Documents per a l'organització i la gestió dels ?? · Índex Convivència i clima escolar 3 1 Convivència i èxit escolar. Projecte de convivència 3 2 Protocols de centre per a la millora de la convivència 4

  • Published on
    04-Feb-2018

  • View
    221

  • Download
    4

Transcript

Documents per al'organitzaci i la gesti delscentres Convivncia i clima escolar 22/06/2017ndexConvivncia i clima escolar 31 Convivncia i xit escolar. Projecte de convivncia 32 Protocols de centre per a la millora de la convivncia 43 Assetjament i ciberassetjament 74 El centre educatiu acollidor 85 L'educaci intercultural en un marc de dileg i de convivncia 106 Coeducaci i promoci de la igualtat de gnere 117 Convivncia, clima escolar i promoci del benestar i la salut mental 128 Normativa d'aplicaci (convivncia i clima escolar) 13Convivncia i clima escolar 2/131.Convivncia i clima escolar 1 Convivncia i xit escolar. Projecte de convivncia L'article 30.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educaci, exposa que tots elsmembres de la comunitat escolar tenen el dret a conviure en un bon clima escolar i eldeure de facilitar-lo amb la seva actitud i conducta en tot moment i en tots els mbits del'activitat del centre. En aquest sentit, la Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, d'educaci,estableix que tots els centres han d'elaborar un pla de convivncia en el marc del seuprojecte educatiu. La Resoluci ENS/585/2017, de 17 de mar, per la qual s'estableix l'elaboraci i laimplementaci del projecte de convivncia en els centres educatius en el marc delprojecte educatiu de centre, determina que els centres educatius del servei d'educacide Catalunya han de tenir implementat el projecte de convivncia en el marc del seuprojecte educatiu, en un termini mxim de tres anys a partir de la data de publicaci. El projecte de convivncia forma part del projecte educatiu de centre i recull lesmesures de promoci de la convivncia, els mecanismes per a la resoluci pacficadels conflictes, especialment la mediaci, aix com les mesures i actuacionsd'intervenci educativa aplicables en cas d'incompliment de les normes d'organitzaci ifuncionament del centre i d'acord amb la normativa vigent. El projecte de convivncia reflecteix les accions que els centres educatiusdesenvolupen per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat escolar per a laconvivncia i la gesti positiva dels conflictes. Les accions que s'hi proposen s'han d'abordar des de tres nivells diferents: valors iactituds, resoluci de conflictes i marc organitzatiu. Aix mateix, aquestes accions hand'anar adreades a la millora de la convivncia en tres mbits diferents: aula, centre ientorn, en el benents que la permeabilitat entre aquests tres mbits d'intervenciafavoreix la transferncia d'aprenentatges, valors, actituds i hbits relacionals. Els objectius del projecte de convivncia sn els segents: Assegurar i garantir la participaci, la implicaci i el comproms de tota la comunitatescolar.Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el mn.Potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat dels alumnes en un marc de valorscompartits.Fomentar la mediaci escolar i la cultura del dileg com a eina bsica en la gestidel conflicte.Fomentar una cultura de la pau i la no-violncia, juntament amb els valors que fanpossible preservar i enriquir la vida de totes les persones. El projecte de convivncia de centre ha d'incloure, almenys, els continguts segents: Una concreci de la contextualitzaci del centre recollida en el projecte educatiu,Convivncia i clima escolar 3/13http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=480169&language=ca_ES#fragment-1182048http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=627338&language=ca_EShttp://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=781530&language=ca_ES2.3.4.5.6.que inclogui els trets ms destacats del centre i el seu entorn en relaci amb elsfactors que poden incidir en la convivncia.Una diagnosi de la situaci de la convivncia en el centre que permeti determinarels punts forts i febles i les necessitats del centre educatiu en matria deconvivncia.La formulaci dels objectius especfics d'acord amb el projecte educatiu de centre,els objectius generals del projecte de convivncia del Departamentd'Ensenyament i les necessitats detectades.La formulaci dels indicadors d'avaluaci que permeten conixer el graud'assoliment dels objectius especfics.La concreci de les mesures de prevenci, detecci i intervenci educativesorientades a aconseguir els objectius especfics. Aquestes mesures han d'estartemporalitzades.La