EL TREBALL DE RECERCA - ?· Institut Guillem de Berguedà El treball de recerca 2/4 III. METODOLOGIA…

  • Published on
    22-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

Institut Guillem de Bergued El treball de recerca 1/4 EL TREBALL DE RECERCA I. DEFINICI I FINALITAT s un treball que heu de fer tots els alumnes de batxillerat. Est dirigit per un professor (tutor de recerca) i pot ser interdisciplinari o estar emmarcat dins duna matria. Equival a 70 hores i representa el 10% de la qualificaci final del batxillerat. Es presenta per escrit i oralment. Es fa individualment, fora de casos excepcionals. Hom pretn que lalumne aprengui tcniques de recerca aplicades a un tema del seu inters. II. AVALUACI I QUALIFICACI Durant el treball, el professor orientar lalumne i en far el seguiment, valorant sobretot els aspectes segents: Treball durant lestiu Inters Iniciativa davant dels problemes Organitzaci Assistncia i puntualitat La qualificaci final del treball de recerca s responsabilitat dun equip format per tres professors (el de recerca i dos ms) i s un nombre enter entre 0 i 10. A ms del seguiment, tindran en compte els aspectes segents: 1) Del dossier escrit: Contingut (introducci, cos del treball, conclusions, argumentaci i coherncia, proporci adequada de contingut original...) Forma (correcci lingstica, presentaci formal, bibliografia i notes, estructura...) 2) De lexposici oral Expressi Agilitat Selecci i sntesi del contingut Claredat Domini del tema Adequaci de les respostes a les preguntes dels professors. Tingues en compte que tamb se tavaluar del compliment de les instruccions que se thagin donat, incloses les que et digui el teu professor, que poden ser especfiques del tipus de treball. s responsabilitat teva comunicar amb regularitat al professor els passos i la feina que vagis fent. Ell ho far constar al full de seguiment i servir per posar-te una nota de seguiment al final del treball. Institut Guillem de Bergued El treball de recerca 2/4 III. METODOLOGIA El mtode de cerca i processament de la informaci ser diferent segons es tracti duna recerca de tipus cientfic, tecnolgic, estadstic, artstic, literari, histric... Sha de planificar prviament, i revisar la planificaci peridicament. A continuaci sesmenten els grans apartats de la majoria de recerques. El marc teric s el sistema de coneixements previs. Sha de deixar clar en el treball mitjanant les definicions dels conceptes que shi utilitzen i lespecificaci de les teories que sadmeten, esmentant-ne la procedncia o autoria. Cal fer un recull de dades per mitj dobservacions, experimentaci, qestionaris, entrevistes, lectures o daltres instruments o estratgies adequades al tipus dinvestigaci. Cal analitzar les dades per comparaci, classificaci, ordenaci, mesura... tenint en compte en tot moment el marc teric inicial o amb les modificacions que hi vagi fent linvestigador. Conv elaborar taules, quadres, esquemes, grfics, mapes, etc. Finalment, la recerca ha darribar a unes conclusions sobre les dades obtingudes i/o sobre el marc teric (comprovaci, refutaci, extensi...). Sha de diferenciar clarament qu sn conclusions argumentades a partir de les dades i qu sn opinions, valoracions o intucions de linvestigador. IV. EL DOSSIER ESCRIT (en paper i en suport digital) Ha de contenir, just desprs de lndex, una pgina amb un resum (en catal) i un abstract (en angls) que expliquin en poques paraules tot el contingut del dossier. Es poden incloure agraments a lapartat dintroducci o b desprs del de conclusions. Sha de presentar escrit amb ordinador amb lletra Times New Roman 12 i interlineat 1,5 en paper DINA4 (millor que sigui reciclat) imprs a dues cares. Ha de tenir un mxim de 50 pgines (sense comptar els annexos), numerades i enquadernades (es recomana amb espiral). La portada i lndex es compten per no shi escriu el nmero. Lortografia i, en general, ls correcte de la llengua, t molta importncia. Els defectes en aquest aspecte poden rebaixar molt la qualitat del conjunt. Shan de deixar marges laterals, superior i inferior (aproximadament 2,5 cm). El text ha destar justificat lateralment. Cal compaginar el text amb les imatges (illustracions, grfics, fotografies, dibuixos, etc.), si nhi ha. Cada imatge ha de tenir un peu dimatge amb la informaci pertinent. Per exemple, en el cas de plantes o animals ser el nom cientfic i el nom vulgar, en el cas de quadres i obres dart ser el ttol de lobra, lautor, les mides i el lloc on es troba... Shan de mantenir les mateixes distncies entre apartats i entre pargrafs. Institut Guillem de Bergued El treball de recerca 3/4 Shan de mantenir els estils dels ttols dels apartats i subapartats de la mateixa categoria. Els grans apartats han de comenar en pgina imparella. Els noms propis utilitzats ms duna vegada han de ser escrits de forma idntica. La portada ha docupar una pgina sencera i ha de contenir la informaci segent: ttol, nom i cognoms de lautor, curs i grup, nom i cognoms del professor de recerca i data. A lndex hi constar la relaci de totes les parts del treball acompanyades del nmero de pgina en la qual comencen (cal utilitzar tabuladors perqu els nmeros quedin alineats verticalment