El treball de recerca 2

  • View
    832

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. El treball de recerca 2Procs delaboraci 1r batx 11-12 INS. F.X. Lluch i Rafecas

2. Procs delaboraci del TdR Tria, delimitaci del tema i elaboraci delesquema Tipus de TdR i planificaci de la recerca Selecci de documents i obtencidinformaci Activitats de camp Les dades: anlisi, interpretaci iconclusions 3. Tria, delimitaci del tema i elaboraci de lesquema Presentaci del tema Presentaci genrica en unes quantes paraules Pregunta/es inicial/s que concretin, que cont la hiptesi, i s el fil conductor de la nostra recerca. 4. Tria, delimitaci del tema i elaboraci de lesquemaConeixements del tema Pluja didees (ajuda de companys ifamiliars) Qui? Qu? On? Quan? Com? Per qu? Per a qu? Per a qui? 5. Tria, delimitaci del tema i elaboraci de lesquema Qui? Qu? De qui/qu es tracta? Qu en s? On? Quan?On/Quan es fa/passa? Quines circumstncies? Com?Com funciona?Quin procediment/mitjans?Quina forma t?Quins elements? Lmits? Excepcions? Relaci amb?Semblances/diferncies amb? Per qu?Ra/motiu? Causa/origen? Conseqncies/efectes oresultats? Per a qu? Per a qui?Per a qu serveix?A qui va adreat?Amb quin objectiu? 6. Tria, delimitaci del tema i elaboraci de lesquemaElaboraci duna llista de mots clau Eliminarem els que hi tenen poc a veure Classificarem/agruparem per categories Remarcarem els de significat ms genric: mots clau Per fer lesquema del contingut del TdR Per consultar enciclopdies, diccionaris especialitzats, manuals, etc. Precisarem el tema; el concretarem Modificarem la llista de mots clau; optarem pelstcnics Fixarem idea central o hiptesi i elaboraremesquema provisional amb lajut dels mots clau 7. Tipus de TdR i planificaciTipus de treball: Treball dobservaci: obtenim les dadesobservant directament la realitat que volemestudiar Treball dexperimentaci: obtenim les dadesfent un experiment en un laboratori o salaespecial Combinaci dels dos tipus Treball de creaci: Creem un objecte, obradart, un motor, un programa informtic, etc., apartir dels coneixements adquirits. 8. Tipus de TdR i planificaciPlanificaci. Cal tenir en compte: Temps de qu disposem Accions que hem de dur a terme Recursos i materials a labast Mtodes que fem servir Etc. 9. Selecci de documents i obtencidinformaci Documents o fonts dinformaciEvitar reunir muntanyes dinformaci per trobar-hila soluci exacta al TdR. Cal reflexionar iinterpretar. Tipus de documentsMapa, prospecte, reportatge, pellcula, pergam, fotografia, can, grfic, notcia, assaig, pintura, entrevista, declaraci jurada, pacte sindical, moneda, novella, cartell, fssil, text electrnic, monument, cartell, documental, certificat mdic,cens de poblaci, denncia, esquema,etc 10. Selecci de documents i obtenci dinformaciSuports fsics o vehicles: Paper: llibres, enciclopdies, diaris, revistes,fullets... Pellcula: films, diapositives, microfilms... Suport magntic: cassets, videocassets,disquets... Suport ptic: CD, CD-ROM, DVD... Vehicle telemtic: Internet, fax, correuelectrnic... 11. Selecci de documents iobtenci dinformaci Documents primaris:Sn els directes o de primera m, els que no hanestat interpretats per cap altra persona o que nohan estat interpretats en el sentit que ensinteressa Documents secundaris:Sn els indirectes, elaborats i transmesos perintermediaris que han analitzat, descrit ointerpretat documents primaris 12. Selecci de documents i obtencidinformaciLocalitzaci de documents: Biblioteques (PAE) InternetAtenci amb la documentaci dinternet: lautenticitat de les pgines consultades rigor fiabilitat... 13. Selecci de documents i obtenci dinformaci http://ccuc.cbuc.cat : catleg collectiu de lesUniversitats de Catalunya http://sumaris.cbuc.es : base de dades sobrerevistes. Consorci de Biblioteques Universitriesde Catalunya. Daltres recursos i documents: enciclopdies,illustracions, notcies, articles, TdR, textosliteraris, publicacions oficials, etc.Duniversitats, organismes pblics, empreses iindividus 14. Selecci de documents i obtencidinformaci Selecci de documents Identificaci del contingut Parts que faciliten laccs rpid (ndex, resum, intro...) Hi sn els mots clau? Selecci i classificaci dels documents triats Retenir els que shi relacionen amb el TdR Classificar per ordre dimportncia (Precs al TdR/genric,imprescindible/secundari) Deixar de banda els documents antics Constatar si mostren punts de vista diferents, sncomplementaris, es troben en vehicles diferents, etc Anotaci dels documents seleccionats (llista) Anotar bibliografia: