El Treball De Recerca

Embed Size (px)

Text of El Treball De Recerca

 • 1. EL TREBALL DE RECERCA Aspectes formals

2. Els apartats dun TdR

 • Portada
 • ndex
 • Introducci
 • Cos
 • Conclusions
 • Bibliografia
 • Annexos

3. Els apartats dun TdR LA PORTADA T tol del treball, nom de l'autor/a, grup al que pertany, nom del tutor/a del treball i Departament responsable, curs, nom de lIES 4. NDEX S'hi indicar noms la primera pgina de l'apartat que s'indexa i ha d'incloure els annexos si s el cas. Cal numerartotes les pgines del treball. Els nmeros han de ser petits, per visibles. La portada i la pgina dagraments o de dedicatries - si nhi ha - no es numeren mai. Els apartats dun TdR 5. INTRODUCCI La introducci s la part inicial del treball i ha destimular al lector a llegir la resta del text. Ha dexplicar: per qu sha realitzat aquest treball i no un altre la motivaci que ens ha dut a investigar sobre el tema exposat quin objectiu t justificar les limitacions del treball (temtiques, cronolgiques, bibliogrfiques, etc.) presentar el contingut dels captols o apartats comentar la bibliografia utilitzada explicar la metodologia emprada exposar aspectes curiosos o sorprenents (ancdotes, per exemple) el perqu del ttol escollit, etc. Els apartats dun TdR 6. COS El desenvolupament del treball presentat de forma estructurada. Cont informaci, distribuda en captols, sobre els mtodes de treball seguits, les lleis aplicades, els clculs realitzats, descripcions i dibuixos dels resultats obtinguts i la interpretaci i anlisi d'aquests resultats. Els apartats dun TdR 7. CONCLUSIONS Exposici sinttica dels resultats obtinguts en funci dels objectius inicials. L'apartat de conclusions no forma part del nucli de l'informe i per tant no porta numeraci de captol. Els apartats dun TdR 8. BIBLIOGRAFIA Relaci de les fonts d'informaci (escrita, audiovisual, internet, etc.) dels tems utilitzats o citats al llarg del treball, seguint unes pautes formals. Els apartats dun TdR 9. ANNEXOS Si s'escau, es podran adjuntar a la Memria les materials ms interessants utilitzats o relacionats amb la investigaci: * Material que no pot collocar-se en el nucli de l'informe a causa de la seva mida (plnols, dibuixos...) o de la seva naturalesa (vdeos, CD-ROM). * Material complementari (detalls complets de procediments aplicats, demostracions matemtiques, illustracions i taules) que en el nucli de l'informe alteraria la presentaci lgica i ordenada del treball. * Documentaci d'inters per al lector de l'informe i que no es cita a la llista de referncia. * Descripci detallada d'equips o programes utilitzats.Els apartats dun TdR 10. La presentaci del TdR El format o els aspectes visuals

 • Cal que estigui escrit amb processador de textos, a doble espai, i noms simprimeix una sola cara del full de paper (fulls DIN-A4)
 • El tipus de lletra ha de ser de fcil lectura (p.e Times New Roman o Arial a 12 punts. )
 • Si s possible, cada gran secci ha de comenar en una pgina nova.
 • Els ttols sescriuen en majscules.
 • Els m arges han de ser amples, especialment el de lesquerra, i shan de justificar tots dos sempre que sigui possible.
 • Les notes es poden inserir a peu de pgina o al final del treball.
 • Illustracions: S'han de referir al tema tractat. Cal incloure un "peu de foto" sota la illustraci, que ha d'anar en un cos de lletra inferior al del text.

11. La presentaci del TdR 12. La presentaci del TdR Els apndixs o annexos Els apndixs reuneixen tots els documents o reproduccions que amplien, illustrencomplementen un treball i que, per la seva peculiaritat o volum, no es poden integrar en el text o a peu de pgina. 13. La presentaci del TdR Lndex Lndex ha de reflectir el contingut exacte del treball, les seves diferents parts i les pgines on les podem trobar. Lndex pot collocar-se tant al principi com al final del treball (darrera de la bibliografia). 14. La presentaci del TdR ndex sense estructuraci (apartats i subapartats) i sense numeraci de captols (no s recomanable per a un treball dinvestigaci) 15. La presentaci del TdR ndex amb estructura i sense numeraci de captols (no s recomanable per a un treball dinvestigaci) 16. La presentaci del TdR ndex amb estructura i numeraci de captols: AQUEST S UN BON NDEX PER A UN TREBALL DE RECERCA 17. La presentaci del TdR Les citacions En un treball se citen sovint textos dautors consagrats per reforar certes afirmacions o per enfortir algun comentari que shi exposa.Els fragments que se citen han de tenir una extensi raonable i caldr escriurels entre cometes. 18. La presentaci del TdR Les citacions

 • De cada citaci n'especificarem l'autor i la font, i ho podem fer:
 • en una nota al peu de la pgina
 • en una nota a final del treball
 • Les notes (a peu de pgina o al final del treball) sindiquen sempre amb un asterisc o amb nombres .

19. La presentaci del TdR 20. La presentaci del TdR 21. La presentaci del TdR Les citacions El cognom de l'autor en majscula, el nom en minscula, el ttol en cursiva, l'any i la pgina FAST, H. Des del futur , 1976, pg. 152-153. En el cas que se citi diverses vegades el mateix llibre, sacostuma a utilitzar labreviatura op. cit. (obra citada): Exemple :FAST, H.Op. cit.,pg. 58. 22. La presentaci del TdR La bibliografia Al final del treball heu dincloure un llistat de tots els llibres, articles o documents que hagin estat consultats per a la realitzaci del treball. 23. La presentaci del TdR La bibliografia 24. La presentaci del TdR La bibliografia LLIBRES : Cognom de lautor (en majscules), seguit de la inicial del nom. Ttol del llibre (i subttol, si nhi ha) en cursiva. Ciutat on s'ha publicat: Nom de leditorial. Any de ledici. Nmero de l'edici. (Collecci; Nmero de volum) FAST, Henry . Des del futur , Barcelona :Ed. Laia, 1976 , (Les eines, 13) Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclpedia Catalana,1982. Quan sn dos els autors de la mateixa obra, s'escriuen els dos autors separats per un punt i coma.Contijoch, Josefa; Mercad, Enriqueta.Receptes per estimar . Barcelona: Ara llibres, 2003. Quan hi ha ms autors, escrivim com a referncia el primer que apareix a l'obra i desprs indiquem que hi ha ms autors amb l'expressi "et al.", en cursiva i entre claudtors.Esteve, Francesc [ et al .].Bibliografia especfica i terminolgica d'art .Valncia: Universitat de Valncia. Servei de NormalitzaciLingstica, 1999. 25. La presentaci del TdR La bibliografia REVISTES O DIARIS : Cognom de lautor - en majscules -, seguit de la inicial del nom. Ttol de larticle - entre cometes. Nom de la revista - cursiva o subratllat -. Any. Nmero de la revista. Pgines on es troba larticle.PREZ, H. Clima i protecci del medi ambient,Naturaleza y ciencia , n 74, p. 152-157 26. La presentaci del TdR La bibliografia INTERNET : Autor. Any (entre parntesi). Ttol de larticle que hem consultat. Pgina dinternet onapareix larticle. Data en que hem fet la consulta (entre claudators []) Exemple:GARROF, P. (2001). Les plantes medicinals.http://www.plantesmedicinals.com[8-1-2004]