Document per a l'organització i el funcionament de les llars d'infants ...

  • Published on
    14-Feb-2017

  • View
    223

  • Download
    7

Transcript

Document per a lorganitzaci i el funcionament de les llars dinfants pbliques dependents del Departament dEnsenyament Curs 2011-2012 Resoluci de 22 de juny de 2011 per la qual saprova el document per a lorganitzaci i el funcionament de les llars dinfants pbliques dependents del Departament dEnsenyament per al curs 2011-2012 Lentrada en vigor de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducaci, del Decret 102/2010, de 3 dagost, dautonomia dels centres educatius, i del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcci dels centres educatius pblics i del personal directiu professional docent, ha actualitzat els referents per a lorganitzaci i el funcionament dels centres, als quals sadeqen les instruccions i orientacions per a la seva organitzaci i funcionament. Aix mateix, tots els centres han dincorporar mesures precises per contribuir a lassoliment de lobjectiu de reducci a la meitat dels actuals ndexs de fracs escolar, en el decurs dun quadrienni, i dacord amb el que sestableix en el Pla de Govern. Laplicaci de les mesures sha de fer, al seu torn, en el context dausteritat econmica que caracteritza tots els sectors de lactivitat. En conseqncia, sens perjudici de les normatives especfiques que regulen situacions particulars, i en virtut de les atribucions que em confereix larticle 16 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, dorganitzaci, procediment i rgim jurdic de lAdministraci de la Generalitat de Catalunya, RESOLC: 1. Aprovar el document per a lorganitzaci i el funcionament de les llars dinfants pbliques dependents del Departament dEnsenyament per al curs 2011-2012 que figura a lannex. 2. El document es pot consultar a http://educacio.gencat.cat/portaldecentre. Les direccions dels centres nhan dinformar els diferents sectors de la comunitat escolar i han de facilitar-los laccs a les informacions que shi contenen. 3. Per a la seva aplicaci a lmbit de la ciutat de Barcelona, correspon al Consorci dEducaci ladaptaci i el desenvolupament del contingut del document. Barcelona, 22 de juny de 2011 M. Jess Mier i Albert Secretria general http://educacio.gencat.cat/portaldecentreAnnex Document per a lorganitzaci i el funcionament de les llars dinfants pbliques dependents del Departament dEnsenyament (curs 2011-2012) Organitzaci i funcionament de les llars dinfants pbliques dependents del Departament dEnsenyament per al curs 2011-2012 I. Organitzaci general del centre................................................................................... 6 1. Normativa marc d'aplicaci..................................................................................... 6 2. Principis .................................................................................................................. 6 3. Objectius................................................................................................................. 7 4. Capacitats............................................................................................................... 7 5. Programaci general anual del centre.................................................................... 7 6. Seguiment del desenvolupament de l'infant ........................................................... 8 7. Atenci a la diversitat.............................................................................................. 8 II. Organitzaci del curs .................................................................................................. 9 8. Calendari ................................................................................................................ 9 9. Horari del centre ..................................................................................................... 9 10. Horari del personal ............................................................................................. 10 11. Organitzaci dels grups d'infants........................................................................ 10 12. Personal de les llars d'infants ............................................................................. 10 12.1. Direcci de la llar d'infants. Designaci i funcions ....................................... 11 12.2. Personal educador. Funcions i criteris d'assignaci .................................... 12 12.3. Personal cuiner/a (oficial de primera, cuiner/a). Funcions........................... 13 12.4. Personal ajudant de cuina - netejador. Funcions......................................... 13 12.5. Personal de manteniment (oficial de primera, manteniment). Funcions...... 13 13. Altres aspectes comuns a tot el personal de les llars dinfants del Departament................................................................. 13 13.1. Vacances ..................................................................................................... 13 13.2. Permisos i llicncies..................................................................................... 14 13.3. Comunicats (baixes i altes mdiques i altres incidncies)........................... 14 13.4. Formaci del personal ................................................................................. 15 13.5. Control horari. Absncies. Deducci proporcional de retribucions .............. 15 13.6. Aplicaci de la via disciplinria en supsits d'absncia i d'impuntualitat no justificades del personal de la llar d'infants................... 16 13.7. Exercici del dret de vaga.............................................................................. 17 13.8. Participaci en la llar d'infants ..................................................................... 17 III. Aspectes generals ................................................................................................... 18 14. Igualtat d'oportunitats per a nens i nenes ........................................................... 18 15. Seguretat i salut.................................................................................................. 19 15.1. Plans d'emergncia. Simulacre ................................................................... 19 15.2. Accidents laborals en els centres pblics. Notificaci.................................. 19 15.3. Farmaciola ................................................................................................... 19 15.4. Administraci de medicaci als alumnes ..................................................... 