concreci de protocols de prevenci, detecci i intervenci enfront situacionsde conflictes greument perjudicials per a la convivncia. Els centres educatius han de constituir una comissi de convivncia que tindr entreles seves funcions collaborar en la planificaci, l'aplicaci i el seguiment del projecte deconvivncia. La Resoluci ENS/585/2017 recull tamb altres aspectes rellevants pel que fal'elaboraci i aprovaci del projecte de convivncia, el seguiment o l'avaluaci. Per a l'elaboraci i desenvolupament del projecte de convivncia, el Departamentd'Ensenyament posa a l'abast de tots els centres educatius una aplicaci informticaamb elements de diagnosi, orientacions i recursos. Els centres pblics tenen disponiblel'aplicaci informtica al Portal de centre. Els centres privats, els de titularitat d'altresdepartaments o els de titularitat municipal tenen disponible l'aplicaci informtica al Portal de centre d'altres titularitats. Aix mateix, el Departament d'Ensenyamentfacilitar formaci especfica per a l'elaboraci del Projecte de convivncia en el marcdels plans de formaci de zona (PFZ). 2 Protocols de centre per a la millora de la convivncia La Resoluci ENS/585/2017, de 17 de mar, per la qual s'estableix l'elaboraci i laimplementaci del projecte de convivncia en els centres educatius dins el marc delprojecte educatiu de centre, explicita a l'apartat 6 de l'annex els continguts d'aquestprojecte, un dels quals s la concreci de protocols de prevenci, detecci i intervencienfront situacions de conflictes greument perjudicials per a la convivncia. Els centres educatius, a partir del debat i la reflexi comunitria, poden adaptar a laseva realitat i necessitats especfiques els protocols per a la millora de la convivnciadel Departament d'Ensenyament. Les mesures i actuacions que se'n derivin s'han d'incorporar, aix com la resta demesures que configuren el projecte de convivncia, en la programaci general anual iConvivncia i clima escolar 4/13http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=781530&language=ca_EShttp://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcProjectesEducatiushttp://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPProjectesEducatiushttp://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=781530&language=ca_EShttp://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=781530&language=ca_ESen els documents de gesti de centre que es considerin oportuns. Els resultats delseguiment i, si escau, les propostes de millora, s'han d'incloure en la memria anual delcentre. Els protocols per a la millora de la convivncia del Departament d'Ensenyament sn elssegents: Protocol de detecci i intervenci enfront de conflictes greusProtocol de prevenci, detecci i intervenci enfront l'assetjament entre igualsProtocol de prevenci, detecci i intervenci enfront el ciberassetjament entreigualsProtocol de prevenci, detecci i intervenci enfront situacions d'odi i dediscriminaciProtocol de prevenci, detecci i intervenci enfront l'assetjament escolar apersones LGBTI En collaboraci amb altres departaments, tamb s'han elaborat els protocols segentsper a la millora de la convivncia: Protocol d'actuaci entre els departaments deTreball, Afers Socials i Famlies id'Ensenyament de detecci, notificaci, derivaci i coordinaci de les situacions demaltractament infantil i adolescent en l'mbit educatiuProtocol d'actuaci entre el Departament de Benestar Social i Famlia i elDepartament d'Ensenyament de l'Administraci de la Generalitat de Catalunya pergarantir una intervenci coordinada en situacions de conflicte, assetjament escolaro comissi d'una infracci penal denunciada en les quals estiguin implicats menorsde catorze anysProtocol de prevenci, detecci i intervenci de processos de radicalitzaci alscentres educatiusProtocol de detecci i intervenci enfront dels NGJOV (Nous Grups de JovesOrganitzats i Violents) Els centres pblics tenen disponibles els protocols per a la millora de la convivncia al Portal de centre. Els centres privats, els de titularitat d'altres departaments o els de titularitat municipaltenen disponibles els protocols per a la millora de la convivncia al Portal de centred'altres titularitats. Els protocols de centre per a la millora de la convivncia han de preveure els nivellsd'actuaci segents: Nivell preventiu En la part preventiva aquests protocols han de recollir el conjunt d'actuacions que elcentre porta a terme per desenvolupar els valors i les actituds que contribueixen a crearun bon clima escolar i a capacitar tots els alumnes i la comunitat educativa en el fomentConvivncia i