autor, ttol, data, lloc publi. Ed., pg Anotar webgrafia: pgina, i data de lltima consulta Caracterstiques 15. Selecci de documents i obtencidinformaciExtracci i organitzaci de la informaci Lectura rpida Localitzar captols /passatges + tils Assenyalar fragments relacionats amb TdR. Fer cpia Lectura atenta: subratllat i marcat Subratllar el text interessant Anotar al marge esq. ttols i signes que indiquin si la info s important, complementria, es contradiu, s exemple, conclusi final o parcial, etc. Creaci de fitxes/arxius de lectura Extreure les dades/idees marcades dels documents analitzats i anotar-les en fitxes/arxius de lectura (ordenades i classificades posteriorment a un fitxer) 16. Selecci de documents i obtenci dinformaciCriteris per a la realitzaci de fitxes/arxius: 1 fitxa/arxiu/doc per a cada idea o informaci. Sino hi cap, safegeix en fitxes suplementries: a, b,c,...) Anotar la referncia de la font: autor, ttol, data,pgina, etc. Identificar cada fitxa amb un ttol o mot clau queindiqui lapartat del TdR amb el que es relaciona Escriure-hi la idea o informaci en una sola cara.(per consultar-les amb ms comoditat) 17. Selecci de documents i obtenci dinformaciModel de fitxa: Autor, ttol, data, pg. Apartat del TdR: ttol o mot clau Zona reservada a la idea o a la informaci que cal retenir. Usar noms aquesta cara de la fitxa. 18. Selecci de documents i obtencidinformaciTipus de fitxes/arxius/docs: Citaci. Citaci textual del passatge, paraula per paraula,entre cometes, que ser reprodut al per de la lletra en lamemria (paraules dun expert, testimoni, etc.) Resum. Reformulaci en paraules nostres duna idea, resum Definici. Mots especialitzats per confeccionar glossari Comentari personal. Idees que sens acuden mentrellegim/analitzem i volem incorporar al TR Dubtes i preguntes. Aspectes que cal verificar. Dades. Llistes, taules, ..., de documents o observacidirecte Illustracions. Fotos, mapes, dibuixos, esquemes... 19. Activitats de camp Lobservaci i experimentaci sha de centrar enun nombre limitat dobjectes o subjectes, dun llocben delimitat, durant un perode concret. Fulls de registre. Sanoten les dades que anemextraient a travs de lobservaci. Enquestes i entrevistes. Cal preparar-les. Taules o grfics. Presentaci de dades oinformacions quantificables. Creativitat o intuci per fixar activitats de campi procediment o mtode, especialment quannecessitem informacions difcils daconseguir. 20. Les dades: anlisi, interpretaci i conclusionsPresentaci grfica de les dades quantificables: La taula El grfic de sectors El diagrama de columnes El diagrama de barres El grfic de corbes El pictograma 21. Les dades:anlisi, interpretaci i conclusions La taula Conjunt organitzat de dades numriques amb ttols que expressen conceptes per consultar cmodament 22. Les dades: anlisi, interpretaci i conclusionsGrfic de sectors o formatgeMostren les diferentsparts dun tot. Elspercentatges sumen100%. Els sectors no podenser excessivamentpetits Els % handacompanyar elssectors 23. Les dades:anlisi, interpretaci i conclusionsEl grfic de corbes Mostra levoluci dun valor en un temps donat. Es poden combinar diverses corbes. 24. Les dades:anlisi, interpretaci i conclusions Diagrama de columnes Mostra el creixement individual de diferents categories, per comparar diferents evolucions en un perode determinat. Tamb por mostrar columnes dobles, que illustren levoluci de diverses variables amb una relaci comuna 25. Les dades:anlisi, interpretaci i conclusionsDiagrama de barresMateix s que el diagrama de columnes.Ms adient quan els segments sn molt llargs 26. Les dades:anlisi, interpretaci i conclusionsEl pictograma Dibuixos que tenen a veure amb el fet ofenomen que descriuen 27. Les dades:anlisi, interpretaci i conclusionsNormes bsiques per a grfics Els grfics han danar numerats i titulats Han de ser comprensibles visualmentmitjanant colors, gruixos o tramatsdiferents. Han de tenir la mateixa representacigrfica en la llegenda (conjunt de convencionsque indiquen el valor de cada element grfic) 28. Les dades:anlisi, interpretaci i conclusions Com arribar a la conclusi: 1. Recollir informaci i dades necessries dedocuments i lobservaci i/o experimentaci 2. Farem una anlisi i interpretaci: identificaremles + destacades, relacions, regularitats oevoluci 3. Trobarem una explicaci i les conseqncies osolucions que sen desprenen 4. Determinarem si el punt 3 s prou slid isignificatiu, si coincideix amb la hiptesi, o si elsresultats sn parcial o totalment diferents delque havem previst.