20 15.5. Prevenci del tabaquisme i de l'alcoholisme ............................................... 20 15.6. Control de plagues en els centres ............................................................... 21 15.7. Materials ...................................................................................................... 21 15.8. Manipulaci d'aliments................................................................................. 22 16. Implicaci i participaci de les famlies. Carta de comproms educatiu.............. 22 17. Protecci de dades, d'imatges i de la propietat intellectual ............................... 23 17.1. Alumnes: s d'imatges, publicaci de dades de carcter personal i de material que elaboren ............................................................................. 23 17.2. Aspectes generals de la protecci de dades personals en els centres educatius .............................................................................................................. 25 18. Correu electrnic XTEC dels centres educatius i dels professors...................... 25 19. Recollida de dades a efectes estadstics............................................................ 25 20. Criteris que cal aplicar en els supsits de problemes dels progenitors en relaci amb els fills ........................................................................................ 26 421. Criteris que cal aplicar quan es t constncia que algun alumne/a ha estat objecte de maltractaments................................................................... 27 IV. Referents normatius ................................................................................................ 28 A. Annexos ................................................................................................................... 31 A1. Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadstics - Annex .............. 31 M. Models ..................................................................................................................... 46 5I. Organitzaci general del centre 1. Normativa marc d'aplicaci El Decret 282/2006, de 4 de juliol (DOGC nm. 4670, de 6.7.2006), estableix els principis, els objectius i les competncies educatives (capacitats) a desenvolupar durant el primer cicle de leducaci infantil, i tamb els requisits mnims quant al nombre i qualificaci dels professionals que hi intervenen, el nombre mxim dinfants per unitat, el procediment de creaci o dautoritzaci administrativa daquests centres, la participaci de la comunitat escolar en el control i gesti del centre, aix com la possibilitat de delegar determinades competncies als ajuntaments. El Decret 101/2010, de 3 dagost (DOGC nm. 5686, de 5.8.2010), estableix l'ordenaci dels ensenyaments del primer cicle de l'educaci infantil. La disposici addicional desena del Decret 102/2010, de 3 dagost, dautonomia dels centres educatius (DOGC nm. 5686, de 5.8.2010) determina que el consell de participaci de les llars dinfants passa a denominar-se consell escolar. Aix mateix, lesmentada disposici addicional estableix que en el futur el Departament dEnsenyament haur dadaptar les diverses previsions de lesmentat Decret a les caracterstiques de les llars dinfants. 2. Principis El primer cicle de leducaci infantil sajusta al que determina larticle 56 de la Llei deducaci i sorganitza dacord amb els principis deducaci comuna, inclusiva i coeducadora i atenent als criteris establerts a larticle 78 de la Llei deducaci. Per tal d'afavorir el desenvolupament integral dels infants, els centres han de cooperar estretament amb els pares, mares o tutors legals, com a primers responsables de l'educaci dels seus fills. A fi de crear les condicions ptimes per al desenvolupament i aprenentatge de l'infant, els centres han destablir els mecanismes de participaci i collaboraci que permetin compartir amb les famlies la informaci sobre l'evoluci del procs educatiu del seu fill o filla, i els criteris dintervenci i responsabilitat educativa dacord amb la carta de comproms educatiu que shagi formulat. L'organitzaci i la programaci general del centre s'han de fer d'acord amb les caracterstiques del servei educatiu ofert als infants, el qual ha de tenir presents el respecte a les necessitats educatives, afectives i de relaci familiar dels infants, la protecci dels seus drets, el foment dels valors i la conciliaci de la vida familiar i l'activitat laboral dels pares, mares o tutors legals. El catal s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge del primer cicle de l'educaci infantil, aix com de les activitats i serveis que ofereixen els centres, en els termes establerts en els articles 11, 16 i 17 de la Llei deducaci. 6http://www.gencat.cat/diari/4670/06178074.htmhttp://www.gencat.cat/diari/5686/10209100.htmhttp://www.gencat.cat/diari/5686/10209099.htmhttp://www.gencat.cat/diari/5422/09190005.htmEls infants amb necessitats educatives especfiques reben l'atenci d'acord amb les seves capacitats personals i els objectius a assolir des del moment en qu aquestes necessitats sn detectades i valorades pels serveis educatius. 3. Objectius Lacci educativa en el primer cicle de leducaci infantil ha de permetre assolir els objectius que sespecifiquen en el Decret 101/2010, de 3 dagost, dordenaci dels ensenyaments del primer cicle de leducaci infantil. 4. Capacitats Al llarg del primer cicle de leducaci infantil, els infants han danar desenvolupant les capacitats que sespecifiquen en el Decret 101/2010, de 3 dagost, dordenaci dels ensenyaments del primer cicle de leducaci infantil. 5. Programaci general anual del centre El director o directora de la llar elaborar, conjuntament amb el personal educador, la programaci general anual del centre, que ha dexplicitar la prioritzaci en el curs dels objectius globals, les activitats i el seu seguiment i lavaluaci, aix com la concreci del calendari i lhorari de les activitats escolars i de les reunions de contingut pedaggic i les de coordinaci amb les famlies, entre daltres. La programaci general anual del centre s'ha de presentar al consell escolar per a la seva aprovaci a linici de curs. Lorganitzaci del temps, dels espais i dels materials ha de facilitar lacci educativa i lassoliment dels objectius i capacitats establerts. La planificaci de les activitats que es desenvolupin fora de la llar dinfants, o que pel seu carcter general impliquin modificaci de lhorari habitual, shaur dincloure en la programaci general anual del centre per a la seva aprovaci o shaur de preveure amb prou antelaci per a la seva comunicaci al consell escolar. Quan es facin sortides del centre amb els infants, es garantir sempre un mnim de dos acompanyants per grup classe. El nombre total dacompanyants ser en funci del tipus dactivitat de la sortida. Quan aquestes activitats afectin tot el centre shauran de comunicar a la Inspecci dEducaci, i si comporten alteraci del calendari i horari escolar habitual caldr lautoritzaci prvia de la direcci dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, de lrgan competent del Consorci dEducaci. Les activitats programades tindran per als educadors i les educadores la mateixa obligatorietat que lhorari habitual de feina. Als infants que participin en activitats fora del centre organitzades per lequip educatiu, els caldr lautoritzaci escrita dels seus pares, mares o tutors legals. 