clima escolar 5/13http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protocol_conflicte_greu/index.htmlhttp://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/index.htmlhttp://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/ciberassetjament_iguals/index.htmlhttp://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/ciberassetjament_iguals/index.htmlhttp://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/odi_discriminacio/index.htmlhttp://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/odi_discriminacio/index.htmlhttp://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protocol_lgbti/http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protocol_lgbti/http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.htmlhttp://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.htmlhttp://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.htmlhttp://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.htmlhttp://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/intervencio_coordinada/index.htmlhttp://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/intervencio_coordinada/index.htmlhttp://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/intervencio_coordinada/index.htmlhttp://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/intervencio_coordinada/index.htmlhttp://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/intervencio_coordinada/index.htmlhttp://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdfhttp://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdfhttp://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdfhttp://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdfhttp://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/PCProtocolsMarcsActuaciohttp://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPProtocolsMarcsActuaciohttp://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPProtocolsMarcsActuacioa.b.c.d.de la convivncia. Les actuacions i mesures recollides en aquest nivell han d'estarorientades a evitar que es produeixin determinades conductes, greument perjudicialsper a la convivncia. Els protocols per a la millora de la convivncia del Departament d'Ensenyamentofereixen actuacions, estratgies i recursos que els centres educatius poden adaptarsegons la seva realitat i necessitats especfiques. Nivell de detecci i valoraci Els protocols han d'incloure indicadors que permetin, a qualsevol membre de lacomunitat educativa, detectar conductes o situacions greument perjudicials per a laconvivncia. A ms, han de recollir els mecanismes de valoraci que confirmin odescartin qualsevol sospita de conducta o situaci greument perjudicial. Els protocols per a la millora de la convivncia del Departament d'Ensenyamentinclouen els indicadors especfics que el centre ha de recollir en els protocols de centreper a la millora de la convivncia, i que pot completar si ho considera oport. Nivell de notificaci o derivaci Els protocols han d'incloure tamb els mecanismes de notificaci o derivaci a lesinstncies administratives pertinents. Davant de conductes o situacions greument perjudicials per a la convivncia elscentres educatius han de fer el segent: Comunicar a la Inspecci d'Educaci qualsevol cas d'assetjament,ciberassetjament, odi i discriminaci, conflicte greu, possible maltractament infantili adolescent o abs sexual, pertinena o captaci d'algun alumne per part de nousgrups de joves organitzats i violents (NGJOV) o altres grups amb conductesradicalitzades i violentes, aix com qualsevol altra conducta o situaci greumentperjudicial per a la convivncia.Notificar als serveis territorials o al Consorci d'Educaci de Barcelona els casosde maltractament infantil i adolescent o abs sexual comesos per personaldocent, professionals d'atenci educativa, personal d'administraci i serveis oaltres professionals que intervenen en l'mbit escolar. Tamb cal comunicar aaquestes instncies la possible pertinena o captaci d'un alumne per part denous grups de joves organitzats i violents (NGJOV) o altres grups amb conductesradicalitzades i violentes.Notificar a la Direcci General d'Atenci a la Infncia i l'Adolescncia (DGAIA) elscasos de maltractament infantil i adolescent o abs sexual quan es tinguiconeixement d'un possible desemparament de l'infant o adolescent.Posar en coneixement del Ministeri Fiscal i/o policia de proximitat qualsevolfet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment coms perqualsevol persona de la comunitat educativa en el centre o en relaci directa ambla seva activitat. Aix mateix, cal comunicar sempre als serveis