a la dreta). No shi escriur la paraula pgina ni cap abreviatura daquesta. V. LA BIBLIOGRAFIA (LLISTA DE REFERNCIES) La bibliografia noms ha dincloure els documents consultats, per ordre alfabtic dautors, i ha de tenir el format dels exemples segents (a ms, podeu consultar http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/convencions/referencies_bib.html) Exemples de referncies dInternet: Cara, Josep; Jan, Jordi (2000). Biografia de Josep Ester Borrs [article en lnia]. Confederaci General del Treball de Catalunya. [Data de consulta: 18/12/2014]. < http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article7470#.VJLyo8m9E0o > Collaboradors de la Viquipdia (2014). Fractal [en lnia]. Viquipdia, l'Enciclopdia Lliure. [Data de consulta: 18/12/2014]. Jolis, Maria (2013). Probabilitat i Anlisi, uns grans amics. Materials Matemtics [article en lnia]. Departament de matemtiques de la Universitat Autnoma de Barcelona. [Data de consulta: 25/03/2015]. < http://www.mat.uab.cat/matmat/PDFv2013/v2013n02.pdf > Pedrals i Costa, X. (2003). El dietari de Mossn Armengou i Feliu. Arxius [article en lnia] (nm. 38). Servei dArxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. [Data de consulta: 25/03/2015]. < http://cultura.gencat.net/arxius/butlleti/hemeroteca/docs/arxius38.pdf > Exemples de referncies de llibres: Polya, G. (2004). How to solve it. Princeton: Princeton University Press. Pujol, Anna (1996). Els ibers. Barcelona: Barcanova. Exemple de referncia darticles de revista: Casas, Snia (2007). Qui era Sant Jordi?. Spiens, nm. 55, pg. 18-25. Exemple de referncia denciclopdies i diccionaris: Gran diccionari de la llengua catalana (1998). Barcelona: Enciclopdia Catalana. VI. LA PRESENTACI ORAL Cal no abusar dels mitjans tcnics com lordinador o el vdeo i no sobrepassar els 30 minuts (amb 20 nhi ha prou). Et recomanem els consells de la pgina web: http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/index.htm - oral http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/convencions/referencies_bib.htmlhttp://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/index.htm#oralInstitut Guillem de Bergued El treball de recerca 4/4 VII. CALENDARI 2015-2016 25 de mar Reuni dels alumnes de 1r de BAT amb els departaments. De labril fins a final de curs (intensivament del 9 al 15 de juny) Cada alumne, tutorat per un professor assignat pel departament corresponent, fa una primera acotaci del tema, defineix les fonts d'informaci, redacta les preguntes o hiptesis, elabora un esquema provisional i aplega materials, dades i informaci. Estiu 2015 Cada alumne fa la feina acordada amb el professor o departament assignat. primera setmana de curs (setembre) Cada tutor de 2n de BAT comunica als alumnes el professor de recerca definitiu, l'hora i el lloc de la primera trobada del curs 1 d'octubre Cada alumne t un tema definitiu i un ttol provisional. 10 de novembre o abans Cada alumne presenta la versi provisional del dossier a oficines (en paper sense enquadernar dintre duna carpeta o en un altre format indicat pel professor). 10 de desembre o abans Cada alumne presenta a oficines dos exemplars (original i cpia) del dossier i un disc amb el fitxer (o fitxers) en format pdf. A ms sen queda una cpia (no cal enquadernar-la) per preparar lexposici oral. 16 i 17 de desembre Exposicions orals davant dels equips avaluadors. Cada equip est format pel professor de recerca i dos ms. VIII. CONSELLS ADDICIONALS Val ms que el tema a investigar no sigui gaire ampli: aix et ser ms fcil aprofundir-hi i obtenir resultats originals. Ordena i classifica b tot el material que vagis recollint (incls el digital), comenant per aquest full que ests llegint. Si no hi sn, escriu-hi sempre la data i la procedncia, encara que siguin notes provisionals. Fes un diari de totes les feines que vagis fent (visites, trobades amb el professor, lectures, entrevistes, telefonades, cerques a internet o a biblioteques, redacci de parts del dossier...). Pots ensenyar-lo al professor a cada trobada. Aix veur que ests treballant amb regularitat. Abans de presentar qualsevol escrit, llegeix-lo, un cop imprs, i corregeix (encara que sigui a m en els esborranys) el que calgui. Reserva un temps per fer aquesta revisi. Segons el tipus de treball, pot ser bo afegir-hi llistes dabreviatures, glossari, ndex de conceptes, ndex dobres, taules, grfics, etc. Llegeix la pgina web: www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca Tamb sn recomanables: http://www.xtec.cat/web/curriculum/batxillerat/treballrecerca http://www.edu365.cat/batxillerat/recerca/index.htm Consulta la pgina web de lagncia de lISBN per saber quins llibres pots utilitzar i per completar les referncies bibliogrfiques de llibres: http://ca.www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.html Consulta el catleg collectiu de la Xarxa de Biblioteques: http://sinera.diba.cat/ mar 2015 http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recercahttp://www.xtec.cat/web/curriculum/batxillerat/treballrecercahttp://www.edu365.cat/batxillerat/recerca/index.htmhttp://ca.www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.htmlhttp://sinera.diba.cat/