7http://www.gencat.cat/diari/5686/10209100.htmhttp://www.gencat.cat/diari/5686/10209100.htm6. Seguiment del desenvolupament de l'infant Lobservaci i el seu registre en la documentaci pedaggica sn les eines fonamentals per al seguiment dels progressos dels infants. La finalitat de lobservaci s recollir informaci i prendre decisions sobre levoluci educativa dels infants, ladquisici dels aprenentatges, el procs educatiu, la relaci que mantenen amb els altres i lassoliment dels objectius establerts. s important que lobservaci de lactivitat educativa es faci amb la perspectiva de crear una cultura de centre que integri els valors i els significats de lavaluaci en el desenvolupament del centre. Els aspectes rellevants de lobservaci, els instruments de registre, la informaci a les famlies i laltra documentaci pedaggica han de ser establerts per lequip educatiu i shan dincloure en la programaci. El centre ha d'informar per escrit, com a mnim una vegada lany, els pares i mares o tutors legals; aix mateix, sha de garantir una entrevista individual a linici de lescolaritzaci, una altra al llarg de cada curs i una reuni collectiva anual. Els processos davaluaci dels infants han d'adoptar els documents i requisits formals establerts per al segon cicle de l'educaci infantil a lOrdre EDU/484/2009, de 2 de novembre (DOGC nm. 5505, de 13.11.2009). 7. Atenci a la diversitat Latenci a la diversitat de necessitats educatives dels infants exigeix la planificaci acurada de la intervenci pedaggica. El projecte educatiu i les programacions didctiques han de ser prou flexibles per permetre concrecions individuals ajustades a les caracterstiques, als ritmes de desenvolupament i a les singularitats de cada infant, per tal que es puguin acomplir els principis datenci a la diversitat propis de lescola inclusiva. Els infants no podran romandre un any ms al primer cicle de leducaci infantil, sens perjudici del tractament que shagi de donar a situacions excepcionals individuals degudament justificades. 8http://www.gencat.cat/diari/5505/09303079.htmhttp://www.gencat.cat/diari/5505/09303079.htmII. Organitzaci del curs 8. Calendari Les llars dinfants estaran obertes per als infants des del dia 12 de setembre de 2011 fins al 29 de juny de 2012. Tindran la consideraci de vacances escolars els perodes segents: Nadal: del 23 de desembre de 2011 al 8 de gener de 2012, ambds inclosos. Setmana Santa: del 2 al 9 dabril de 2012, ambds inclosos. Quant als dies festius, caldr atenir-se al que preveuen els articles 7.2 i 7.3 de l'Ordre ENS/102/2011, d'1 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. 9. Horari del centre Lhorari datenci als infants s de 9 a 17 hores, de dilluns a divendres, llevat dels perodes compresos entre el 12 i el 14 de setembre de 2011 i entre el 25 i el 29 de juny de 2012, durant els quals lhorari datenci als infants ser de 9 a 14 hores. Per als infants que no hi dinin, el centre ha de determinar un marge horari no superior a tres hores entre les sessions de mat i les de tarda. Les llars dinfants estaran inactives a partir del 9 de juliol de 2012. Sens perjudici de lhorari establert dentrada i sortida, el centre pot considerar la possibilitat de flexibilitzar lhorari, dacord amb les necessitats dels infants i de les famlies. Cal considerar tamb la possibilitat de modificar lhorari en els primers dies de curs per poder dur a terme el procs dadaptaci dels infants a la dinmica dinteracci que es genera entre les famlies, els educadors i educadores i els infants, quan aquests comencen a assistir a la llar dinfants. Aquesta dinmica sinicia amb el primer contacte dels pares i les mares amb la llar dinfants, continua al llarg de tot un procs que t la finalitat dafavorir una bona adaptaci de linfant, i es concreta en la programaci dun horari especial durant els primers dies del curs amb una entrada esglaonada dels nens i nenes. El procs dadaptaci es dur a terme a totes les llars dinfants, sajustar a les caracterstiques prpies de cada centre (dels infants, les famlies, lentorn, les installacions, etc.) i es programar dacord amb els criteris generals segents: Continutat en el mateix grup, sempre que sigui possible, dels infants que ja hagin assistit a la llar el curs anterior. Tramesa de la informaci sobre els infants entre el personal educador de manera sistemtica. Informaci a les famlies o tutors legals dels infants, sobre el calendari del procs dadaptaci. 9https://www.gencat.cat/diari/5894/11152069.htmEl procs dadaptaci tindr una durada mxima dun mes i s'ha de flexibilitzar segons el grau dadaptaci del nen o nena a la llar dinfants. La programaci daquest procs dadaptaci s'ha de presentar prviament a la direcci dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, a la gerncia del Consorci dEducaci per a la seva autoritzaci. En lorganitzaci de lhorari, atesa la natural flexibilitat que exigeixen les caracterstiques psicopedaggiques dels infants, sha de procurar que aquests puguin mantenir latenci en les diferents situacions i activitats que sorganitzen. 10. Horari del personal El calendari laboral del personal de les llars dinfants pbliques dependents del Departament dEnsenyament per al curs 2011-2012 comprn des de l1 de setembre de 2011 fins al 15 de juliol de 2012. La jornada de treball durant aquest perode es desenvolupar entre les 9 i les 17 hores, llevat dels perodes compresos entre l1 i l11 de setembre de 2011 i entre l1 i el 15 de juliol de 2012, en els quals lhorari de treball ser de 9 a 14 hores. Els dies en qu no hi hagi atenci directa als infants es dedicaran a lorganitzaci del curs, la planificaci de lacci educativa i la formaci del personal. 