socials bsics qualsevol situaci de risc oConvivncia i clima escolar 6/13desemparament d'un infant o adolescent. Nivell d'intervenci Aquests protocols han d'incloure aix mateix les mesures educatives que es duran aterme davant les faltes o conductes greument perjudicials per a la convivncia, per laqual cosa, cal que prevegin el segent: les mesures correctores i sancionadores, d'acord amb les normes d'organitzaci ifuncionament del centre (NOFC);les actuacions educatives i reparadores adreades a tots els alumnes, tant alsimplicats en un conflicte (alumnes agressors i alumnes agredits) com a la resta delgrup classe (alumnes observadors);les mesures d'informaci, suport i orientaci a les famlies. Els protocols per a la millora de la convivncia publicats pel Departamentd'Ensenyament ofereixen actuacions, estratgies i recursos d'intervenci que elscentres educatius poden adaptar segons la seva realitat i necessitats especfiques. Cada centre ha de gestionar les situacions potencialment conflictives tenint en compteels criteris pedaggics del seu projecte educatiu i en el marc de la normativa vigent. Potdisposar tamb amb l'assessorament dels professionals dels serveis educatius i, siescau, de la Inspecci d'Educaci. En els casos particularment complexos o que no espuguin resoldre pels canals ordinaris, qualsevol membre de la comunitat escolar potadrear-se a la Unitat de Suport a la Convivncia Escolar del Departamentd'Ensenyament, que ofereix assessorament telefnic i tamb presencial en el cas queels serveis territorials ho considerin necessari (telfon 935 516 968 i adrea electrnica info.ensenyament@gencat.cat). 3 Assetjament i ciberassetjament La Llei 12/2009, del 10 de juliol de 2009, d'educaci, en l'article 33 insta el Govern i elDepartament d'Ensenyament a adoptar les mesures necessries per a prevenir lessituacions d'assetjament escolar i, si s'escauen, afrontar-les de manera immediata. D'altra banda, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infnciai l'adolescncia, en el seu article 90, sobre protecci en l'mbit de l'educaci, insta lesadministracions pbliques a impulsar el desenvolupament d'actuacions adreades alconjunt de la comunitat educativa que permetin prevenir, detectar i eradicar elmaltractament a infants i adolescents, els comportaments violents, l'assetjamentescolar i la violncia masclista. Aix mateix, la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais,bisexuals, transgneres i intersexuals i per eradicar l'homofbia, la bifbia i latransfbia, explicita en el seu article 12, sobre educaci, que s'ha de promoure eldesplegament efectiu de plans de convivncia amb un mfasi especial en les mesuresde prevenci i d'actuaci contra l'assetjament de qu poden sser objecte les personesLGBTI en el medi escolar.Convivncia i clima escolar 7/13mailto:info.ensenyament@gencat.cathttp://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=480169&action=fitxa#fragment-1182044http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=553898&language=ca_ES#fragment-1180887http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=672704&language=ca_ES&textWords=Llei%252011%2F2014%2C%2520del%252010%2520d%27octubre%2C%2520per%2520garantir%2520els%2520drets%2520de%2520lesbianes%2C&mode=singlePer tot aix i per donar resposta a la preocupant situaci que els processosd'assetjament entre iguals generen en el si de la nostra societat i en concret entre elsnostres infants i joves, una situaci que, d'altra banda, s'ha vist intensificada en elsdarrers anys per l'increment de l's de les tecnologies en aquests processos, elDepartament d'Ensenyament, des del curs 2013-2014, ha posat a l'abast dels centresel Protocol de prevenci, detecci i intervenci enfront de l'assetjament entre iguals i el Protocol de prevenci, detecci i intervenci enfront del ciberassetjament entre iguals iha publicat el maig de 2017 el Protocol de prevenci, detecci i intervenci enfrontl'assetjament escolar de les persones LGBTI. Aquests protocols ofereixen orientacions i recursos per a la prevenci, detecci iintervenci, a ms d'un circuit marc que vol donar coherncia i facilitar la coordinaci deles accions dels diferents agents educatius. En les situacions d'assetjament i ciberassetjament s necessari comptar amb lacoresponsabilitat de les famlies i s per aix que el Departament d'Ensenyament haelaborat guies i materials formatius disponibles al web Famlia i Escola: Junts xl'Educaci. Amb tot, la necessitat d'implicar tots els sectors de la comunitat escolar, amb el fomentde la prevenci i tot donant als alumnes major protagonisme en la detecci i