El despertador a les organitzacions

  • Published on
    22-Jul-2016

  • View
    214

  • Download
    1

DESCRIPTION

Proposta de treball d'El despertador amb organitzacions, empreses i entitats. Per avanar cap a la millor versi personal i professional.

Transcript

El despertador...a les organitzacionswww.el-despertador.com Tel. +34 653 284 315ndex* El despertador _Qui som? _Com treballem? * A les organitzacions _Qu volem aconseguir? _La nostra mirada _Itinerarisformatius _Proposta de cursos* Amb quines empreses treballem?* Valoracions * Lequip El despertadorSomunaentitatquetlafinalitatdacompanyarenelsprocessos dautolideratge personal i professional. Des del gener de 2010 realitzem accions i projectes en lmbit de lapoderament personaliacompanyamentenprocessos de canvi. Lanostrafinalitatsoferireinesperqucadascaconsegueixielseu propi benestar i avanar cap a la seva millor versi.Qu ens mou?Conscincia,creativitatiaccisnelstresvalorsquedefineixenlanostrafilosofiadetreball,lanostravisidelavida.Ens mouen les persones i la seva qualitat de vida, i tenim plena confianaenelseupotencialperfer-seresponsablesdepoderviuremillor,delpropibenestar.Iperaixacompanyemlespersonesquevolenprotagonitzarunprocsdecanvi.El despertadorvolserunestmul,unaparadaenelcamqueensajudiaprendreconscinciadallquesomidelquevolemarribaraser,potenciantlacreativitatdesdelacci,comasuportimprescin-dibleperaqualsevolprocsdecanviotransformaci.Alllargdelsanyshemanatnodrint-nosdexperinciesenmoltesdisciplinesjaque,ams,comptemambunequipdecollaboradorsbendivers.TanmateixelCoachingilEcologiaEmocionalsnlesduesdisciplinesquedefineixenlanostramiradailanostraactuaci.El despertadorCom treballem?MobservoPrencconscinciaTransformo Potenciem lautoobservaci i la presa de conscincia per arribar a generar noves mirades i oportunitats, convidant-te a passar a lac-ci,perqusenseellanohihatransformaciTransmetemelscontingutsdesdelavivncia, des del joc i la diversi. Consideremquedesdelexperinciaespodenferelscanvisinternsimportants. Per tant, treballem des la creativitatilafomentementotmomententotselsparticipants,apostantperlaprenentatgevi-vencialidinmic,onetconvidemapassar-hob,despertantelteupotencial,traientelmximpartitdelatevaexperinciaperprojec-tar-teenelcamquevulguisemprendre.A les organitzacionsLautolideratge i la millora de les relacions interpersonals sn necessriesperqulesorganitzacionsilespersonesquelesconfor-mencaminincapalexcellncia.Fem propostes a mida adaptant-nos a les necessitats de les orga-nitzacionsitambrealitzemtallersisessionsindividualsperdonarresposta a tots els reptes personals dins lentorn laboral.Dissenyemitinerarispersonalitzatsperalesorganitzacions,adap-tats a les necessitats de cada client, per desenvolupar lautocon-fiana,lescompetnciesilamotivacidelequip.Facilitemestra-tgiesperaunadireccidequipseficaospotenciant:lassertivitatpertenirunacomunicacieficient,lagestiemocionalieltreballen equip. Qu volem aconseguir?Una bona gestidecomensrelacionemambnosaltresmateixosiambelsaltresmilloralefectivitatilaqualitatdelservei,donantunvalorafegitalorganitzaci.* Incrementarlaconfianaenunmateix* Optimitzarlesrelacionsinterpersonals* Millorar la qualitat del servei* Nivellsmsaltsdesatisfaccidelsempleats* Desenvolupamentdunsentitdepropsitcom.