11. Organitzaci dels grups d'infants Lorganitzaci dels diferents grups dinfants sajustar al que estableix el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de leducaci infantil i els requisits dels centres. El nombre dalumnes es podr modificar segons les condicions especfiques del centre o la demanda i les necessitats de matrcula, o tamb per la integraci dinfants amb necessitats educatives especials. Les modificacions del nombre dinfants per grup les autoritzar la direcci dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, lrgan competent del Consorci dEducaci, amb linforme previ de la Inspecci dEducaci. 12. Personal de les llars d'infants s personal de les llars dinfants: El director o directora de la llar El personal educador El personal de cuina El personal ajudant de cuina - netejador 10http://www.gencat.cat/diari/4670/06178074.htmhttp://www.gencat.cat/diari/4670/06178074.htm El personal de manteniment 12.1. Direcci de la llar d'infants. Designaci i funcions DesignaciMentre no shagi regulat per reglament el sistema de nomenament de director/a de llar d'infants, exerciran les funcions de direcci els educadors i educadores de l'extingida categoria professional de director/a de llar d'infants, enquadrats en el subgrup A3. En absncia de personal d'aquesta categoria, exercir les funcions de direcci l'educador/a que presti serveis a la llar i que resulti nomenat de conformitat amb el sistema de provisi que s'indica en el pargraf segent. A proposta de l'equip de cada llar d'infants, que ha de garantir l'adequaci d'aquesta proposta a les tasques prpies del lloc de treball a proveir, i amb l'informe favorable de la Inspecci d'Educaci, es nomena director o directora de la llar. Aquest nomenament t carcter transitori i no pot excedir un perode de quatre anys. FuncionsCorresponen al director o directora de la llar les funcions segents: a. la gesti, lorganitzaci i la planificaci de la llar, que t com a finalitat bsica afavorir el desenvolupament integral de cada infant ats. b. la direcci, la coordinaci i el control del personal que tingui assignat la llar, i la distribuci de les tasques, a fi de garantir el bon funcionament de la llar dinfants. A ms, actuar com a dinamitzador/a i animador/a de lequip educatiu, dacord amb els programes formatius que sestableixin. c. el manteniment de les relacions necessries amb els familiars dels infants atesos, i amb altres professionals i serveis en relaci amb leducaci i el desenvolupament dels infants. d. latenci directa als infants. Les hores destinades a les tasques a), b) i c) es determinaran en funci del nombre de grups que tingui la llar dinfants. Es comptabilitzaran normalment 3 hores setmanals per cada grup dinfants, amb un mnim de 15 hores per setmana. 1112.2. Personal educador. Funcions i criteris d'assignaci FuncionsCorresponen als educadors i educadores de llars d'infants, en el marc del que estableixen els apartats 1 i 2 de la disposici addicional onzena de la Llei deducaci, les funcions segents: Atendre directament els infants, com a responsable del grup assignat, en llur desenvolupament de la personalitat individual i social, tant en el camp fsic com psquic i social i de llur higiene personal, vestit i alimentaci. Atendre, aix mateix, la vigilncia i custdia dels infants en el cas de sortides programades pel centre. Formar part de lequip educatiu participant en lelaboraci, lexecuci i lavaluaci dels projectes que sestableixin en el pla general de funcionament del centre. Programar, desenvolupar i avaluar els processos educatius i datenci als infants. Mantenir una relaci peridica amb els familiars dels infants, proporcionant-los orientaci i suport, aix com amb altres professionals i serveis educatius relacionats amb leducaci i el desenvolupament dels infants. Supervisar i avaluar el personal en prctiques adscrit a laula. El personal educador est obligat a assistir a les reunions de lequip educatiu i a totes les reunions convocades per la direcci. Criteris dassignaciLassignaci dels educadors i educadores als diferents grups la far el director/a, havent-la consultat prviament a lequip. Lassignaci es far dacord amb els criteris pedaggics establerts en el projecte educatiu, especialment els aspectes lingstics, latenci a la diversitat, les caracterstiques dels diferents grups classe i la continutat en el mateix grup. Cada grup dinfants tindr un tutor o tutora, que formar part de lequip educatiu i tindr la responsabilitat de la classe assignada. Leducador o educadora que no sigui tutor o tutora dun grup dinfants sencarregar de les tasques que estiguin establertes en el projecte del centre i de dur a terme les suplncies que es produeixin i de les quals no es derivi substituci: baixes curtes, permisos, etc. La disponibilitat total de lequip educatiu de la llar dinfants, juntament amb alguns elements de flexibilitat en lorganitzaci dels grups dinfants, ha de permetre fer les tasques de coordinaci i programaci del centre. 12http://www.gencat.cat/diari/5422/09190005.htmhttp://www.gencat.cat/diari/5422/09190005.htm12.3. Personal cuiner/a (oficial de primera, cuiner/a). Funcions Correspon al personal cuiner/a ser el responsable de la cuina. S'encarrega, sota les directrius de la direcci de la llar i amb lajut del personal adscrit a les seves ordres, de la preparaci, manipulaci i control dels aliments servits a la llar i de tenir cura dels diferents rgims alimentaris que, per prescripci mdica, shagin de preparar per als infants. Collabora en les festes i sortides que es facin a la llar, preparant mens apropiats, i es responsabilitza de la custdia, provisi, emmagatzematge i conservaci dels aliments, aix com de la neteja dels estris de la cuina i del seu paviment. 12.4. Personal ajudant de cuina - netejador. Funcions Correspon a l'ajudant de cuina-netejador/a, sota les directrius de la direcci de la llar o del cuiner/a, fer tasques de menjador/repartidor i bugaderia i llenceria, aix com encarregar-se de la neteja de les dependncies de la llar i tamb de la maquinria i els estris de cuina. 