l'ajudaentre iguals, justifica la creaci d'un programa d'innovaci educativa, que es concreta ala Resoluci ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el programa d'innovacipedaggica #aquiproubullying de prevenci, detecci i intervenci enfront l'assetjamententre iguals i s'obre convocatria pblica per a la selecci de centres educatiusinteressats a formar-ne part. Amb el programa d'innovaci pedaggica #aquiproubullying, el Departamentd'Ensenyament pretn posar a l'abast dels centres formaci, estratgies i recursosnecessaris per elaborar un projecte de prevenci, detecci i intervenci davantl'assetjament amb la participaci de tota la comunitat escolar, especialment delsalumnes, que actuar com a agent actiu i comproms en la lluita contra l'assetjament,alhora que adquireix les actituds i els valors propis de la competncia social iciutadana. 4 El centre educatiu acollidor L'acollida s el conjunt sistemtic d'actituds i actuacions que el centre posa enfuncionament per guiar la incorporaci ptima dels membres nous de la comunitateducativa en la vida i la cultura quotidianes. En aquest sentit l'acollida no shadentendre com un fet puntual, sin com un procs continu al llarg de tota l'etapaescolar. Com es recull al document De lescola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per atothom, un projecte per a cadasc (Departament dEnsenyament, desembre 2015), eldesenvolupament de poltiques inclusives en els centres parteix del desenvolupamentduna escola per a tots i totes, que organitzi de manera adequada els recursos perConvivncia i clima escolar 8/13http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protocol_lgbti/http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protocol_lgbti/http://familiaiescola.gencat.cat/ca/http://familiaiescola.gencat.cat/ca/http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=784413&language=ca_EShttp://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/inclusio/escola-inclusiva.pdfhttp://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/inclusio/escola-inclusiva.pdfgarantir latenci a la diversitat des de projectes educatius que considerin lacollida i laparticipaci dels alumnes i les famlies, i en els quals es planifiquin les mesures i elssuports minimitzant les barreres daccs amb qu es podria trobar qualsevol alumne. Per crear cultures inclusives s imprescindible un dileg permanent i renovat dinslescola i amb lentorn amb voluntat de promoure una comunitat educativa acollidora icollaboradora que valora tots i cadascun dels alumnes, a la vegada que crea al seuvoltant altes expectatives dxit. Els processos d'acollida mereixen una atenci especial dins el projecte de convivnciadel centre, perqu afavoreixen l'enriquiment de tots els membres del centre: esrelacionen, es coneixen, creen vincles i progressen plegats. En aquests processostamb cal preveure els criteris pels quals sestableixen els grups classe dels alumnesque inicien el segon cicle deducaci infantil, el primer curs deducaci primria i elprimer curs deducaci secundria obligatria. Entre aquests criteris que estableix cadacentre educatiu cal preveure lescolaritzaci de germans bessons, essent prou flexiblesper tenir en compte tamb lopini de les famlies. L'arribada de famlies dalumnes amb necessitats educatives especials, de famliesnouvingudes i daltres en risc dexclusi social, conjuntament amb la gran mobilitatd'alumnes en els centres, han posat en evidncia, tamb, la importncia dels processosd'acollida. Aquests processos dacollida han danar adreats, per tant, a tots elsalumnes, a les famlies, als docents (article 77 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,d'educaci) i al personal d'administraci i serveis, fent una atenci especial a lespersones ms vulnerables de qualsevol daquests collectius. Cal remarcar que s imprescindible tenir en compte l'aspecte emocional de l'acollidainicial, especialment en el cas dels alumnes amb necessitats educatives tan especialscom especfiques, per reduir lestrs que suposa l'arribada a un entorn de relaci idaprenentatge completament nou. D'altra banda, d'acord amb l'article 2 del ttol preliminar de la Llei 12/2009, del 10 dejuliol, d'educaci, els processos d'acollida s'han de regir pels principis de la igualtatd'oportunitats i la integraci de tots els collectius. Aix mateix, d'acord amb els articles 10 i 81 de la mateixa Llei, els centres han de proporcionar una acollida personalitzadaals alumnes nouvinguts. El projecte lingstic ha de preveure els aspectes d'acollida que serveixen per promourel'aprenentatge i l's de la llengua catalana com a instrument de