* Majorimillorcollaboracidinslequipdetreball* Descobrirelvalorafegitperalaconseqentmilloraderesultats.A les organitzacionsEn la nostra proposta hitenenunpesespecficduesdisciplines:el coachingtransformacionalilecologia emocional,lesqualdefi-neixenlanostralniadintervenci.El coachingsunadisciplinaqueesproposaeldesenvolupamentdelapersonaapartirdelentrenament dhbits ms ptims per assolirtotallqueesproposi.Perfer-hopossible,lapersonaprenconscincianonomsdecomestidelquevolaconseguir,sintambdelpotencial amb el que compta i de les seves ganes de canviar. Lecologia emocionalsunadisciplinaqueofereixdemaneracreativaunparallelismeamblagestimediambientalilartdelasostenibilitatemocional.Presentadosprincipisbsics:la respon-sabilitat en tot all que fem i limpacte global que generem en el nostreentorn.Lacohrenciaentrelesnostresemocions,pensa-mentsiaccionsensfandeguiaperanarmillorant-noscomaper-sones, incrementar la qualitat de les nostres relacions i respectar i tenir cura del nostre mn.La nostra miradaA les organitzacionsEls cursosqueuspresentemacontinuaciespodenrealitzardemaneraespecficaopodenformarpartdunplaformatiumsamplionrelacionemcontingutstotincidintenaquellsaspectesrellevantsicreantunitineraripersonalitzatperalavostraorganitzaci.Realitzemsessionsgrupalsi/oindividualsquefaciliteneldesenvo-lupamentiseguimentdecadaparticipantmitjanantplansdacci.Tamb duem a termeactivitatsoutdoor,activitatsformativesalaire lliure, amb un component dinnovaci i novetat, dinamitzades perprofessionalsespecialistesenelcampdactuaciconcretquevolem desenvolupar.Itineraris formatius 01. Autolideratge i desenvolupament competencialQualsevolcanvienlorganitzacihadecomenarperuncanvienunmateix.Peraconseguirresultatsdiferentssnecessarireplantejar la nostra mirada i com ens en-frontemaallqueenspassa. Malgrat que no podrem canviar sempre la nostrarealitat,squepodemcanviarlamanera de viure-la. s important treballar el desenvolupament de les competn-cies transversals, introduint canvis dac-titudpertalquecreemnous camins i interpretem la realitat en clau doportunitat. Les competnciessnfruitdunprocsprcticdaprenentatge.Commsentrenemaquestesexperinciesviscudesalentornlaboral,msenriquimelcapitalcompeten-cial,perincorporar-hotambeneldiaadia,enfortintireforantelsnostrespuntsforts,desenvolupant progressivament els punts febles.Enscentremenmaximitzarelpoten-cialdelcapitalhum.01.Identificarquinaslanostrarea de poder.02. Elaborar una anlisi competen-cial.Detectarpuntsfortsipuntsdemillora.03. Prendre conscincia i aprendre a gestionarlacoherncia entre emocions, pensaments i acci.04. Optimitzarelsrecursospersonalspermillorar el dia a dia laboral.ObjectiusBENEFICIS- Gestionar el canvi de manera efectiva- Incrementar lautoconfiana i lautocontrol en un mateix- Avanar cap a la millor versi personal i professionalItineraris formatius Proposta de cursos 02. Estratgies per millorar les relacions laboralsElnostreobjectiusproporcionareinespergestionarleshabilitatsderelacii,daquestamanera,millorarleficinciaenellloc de treball. Tenir cura de la globalitat de lactecomunicatiusoptimitzar-loifer-loefectiu.Lafinalitatscontribuiralaconstrucciduna bona comunicaci, millorar les con-dicions necessries per aconseguir interac-cions individuals i grupals de major qualitat.01.Presadeconscinciadequfor-mem part dun ecosistema relacional i, per tant, som responsables de com ens relacionem.02.Identificarlesemissions txiques (pensadesi/oexpressades)quegene-remcapanosaltresmateixosielsnos-trescompanys.03. Detectar expectatives i judicis.04. Oferirpautesperaunacomunicaci interpersonal efectiva.05. Collaboraricooperarenlarealitzacide les tasques de lequip.ObjectiusBENEFICIS- Comunicaci de qualitat- Incrementar el sentiment de pertinena al grup- Millorar el rendiment de lequipItineraris formatius Proposta de cursos 03. Direcci i gesti dequipsComprenem lorganitzaci com un sistema conversacional que persegueix lexcelln-cia.Lexcellnciaentesacomlaproducciptimadelsobjectiusacordatsaprofitantles competncies i promovent el desenvo-lupament de les persones involucrades i delsseusequips.Reconixerlabonaquali-tat de la tasca realitzada ajuda a la perso-na