat corresponent.</p></li><li><p>La custdia del vot anticipat</p><p>El fedatari s el responsable de la custdia dels seus vots fins que els entregui al coordinador de vot fedatari del seu districte.</p><p>El cap de taula s el responsable de la custdia dels vots de la seva taula fins que els entregui al coordinador de vot anticipat del seu districte.</p><p>En cas que es facin torns en les taules caldr que cada cap signi i tanqui els seus fulls de registre i els entregui al seu relleu.</p><p>El darrer cap de taula haur dentregar al coordinador de districte tots els fulls de registre de la seva taula juntament amb lurna.</p><p>El coordinador de districte haur de comprovar que el nombre de vots emesos i el de paperetes concorden. Si no fos aix, haur de comprovar on sha produt el desajustament i resoldrel.</p><p>El coordinador de districte haur de custodiar en lloc segur els vots fins que siguin recollits per lorganitzaci central.</p><p>Els coordinadors de districte podran disposar dels collaboradors que considerin, sota la seva supervisi i responsabilitat.</p></li><li><p>Quin s el procs de vot anticipat?El fedatari o responsable de la taula haur didentificar el votant i comprovar que compleix els requisits dedat i residncia.</p><p>Es donar al votant un sobre petit i les dues butlletes amb el s i el no. El vot en blanc consisteix en la no introducci de cap butlleta al sobre.</p><p>El votant haur dintroduir la papereta desitjada en el sobre i podr conservar la papereta no utilitzada i tancar el sobre (no cal enganxar-lo).</p><p>El fedatari o responsable de la mesa haur descriure el nmero didentificaci del votant a la part davantera del sobre gran.</p><p>Haur dintroduir el sobre petit en el sobre gros i tancar-lo.</p><p>El votant haur de signar a la part del darrere del sobre.</p><p>El fedatari o responsable de la mesa haur domplir la casella corresponent del full de registre. El votant NO ha de signar en el full registre. Per tant, la columna de la dreta daquest full quedar en blanc.</p></li><li><p>MOLTES GRCIES I BONA FEINA www.barcelonadecideix.cat</p></li></ul>