comunicaci en uncontext multilinge i on es pot establir un tractament de les llenges que doni respostaa la situaci sociolingstica dels alumnes. El reconeixement d'aquest contextmultilinge garanteix la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat lingstica icultural i la cohesi social. La programaci general anual del centre ha d'incloure les actuacions d'acollida per atots els membres de la comunitat escolar, i tamb els processos d'acollida que es facinen collaboraci amb l'entorn. L'acci tutorial dels equips de centre ha de garantir la planificaci de lorientacieducativa entre etapes i l'acompanyament educatiu dels processos d'acollida iConvivncia i clima escolar 9/13http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=480169&language=ca_ES#fragment-1182343http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=480169&language=ca_ES#fragment-1181904http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=480169&action=fitxa#fragment-1181930http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=480169&action=fitxa#fragment-1182320d'integraci escolar i social de tots els alumnes. El Departament d'Ensenyament posa a l'abast de tots els centres eines i recursos perfacilitar els processos d'acollida: Aplicaci informtica per a l'elaboraci del projecte de convivncia: AcollidaAplicaci informtica per a l'elaboraci del projecte Escola i Famlia. Juntsx l'Educaci: Acollida per a les famlies Els centres pblics disposen de les aplicacions informtiques dels projectes educatiusal Portal de centre. Els centres privats, els de titularitat d'altres departaments o els de titularitat municipaltenen disponible les aplicacions informtiques dels projectes educatius al Portal decentre d'altres titularitats. 5 L'educaci intercultural en un marc de dileg i de convivncia L'educaci intercultura s una resposta pedaggica a l'exigncia de preparar ciutadansque puguin desenvolupar-se en una societat plural i democrtica i t com a finalitatltima la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones. L'educaciintercultural promou el dret a la diferncia en un marc de valors compartits i l's de lallengua catalana com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilinge, en el marc delrespecte a la diversitat lingstica i cultural, com a element de cohesi i d'igualtatd'oportunitats. El centre educatiu pot afavorir leducaci intercultural si: desenvolupa la conscincia d'igualtatpromou el respecte a la diversitatpotencia la cultura del dileg i la convivnciaacompanya en el procs de construcci de personalitats amb una identitat mltipleamb arrels i sentit de pertinena al territori on viuenpotencia la perspectiva intercultural en el currculumrespecta la diversitat cultural en totes les seves formes i, per tant, permet l's devestuari o elements simblics, ja siguin de carcter cultural, religis o identitari,sempre que no impossibilitin la realitzaci de totes les activitats curriculars, lacomunicaci interpersonal, la identificaci personal i la seguretat personal o la delsaltres, o que trenquin de manera ostentosa les normes civicosocials. Aquest respecte, per, no ha de permetre tolerar els smbols que exalten la xenofbia oel racisme, o que promouen qualsevol tipus de violncia. La Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius de Catalunya,editada pel Departament de Governaci i Relacions Institucionals i pel DepartamentdEnsenyament, ofereix orientacions, recursos i bones prctiques per gestionar ladiversitat religiosa en els centres educatius. Tamb recull els principis bsicsConvivncia i clima escolar 10/13http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentreshttp://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentreshttp://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivathttp://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivathttp://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0063/905e9278-9ca1-4768-afb2-09c9c6288759/intercultural.pdfhttp://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/dgar/guia_educatius.pdfdactuaci, la normativa relacionada i unes fitxes sobre els aspectes ms rellevants deles confessions religioses presents a Catalunya. Daltra banda, el Departament d'Ensenyament posa a l'abast de tots els centres leseines i els recursos per treballar l'educaci intercultural: Lmbit de projectes del web de la XTEC, amb un apartat d'interculturalitat querecull propostes formatives, educatives i recursos, exemples daplicaci de laperspectiva intercultural en les rees del currculum. L'aplicaci informtica per a l'elaboraci del projecte de convivncia ofereix unadiagnosi, orientacions i recursos respecte a leducaci intercultural. Els centrespblics tenen disponible aquesta aplicaci informtica al Portal de centre. Elscentres privats, els de titularitat d'altres departaments o els de titularitat municipaltenen disponible aquesta aplicaci al Portal de centre d'altres titularitats. 