a ser conscient i responsable de les sevescapacitats,aixcomcomprometresamblesmetesassenyalades.El ldertunadoblefunci:perunaban-da, mantenir el sistema estable, el nivell de desenvolupament actual i lequilibri i el con-trol personal i, a la vegada, liderar el canvi, incentivarlainnovaci i transmetre vibraci i energia.01.Oferireinesquepermetinpren-dreconscinciaioptimitzarlamul-tiplicitatderecursos presents en un equip.02.Facilitarunespai vivencial des del qualexplorarlariquesadelessinrgiesenlagestiidireccidelsequipsdetreball.03.Reflexionariabordarin situ estrat-gies per desenvolupar el lideratge de ca-dascambelsmembresdelsseusequips.04. Potenciar la comunicaci eficient, la motivaci,lacapacitatdeliderar/coliderar,aixcomlagestiemocional.ObjectiusBENEFICIS- Incrementar la motivaci i implicaci de lequip- Assolir els reptes propo-sats - Millorar lautoconfiana en els propis recursosItineraris formatius Proposta de cursos 04. La creati vitat en equips dalt rendimentPretenemfomentarelcontextielsrecur-sospersonalsnecessarisperquemergeixila creativitat.Rerelespautesrutinriesdecomportamentshiamagaun univers per descobrir de noves possibilitats per accio-nar. Elfetdetenirunanovaperspectivaensportaa adaptar-nos a entorns i circumstncies canviants, a ser ms flexibles i creatius i explorarnovesvies.sfonamentalfomentarelcoratge i la confiana necessaris perqu les persones satreveixinaanarmsenll,adonarunpuntms,esdevenintsubjectesdelasevarealitat,repercutinttambenelseuentorn.01. Detectar quines sn les nostres barreresalacreativitat.02.Fervisiblesiconfiarenelsnos-tres pensaments.03.Facilitarlageneracidenovesidees.04. Cercarnovescombinacionsaallqueconeixemi/osabemfer.05. Ferdelacreativitatunhbit.ObjectiusBENEFICIS- Fomentar la confiana per fer visibles nous enfocaments i ma-neres de fer- Incorporar i aportar noves solucions- Fer ms atractives les tasques del lloc de treball Itineraris formatius Proposta de cursos 05. Clima, cohesi i moti vaciElnostreobjectiusoptimitzar lambient laboralperincrementarlasatisfacci,lamotivaciielcompromsamblorganitzaci.Millorantelclimaemocionaldetreballfaci-litarem la millora en la conse- cucidobjectius.Sielnostreobjectiusavanarcapalanos-tramillorversiorganitzacional,snecessa-ri que tot lequip se senti una pea clau del trencaclosques.01. Establir estratgies per incre-mentar la motivaci, lentusiasme i el comproms.02. Incidir sobre aquells aspectes queconformenelclima:lenergia, les relacions de qualitat, la comunicaci, la confiana i el comproms.03.Fomentarlaintegraciiparticipacidetotlequip:construir plegats.04. Aconseguir el mxim rendiment de lequip:autoconeixement,autocontroliautomotivaci.ObjectiusBENEFICIS- Incremenetar el comproms en lorganitzaci- Promoure energies netes i renovables- Millorar la satisfacci profes-sionalItineraris formatius Proposta de cursos 06. Atenci excellent al clientAvui en dia una atenci de qualitatsunvalorafegitclauenlorganitzaci.Oferimeinesirecursospelsseusmembresper tal que puguin atendre el client amb excellncia.Potenciant les nostres habilitats socials (lempatia,lacomunicaciilacapacitatdin-fluenciaritrobarafinitats)elclientsesen-tirescoltatiatsenlessevesdemandesinecessitats.01. Aplicar tcniques de comunica-ci eficient amb el client.02. Establir estratgies per incre-mentarlesvendes:lanostramotiva-ci,entusiasmeicomproms.03.Veureelsproblemesi/odificultatscom a oportunitats.04. Aplicar la creativitatenelprocsdela venda.05. Fomentarlaqualitat del servei daten-ci al clientcomaprocsdemilloracon-tnua.ObjectiusBENEFICIS- Aconseguir que el client se senti satisfet- Incrementar les vendes- Millorar la qualitat de serveiItineraris formatius Proposta de cursos 07. LEcologia Emocional aplicada a