12.5. Personal de manteniment (oficial de primera, manteniment). Funcions Sota les directrius de la direcci de la llar, correspon al personal de manteniment fer funcions que requereixen una prctica concreta o coneixements generals d'ofici. Fa feines prpies de paleta, pintor, fuster i altres, necessaris per al manteniment de l'edifici i de l'exterior; aix mateix, fa installacions no complexes per al suport de les activitats educatives programades a la llar. Tamb t cura dels accessos a la llar. 13. Altres aspectes comuns a tot el personal de les llars dinfants del Departament 13.1. Vacances El perode de gaudi de les vacances est subjecte a les necessitats del servei i amb carcter general es far coincidir amb el perode dinactivitat del centre. Les vacances anuals retribudes per cada any complet de servei sn de 22 dies hbils de durada, o de 23 dies hbils si es gaudeixen en perodes fraccionats (mnim duna setmana natural per cada fracci), o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat sigui inferior a lany. En el cmput dels dies de vacances, els dissabtes no tenen la consideraci de dies hbils. El personal podr gaudir, en concepte de premi vinculat als anys de serveis prestats a lAdministraci de la Generalitat de Catalunya, de dies addicionals de vacances, que tindran el carcter de jornada efectiva laboral, dacord amb els criteris segents: Entre 15 i 19 anys, ambds inclosos, de serveis: 1 dia laboral addicional anual. 13 Entre 20 i 24 anys, ambds inclosos, de serveis: 2 dies laborals addicionals anuals. Entre 25 i 29 anys, ambds inclosos, de serveis: 3 dies laborals addicionals anuals. Entre 30 i 34 anys, ambds inclosos, de serveis: 4 dies laborals addicionals anuals. 35 o ms anys de serveis: 5 dies laborals addicionals anuals. Es tindr dret a aquest premi un cop shagin completat els anys de serveis prestats i es far efectiu a partir de lany natural segent al compliment del primer any de lantiguitat que correspongui. Ats que lesmentat premi t la consideraci de dies addicionals de vacances, el seu gaudi haur datenir-se al que sestableix quant a la durada i gaudi de les vacances. El personal gaudir durant la primera quinzena del mes de juliol d'aquests dies de premi vinculats als anys de serveis prestats a lAdministraci de la Generalitat. 13.2. Permisos i llicncies Als efectes del gaudi dels permisos i llicncies (incloses les reduccions de jornada), caldr atenir-se al que preveu el Decret legislatiu 1/1997, de 31 doctubre, pel qual saprova la refosa en un Text nic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matria de funci pblica; la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliaci de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions pbliques de Catalunya, i la Llei 7/2007, de 12 dabril, de lEstatut bsic de lempleat pblic, en all que sigui daplicaci. Respecte al personal laboral, caldr tenir en compte tamb el que sestableix en el VI Conveni collectiu nic. Les sollicituds han de tramitar-se als serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al Consorci dEducaci, amb una antelaci mnima al seu gaudi de set dies. En tots els casos, la corresponent sollicitud requerir el coneixement previ i tamb el vistiplau del director/a del centre quan la seva concessi estigui subjecta normativament a les necessitats del servei. 13.3. Comunicats (baixes i altes mdiques i altres incidncies) El personal afectat ha dadrear els comunicats de baixa mdica, alta i altres incidncies al centre dadscripci on presta els seus serveis, el qual haur de tramitar-los de manera immediata als serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al Consorci dEducaci. En cas que afectin personal substitut, caldr comunicar-ho telefnicament als serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al Consorci dEducaci, sens perjudici de la seva tramitaci immediatament posterior. Quan els comunicats o incidncies es produeixin en perodes dinactivitat del centre, el personal haur de tramitar-los directament als serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al Consorci dEducaci. 14http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio Publica/Documents/Normativa/Arxius/decleg1-97.pdfhttp://www.gencat.cat/diari/4675/06185182.htmhttp://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/16/pdfs/A02091-02119.pdfhttp://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio Publica/Documents/Normativa/Arxius/VIconveni.pdf13.4. Formaci del personal La formaci del personal t com a objectiu promoure el desenvolupament de les persones i de les seves competncies professionals i contribuir a lassoliment dels objectius organitzatius i estratgics del Departament i a la millora del servei pblic. La formaci que el personal requereix per al correcte desenvolupament de les funcions i tasques assignades s un dret i un deure. En aquest sentit, dacord amb la normativa vigent, el personal t dret a 40 hores de formaci anuals. El personal disposa duna oferta mplia dactivitats formatives en diferents modalitats (presencial, semipresencial i virtual) i perodes (preferentment durant el mes de juliol per als professionals datenci educativa). Per al personal adscrit als centres educatius sofereix una formaci inicial virtual, oberta durant tot el curs acadmic, amb itineraris personalitzats en funci del perfil professional, amb guiatge i assessorament duna persona tutora. 13.5. Control horari. Absncies. Deducci proporcional de retribucions La responsabilitat del control de la jornada i lhorari correspon a la direcci del centre, que lexerceix directament o per mitj de lrgan unipersonal de direcci que determinin les seves normes dorganitzaci i funcionament. Cada centre ha destablir un sistema de control dassistncia i de puntualitat i ha darxivar i tenir a disposici del consell escolar del centre i dels rgans que correspongui del Departament d'Ensenyament la documentaci interna emprada per fer el control dabsncies, i tamb els justificants presentats. Quan es produeixi una absncia o una impuntualitat del personal i no hi havia perms concedit, la direcci del centre ho notificar immediatament a la persona interessada (model Notificaci individual de faltes dassistncia i de puntualitat no justificades del personal), amb acusament de recepci, i li donar 5 dies hbils per tal que justifiqui la falta dassistncia o de puntualitat o presenti a la direcci qualsevol altra allegaci que consideri convenient. Transcorregut el termini de 5 dies i, en tot cas, abans de la tramesa a qu es refereix el pargraf segent, si labsncia o impuntualitat no ha resultat justificada, el director o directora haur de signar la resoluci de deducci proporcional de retribucions amb carcter no sancionador (article 30.1 de la Llei estatal 7/2007, de 12 dabril, de lEstatut bsic de lempleat pblic) i notificar-la a la persona afectada. Amb aquests efectes, es disposa del model Resoluci de la direcci del centre per la qual es dedueixen retribucions per absncies o impuntualitats no justificades. Dins dels 10 primers dies del mes en curs, la direcci ha de trametre als serveis territorials o al Consorci dEducaci de Barcelona la relaci del personal dependent del Departament dEnsenyament amb absncies o impuntualitats del mes anterior que no hagin resultat justificades (model Comunicaci dabsncies i impuntualitats no justificades als serveis territorials o al Consorci 15http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/16/pdfs/A02091-02119.pdfhttp://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/16/pdfs/A02091-02119.pdfdEducaci de Barcelona als efectes d'aplicar la deducci proporcional de retribucions amb carcter no sancionador), acompanyada de cpia de les resolucions emeses i notificades, als efectes daplicar la corresponent deducci automtica de retribucions a la nmina. En tot cas, la direcci del centre ha de conservar, degudament arxivats, els comunicats i resolucions lliurats a les persones afectades, amb els acusaments de recepci, aix com les allegacions i altra documentaci que aquelles hagin pogut presentar. 