6 Coeducaci i promoci de la igualtat de gnere Els centres educatius han de promoure la igualtat d'oportunitats dels alumnes;incorporar la perspectiva de gnere a l'acci educativa; prevenir i gestionarcomportaments i actituds discriminatoris per ra didentitat d gnere, expressi degnere i orientaci afectivosexual i potenciar-ne el reconeixement, la cooperaci i elrespecte mutu. Aquests objectius queden recollits en el Pla per a la igualtat de gneredel sistema educatiu, aprovat pel Govern el 20 de gener de 2015. Aquests principis han d'informar el projecte educatiu del centre, amb la incidnciacorresponent en les programacions d'aula i en les activitats educatives. En el procs educatiu, els centres han de garantir especialment: la promoci d'un llenguatge verbal i grfic que tracti equitativament ambds sexes,l's no sexista dels espais educatius del centre,la utilitzaci de llibres de text i materials didctics i curriculars que promoguin untracte no sexista,la incorporaci als continguts curriculars de la perspectiva de gnere, dels sabersde les dones al llarg de la histria i de les tasques de cura envers les persones i elsespais indistintament per part d'ambds sexes,l'orientaci professional i acadmica no estereotipada i sense discriminacionssexuals ni socials,la constituci dun entorn amable i segur perqu tant els alumnes com elsprofessors puguin viure de manera natural la seva orientaci sexual, identitat degnere o expressi de gnere,la potenciaci d'una educaci afectiva que afavoreixi la construcci d'una sexualitatpositiva i saludable,la gesti positiva de situacions de conflicte vinculades a comportaments i actitudsConvivncia i clima escolar 11/13http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/interculturalhttp://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcProjectesEducatius/Detall?p_proc=17881http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPProjectesEducatius/PCPProjecteConvivenciahttp://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/projectes-educatius/pla-igualtat-genere-sistema-educatiu/http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/projectes-educatius/pla-igualtat-genere-sistema-educatiu/de carcter sexista o per motiu didentitat de gnere o d'orientaci afectivosexual.Els consells escolars de cada centre han de designar una persona entre els seusmembres per impulsar mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entrehomes i dones, d'acord amb el que s'estableix en l'article 126.2 de la Llei orgnica2/2006, de 3 de maig, d'educaci. El Departament d'Ensenyament proporciona accionsde formaci a les persones designades perqu puguin desenvolupar les seves funcionsen condicions ptimes. La constituci al centre d'una comissi de coeducaci, poltiques de gnere i d'igualtatd'oportunitats poden afavorir la implementaci d'actuacions coeducatives i la implicacide la comunitat educativa. El Departament d'Ensenyament posa a l'abast de tots els centres eines i recursos pertreballar la coeducaci i la igualtat de gnere mitjanant el segent: Lmbit de currculum i orientaci del web de la XTEC, on hi ha un apartat decoeducaci i igualtat de gnere que recull propostes formatives, educatives irecursos.Laplicaci informtica per a lelaboraci del projecte de convivncia que ofereixuna diagnosi i orientacions i recursos sobre el tema de coeducaci, disponible perals centres pblics al Portal de centre i per als centres privats, els de titularitatd'altres departaments o els de titularitat municipal, al Portal de centre d'altrestitularitats.Daltra banda, a lespai Igualtat de gnere dels portals de centres (Portal de centresdel Departament i Portal de centres d'altres titularitats), tots els professionals delscentres educatius poden trobar informaci sobre les poltiques digualtat delDepartament. 