les organitzacionsAquestcursenglobaelscontingutsdelarestadecursosespecfics,posantmfasienlEcologiaEmocional:promovemlasoste-nibilitatemocionalenunmateix(autolide-ratge)i,alavegada,incidimenelsdiferentsecosistemesdequformempart(lequipdetreballilentorn).Ens endinsarem en el principi de respon-sabilitat i limpacte global. De manera prcticaprendremconscinciaquesempreformempartdunsistema.Tots som emissors i receptors, tots som, per tant, responsables del dinamisme daquest ecosistema.Hofaremdesdelesdiferentsreesdetre-ball:1. Territoris i Anlisi competencial (reco-neixementdunmateix)2. Energia i Autolideratge (Principi de res-ponsabilitat)3.Vinclesitreballenequip(Reconeixementdelequip)4.Climaicohesigrupal(impacteglobal)01. Detectar quines sn les nostres fuitesdenergiaifomentarlesnostresfontsdenergia.02. Observar les nostres zones co-negudesiexplorarzonesincertesperconquerir nous territoris.03.Detectarlesemissionstxiquesquegenerem cap a nosaltres i els nostres com-panys.04. Realitzarhigieneemocionaldiria.05. Afavorirelcontagipositiuiconstruirplegats la millor versi de nosaltres.ObjectiusBENEFICIS- Incrementar la confiana en un mateix- Millorar les relacions inter-personals en lequip- Millorar la qualitat del serveiItineraris formatius Proposta de cursosAmb quines empreses treballem?Valoracions que hem rebutParticipantcursEcologiaEmocional.InstitutCataldelaSalutParticipantAutolideratgepersonaliprofessional.SiemensEste curso me ha hecho recoger varias ideas para mejo-rar situaciones que se me plantean a diario en mi puesto de trabajo, lo cual me ha parecido muy instructivo. Agradeceros la forma tan clara cmo habis explicado las cosas, y cmo me habis ayudado a llevarlo a mi terreno. Gracias por todo.Estratgies per millorar les relacions.ResponsableFormaciiMilloraContnua,SiemensAquest curs mha fet veure que hi ha eines per canviar, que no tot t perqu ser com s i que tot comena amb un mateix. A veure les coses amb una altra perspec-tiva i posar-ho en marxa a poc a poc, ja que amb petits canvis es poden anar modificant les creen-ces i en definitiva ser ms feli.Adaptaci total i individualitzada a les necessitats demandades. Tracte molt proper i directe, facilitant totes les etapes del procs.Crec que la clau de lxit de les seves sessions sn les din-miques que creen i actituds que promouen amb el seu carcter; un dels punts forts sn els exemples i activitats facilitadors.El feedback dels alumnes s molt positiu, agraint la dinmi-ca de la formaci i la proximitat de lAnna i la Maricel; tracte exquisit.Contactar amb El despertador ha estat una de les millors decisions que he pres per a la meva empresa.Queisals s una petita empresa on el bon ambient laboral s essencial pel seu funcionament. Van saber detectar els problemes i adaptar la formaci a les necessitats de lempresa. Grcies al curs les venedores shan implicat molt a la botiga i el resultat ha estat una millora qualitativa i quantitativa en les vendes. Tamb mha servit per millorar la gesti de lempresa. Vistos els bons resultats, la nostra relaci continuar.CursdemotivaciiatencialclientDirectora, QueisalsLequipMaricel Ruiz maricel@el-despertador.comPsiclogaiformadoraResponsable rea dorganitzacionsJordi Muozjordi@el-despertador.comCoachirecreadorpersonalDirector dEl despertadorAnna Soriano anna@el-despertador.comPsiclogaiformadoraDirectora dEl despertadorJordi Esqu jordi.esque@el-despertador.comCoachiformadorMoltes grcies!ContactesQuan li trobem un sentit a all que fem,tot s ms fcil, ms lleuger, menys incmode.Amb un propsit la vida t un altre sentit GhandiAnna Soriano anna@el-despertador.comTel. +34 653 284 315Maricel Ruiz maricel@el-despertador.comTel. +34 666 232 372www.el-despertador.com