13.6. Aplicaci de la via disciplinria en supsits d'absncia i d'impuntualitat no justificades del personal de la llar d'infants Sens perjudici del que sindica a lapartat anterior, i mentre el Departament no estableixi ladaptaci del Decret 102/2010, de 3 dagost, dautonomia dels centres educatius a les llars dinfants tal com preveu la disposici addicional desena del Decret esmentat, quan es produeixin absncies o impuntualitats del personal de la llar que no resultin justificades per la direcci, si aquesta considera que, a ms de la deducci de retribucions, correspondria una sanci amb carcter disciplinari dacord amb larticle 53 del VI Conveni collectiu nic dmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat, haur de formular proposta dincoaci dexpedient disciplinari (amb indicaci dels dies i hores no treballats, el cmput total mensual dhores no treballades, cpia de la notificaci a la persona interessada i, si escau, les allegacions que hagi presentat) i enviar-la, mitjanant el model Comunicaci dabsncies i impuntualitats no justificades a la Inspecci de Serveis de la Secretaria General o al Consorci dEducaci de Barcelona, amb proposta dincoaci dexpedient disciplinari per presumpta falta greu a cadascuna de les persones afectades (personal laboral), a: Centres de Barcelona-ciutat: al Consorci dEducaci de Barcelona per fax (935.542.525) o per correu electrnic (juridic.ceb@gencat.cat) amb confirmaci immediata per correu ordinari (Plaa Urquinaona 6, 08010-Barcelona). Resta de centres de Catalunya: a la Inspecci de Serveis del Departament dEnsenyament per fax (932.415.333) o per correu electrnic (is.ensenyament@gencat.cat), amb confirmaci immediata per correu ordinari (Via Augusta 202-226, 08021-Barcelona). En els supsits dabsncies i impuntualitats no justificades que corresponguin a la presumpta comissi duna falta greu o molt greu, el Departament no aplicar directament la deducci proporcional de retribucions per hores no treballades que li haur comunicat la direcci de la llar, a lespera de la resoluci sancionadora de la falta disciplinria presumptament comesa. El tractament de les absncies degudes a lexercici del dret de vaga es regeix pel que sindica en lapartat segent. 16http://www.gencat.cat/diari/5686/10209099.htmhttp://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio Publica/Documents/Normativa/Arxius/VIconveni.pdfmailto:juridic.ceb@gencat.catmailto:is.ensenyament@gencat.cat13.7. Exercici del dret de vaga En cas de vaga i un cop finalitzada, el director o directora ha de fer servir laplicaci telemtica dintroducci i gesti de la informaci de la vaga. Amb aquesta aplicaci ha de confeccionar la relaci dincidncies derivades de lexercici del dret de vaga per part del personal, donar-la a conixer individualment, amb acusament de recepci, a les persones interessades (model "Comunicaci de falta d'assistncia per haver exercit el dret de vaga") i donar-los un termini de cinc dies hbils per presentar allegacions. Transcorregut aquest termini, ha de trametre telemticament la relaci del personal que ha exercit el dret de vaga per tal que es pugui fer la corresponent deducci automtica de retribucions en la nmina, i arxivar en el centre els comunicats lliurats i les allegacions rebudes. Les absncies per exercici del dret de vaga comporten la deducci de les retribucions que correspongui, per en cap cas generen responsabilitats disciplinries. 13.8. Participaci en la llar d'infants Mentre el Departament no estableixi ladaptaci del Decret 102/2010, de 3 dagost, dautonomia de centres educatius a les llars dinfants tal com preveu la disposici addicional desena de lesmentat Decret, la participaci del personal en el control i gesti de la llar dinfants es regeix pel que es determina a larticle 18 del Decret 282/2006, de 4 de juliol (DOGC 4670 de 6 de juliol), amb el benents que el consell de participaci de la llar ha passat a denominar-se consell escolar de la llar a partir del dia dentrada en vigor del Decret 102/2010 abans esmentat. 17http://www.gencat.cat/diari/5686/10209099.htmhttp://www.gencat.cat/diari/4670/06178074.htmIII. Aspectes generals 14. Igualtat d'oportunitats per a nens i nenes El carcter propi de lescola pblica definit a larticle 93 de la Llei deducaci comporta, entre altres aspectes, la definici de lescola pblica com a inclusiva. Les llars dinfants han de promoure la igualtat doportunitats de nenes i nens; incorporar la perspectiva de gnere a lacci educativa; prevenir i gestionar comportaments i actituds discriminatoris per ra de gnere; potenciar el reconeixement, la cooperaci i el respecte mutu, i generar nous i millors models identitaris de masculinitat i de feminitat. Aquests principis, en desenvolupament del carcter propi de lescola pblica, han dinformar el projecte educatiu de la llar, amb la corresponent incidncia en les programacions daula i en les activitats educatives. Les llars han de posar una cura especial a revisar els materials i les illustracions que sutilitzin en els instruments de treball que elabori el centre. Aix mateix, han de vigilar que en lensenyament i en ls del llenguatge sadoptin les expressions i les formes no discriminatries. En el desenvolupament del procs educatiu les llars dinfants han de garantir prioritriament, entre altres: La promoci dun llenguatge verbal que inclogui el gnere femen i el mascul. La utilitzaci dun llenguatge visual i grfic amb un tractament equitatiu per a ambds sexes i lliure destereotips de gnere, representant dones i homes en les mateixes funcions i professions. Ls de materials didctics i curriculars que promoguin un tracte equitatiu entre dones i homes. La potenciaci de relacions, atencions i tracte equitatius a tots els infants. La promoci de jocs simblics, activitats i racons potenciadors de valors coeducatius sense distinci de rols tradicionals de gnere. El treball de contes amb protagonistes femenins i masculins no estereotipats i amb models digualtat entre gneres. La potenciaci del treball cooperatiu i collaboratiu entre els infants en igualtat de gnere. La distribuci equitativa de tasques i funcions del personal de la llar (canviar bolquers, donar els pats, etc.). 