7 Convivncia, clima escolar i promoci del benestar i la salut mental Larticle 44 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infnciai l'adolescncia, exposa que qualsevol infant o adolescent t dret a rebre els efectesbeneficiosos de la protecci de la salut, que sexpressa en el dret a desenvolupar-se enentorns saludables, tant en lmbit pblic com en lmbit privat. Tenir cura del projecte de convivncia, lacolliment, leducaci intercultural, la promocide la igualtat de gnere i lequitat representa ladopci dun enfocament integral de total'organitzaci per a la promoci del benestar social i emocional dels alumnes, pernodrir-ne i estimular-ne el sentit dautoestima i d'autoeficcia i promourecomportaments positius que impedeixin qualsevol forma d'intimidaci o violncia, enresum, promoure la salut mental. Aquestes mesures i actuacions tamb afecten de forma positiva tots els membres de lacomunitat escolar: docents, personal de suport educatiu, personal dadministraci iserveis i a famlies. Convivncia i clima escolar 12/13http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=627338&language=ca_ES#fragment-1250078http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/coeducaciohttp://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentreshttp://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivathttp://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivathttp://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/IgualtatGenerehttp://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/IgualtatGenerehttp://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPProjectesEducatius/PCPIgualtatGenerehttp://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPProjectesEducatius/PCPIgualtatGenerehttp://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=553898&language=ca_ES#fragment-1180879Les actuacions relacionades amb la convivncia i el clima escolar es poden enfortir siestan coherentment vinculades i coordinades amb el desenvolupament de lescompetncies bsiques en lmbit de leducaci en valors (educaci primria) i enlmbit de cultura i valors (educaci secundria obligatria). 8 Normativa d'aplicaci (convivncia i clima escolar) Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, d'educaci (BOE nm. 106, de 4.5.2006).Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violncia masclista (DOGC nm. 5123, de 02.05.2008)Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educaci (DOGC nm. 5422, de 16.7.2009). Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infncia il'adolescncia (DOGC nm. 5641, de 2.6.2010).Llei 11/2014, del 10 doctubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,transgneres i intersexuals i per a eradicar lhomofbia, la bifbia i la transfbia(DOGC nm. 6730, de 17.10.2014).Llei 17/2015, de 21 de juliol, digualtat efectiva de dones i homes (DOGC nm.6919, de 23.07.2015).Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC nm.5686, de 5.8.2010).Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcci dels centres educatius pblics idel personal directiu professional docent (DOGC nm. 5753, d'11.11.2010).Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovacipedaggica (DOGC nm. 6966, de 30.09.2015).Resoluci ENS/585/2017, de 17 de mar, per la qual s'estableix l'elaboraci i laimplementaci del Projecte de Convivncia en els centres educatius dins el marcdel Projecte Educatiu de Centre (DOGC nm. 7336, de 17.03.2017).Resoluci ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovacipedaggica #aquiproubullying de prevenci, detecci i intervenci enfrontl'assetjament entre iguals i s'obre convocatria pblica per a la selecci de centreseducatius interessats a formar-ne part (DOGC nm. 7358, de 27.04.2017). Convivncia i clima escolar 13/13http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=627338&language=ca_EShttp://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=491383&language=ca_EShttp://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=480169&language=ca_EShttp://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=553898&language=ca_EShttp://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=672704&language=ca_EShttp://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=698967&language=ca_EShttp://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=545262&language=ca_EShttp://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=563091&language=ca_EShttp://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=704108&language=ca_EShttp://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=781530&language=ca_EShttp://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=784413&language=ca_ESConvivncia i clima escolar1 Convivncia i xit escolar. Projecte de convivncia2 Protocols de centre per a la millora de la convivncia3 Assetjament i ciberassetjament4 El centre educatiu acollidor5 L'educaci intercultural en un marc de dileg i de convivncia6 Coeducaci i promoci de la igualtat de gnere7 Convivncia, clima escolar i promoci del benestar i la salut mental8 Normativa d'aplicaci (convivncia i clima escolar)

Recommended

View more >