18http://www.gencat.cat/diari/5422/09190005.htm15. Seguretat i salut 15.1. Plans d'emergncia. Simulacre La normativa vigent sobre prevenci de riscos laborals estableix lobligaci dadoptar les mesures de prevenci contra incendis i devacuaci dels treballadors i dels alumnes. Aquestes mesures shan de comprovar peridicament. Per aquest motiu, tots els centres han delaborar, revisar i actualitzar peridicament el pla demergncia. s aconsellable utilitzar el manual "Pla demergncia del centre docent", editat pel Departament dEnsenyament (Departament > Publicacions > Monografies > Pla d'emergncia del centre educatiu). Les llars, a linici de curs, han de comprovar que el pla demergncia est actualitzat i han de garantir que, com a mnim, es far un simulacre durant el primer trimestre del curs escolar. Aquest simulacre sha de planificar tenint en compte totes les activitats que es porten a terme en el centre, incloses les que es fan en horari de menjador, en el cas que els alumnes romanguin al centre dins daquesta franja. Una vegada fet el simulacre, la direcci del centre ha de fer arribar a la direcci dels serveis territorials o a la gerncia del Consorci dEducaci de Barcelona, segons escaigui, un informe amb les fitxes 1, 26, 27, 28 i 29 del manual Pla demergncia del centre docent degudament emplenades i tres cpies dels plnols del centre, si aquests s'han actualitzat durant el darrer any. En el cas que el centre comparteixi les installacions amb altres entitats o persones pbliques o privades, shi haur de coordinar en relaci amb el Pla demergncia. 15.2. Accidents laborals en els centres pblics. Notificaci Dacord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenci de riscos laborals, la direcci de la llar notifica als serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al Consorci dEducaci, qualsevol accident o incident laboral que hagi sofert el personal del Departament que treballa en el centre, sen segueixi o no una baixa de la persona afectada. Aquesta notificaci es fa amb el model "Full de notificaci daccident, incident laboral o malaltia professional, degudament formalitzat, una cpia de la tramesa del qual sha de lliurar a la persona afectada i una altra s'ha de conservar a larxiu del centre. 15.3. Farmaciola En cada llar hi ha dhaver una farmaciola en un lloc conegut i visible, preferiblement fresc i sec, a labast del personal, tancada per no amb clau, no accessible als alumnes i prxima a un punt daigua. Tamb, a prop de cada farmaciola i en un lloc visible, hi ha dhaver les instruccions bsiques de primers auxilis i de contingut de la farmaciola, les quals, de manera orientativa, poden 19http://www20.gencat.cat/portal/site/Educaciohttp://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.e70ac6fbf752abb1c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=2db7f2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2db7f2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=defaulthttp://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.e70ac6fbf752abb1c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=2db7f2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2db7f2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=defaulthttp://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-24292ser les que el Departament dEnsenyament facilita als centres mitjanant el document La farmaciola escolar". El contingut de les farmacioles sha de revisar peridicament per tal de reposar el material i controlar-ne les dates de caducitat. 15.4. Administraci de medicaci als alumnes Per poder administrar medicaci als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de lalumne/a, la pauta dadministraci i el nom del medicament que ha de prendre. Aix mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha daportar un escrit on es demani i sautoritzi el personal del centre educatiu a administrar al fill o filla la medicaci prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administraci en horari lectiu dacord amb la pauta esmentada. s convenient que el centre mantingui en un nic arxiu les receptes o informes mdics i els escrits dautoritzaci i prevegi qui ha dadministrar el medicament i, en absncia daquesta persona, a qui correspon de fer-ho. El personal de la llar podr administrar un medicament noms en els casos en qu poguessin fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal, sense una formaci especial; en cas contrari, si el medicament lha dadministrar personal amb una formaci determinada, caldr que el centre es posi en contacte amb el centre dassistncia primria ms proper. 15.5. Prevenci del tabaquisme i de l'alcoholisme Les mesures i accions per a la prevenci i assistncia en matria de substncies que poden generar dependncia estan regulades per la Llei 20/1985, de 25 de juliol (DOGC nm. 572, de 7.8.1985), modificada per la Llei 10/1991, de 10 de maig (DOGC nm. 1445, de 22.5.1991), i per la Llei 8/1998, de 10 de juliol (DOGC nm. 2686, de 22.7.1998). La Llei 42/2010, de 30 de desembre (BOE nm. 318, de 31.12.2010), modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitries per fer front al tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes de tabac (BOE nm. 309, de 27.12.2005), que va implantar mesures adreades a la prevenci de les patologies derivades del consum de tabac. Aquestes mesures fan referncia al consum i la venda de tabac, a laugment dels espais sense fum i a la limitaci de la disponibilitat i accessibilitat als productes de tabac. La Llei insisteix especialment en el paper modlic dels professionals docents i sanitaris, en la seva tasca educativa, de sensibilitzaci, conscienciaci i prevenci mitjanant el foment destils de vida sense tabac. Dacord amb tota la normativa esmentada, s prohibida la venda i el subministrament de productes derivats del tabac, i tamb fumar en totes les dependncies dels centres educatius i altres centres de treball del Departament dEnsenyament. La prohibici de fumar s absoluta i afecta totes les persones 20http://www.xtec.cat/innovacio/salut/farmaciola.pdfhttp://educacio.gencat.net/extranet/dogc/llei_20_1985.htmlhttp://educacio.gencat.net/extranet/dogc/llei_20_1985.htmlhttp://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/text_catala/DDD/91134112.htmhttp://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/text_catala/DDD/91134112.htmhttp://educacio.gencat.net/extranet/dogc/llei_8_1998.htmlhttp://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20138-C.pdfhttp://www.boe.es/boe_catalan/dias/2005/12/30/pdfs/A02936-02946.pdfque estiguin a l'interior i als accessos de qualsevol dels recintes esmentats. La normativa no permet que els centres educatius pblics, els serveis educatius i altres centres de treball dependents del Departament dEnsenyament tinguin rees habilitades per a fumadors. Tampoc no es permet la venda ni el consum de begudes alcohliques en els centres educatius. Es recorda que sn alcohliques totes les begudes amb ms de 0,5 graus dalcohol. La cervesa es considera beguda alcohlica. En el marc de les seves funcions, la direcci de la llar ha de vetllar pel compliment de les mesures previstes en la normativa i per la creaci i el manteniment duna cultura organitzativa que promogui un ambient saludable lliure de fum. Aix mateix, correspon al consell escolar lavaluaci del compliment daquestes mesures en el marc de les seves funcions davaluaci del desenvolupament de lactivitat del centre. Lincompliment de la normativa ha de ser degudament advertit i, si escau, sancionat, dacord amb lordenament. Es pot consultar ms informaci a la pgina "Prevenci del tabaquisme" del web del Departament dEnsenyament. 15.6. Control de plagues en els centres Des del Departament dEnsenyament se segueixen les lnies dactuaci de control integrat de plagues urbanes, amb la finalitat dintegrar totes les mesures possibles que afavoreixin una estratgia de control que causi la menor afectaci a les persones i a lentorn. Les mesures de control per a possibles plagues saplicaran quan siguin estrictament necessries, i sevitaran, sempre que es pugui, les actuacions de carcter merament preventiu. Quan shagin de dur a terme, caldr atenir-se a: Les instruccions emeses des del Servei de Prevenci de Riscos Laborals, que es poden trobar a la Intranet del Departament dEnsenyament (Serveis al personal > Seguretat i salut laboral > Control de plagues), elaborades dacord amb els criteris dactuaci que recomana la Direcci General de Funci Pblica del Departament de Governaci i Relacions Institucionals. Les recomanacions dictades des del Departament de Salut (mbits dactuaci > Professionals de la salut > Salut ambiental > Control de plagues i plaguicides > Control integrat de plagues urbanes). 15.7. Materials Tots els materials emprats hauran de reunir els criteris de qualitat i seguretat establerts per la normativa vigent. 21http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda/http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda/http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalutLaboral/ControlPlagueshttp://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalutLaboral/ControlPlagueshttp://www.gencat.cat/salut/ctrlplagues/Du13/html/ca/Du13/index.htmlhttp://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/Du51/index.htmlEn particular, els recursos ldics, les joguines i el material ds fungible hauran destar identificats amb el marcatge CE de conformitat. Shan de mantenir arranjats en un espai per a lemmagatzematge i en bon estat de netedat i seguretat per evitar riscos dinfecci, malaltia i contaminaci i garantir les condicions higienicosanitries. Tant lequipament com el mobiliari han destar adaptats a les edats i caracterstiques dels seus usuaris, i shan devitar cantoneres i materials de risc o estellables. 15.8. Manipulaci d'aliments Lelaboraci daliments en un centre per part dels alumnes, les famlies o els professors, com a activitat de la programaci anual aprovada pel consell escolar, sha de fer tenint en compte les normes generals dhigiene, evitant qualsevol possible contaminaci aliena als aliments i, especialment respectant les Quatre normes per preparar aliments segurs. En tot cas, cal evitar les elaboracions fetes amb ou cru, cremes, trufa i/o nata. En el cas dalumnes que pateixin allrgies i/o intolerncies, cal tenir present que noms es poden fer servir aliments i/o materials que no continguin els allerggens a evitar. Podeu consultar la publicaci Allrgies alimentries i al ltex. Guia per a l'escola. 16. Implicaci i participaci de les famlies. Carta de comproms educatiu Tal com sestableix en els articles 56.4 i 56.9 de la Llei deducaci, les llars dinfants han de mantenir una estreta collaboraci amb les mares i els pares dels infants atesos per tal de garantir la coherncia i la coresponsabilitat en el procs educatiu dels infants. Amb aquest objectiu han d'impulsar la seva participaci i els han de facilitar el coneixement del funcionament de la llar i dels diferents aspectes de levoluci dels aprenentatges escolars dels seus fills. Aix mateix, cada llar ha de formular una carta de comproms educatiu amb les famlies. Dacord amb larticle 7 del Decret 102/2010, de 3 dagost, dautonomia dels centres educatius, els continguts comuns de la carta shan de formular amb la participaci de la comunitat escolar, especialment els professionals de leducaci i les famlies, i han de ser aprovats pel consell escolar. El centre i la famlia hauran de formalitzar la carta de comproms amb els seus continguts comuns en el moment de la matrcula. Aquest document anir signat pel pare, mare o tutor/a legal de lalumne/a i per la direcci de la llar o, en el seu nom, per qui disposin les normes dorganitzaci i funcionament del centre. Daltra banda, i dacord amb larticle 7.4 del Decret 102/2010, la carta de comproms educatiu ha de fer referncia al seguiment de levoluci dels alumnes. En aquest sentit, i amb la finalitat que la carta de comproms educatiu pugui ser una eina ms efectiva en el seguiment individualitzat de lalumne, s convenient afegir als continguts comuns de la carta altres continguts especfics addicionals per al seguiment de cada alumne/a. Per aix, els centres educatius, 22http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1312/dd17445/4normes_catala.pdfhttp://www.xtec.cat/eap/guies_profes/GuiaescolaImmunitasVera.pdfhttp://www.xtec.cat/eap/guies_profes/GuiaescolaImmunitasVera.pdfhttp://www.gencat.cat/diari/5422/09190005.htmhttp://www.gencat.cat/diari/5686/10209099.htmdacord amb cada famlia, poden completar cada carta de comproms amb una addenda de continguts especfics addicionals on, un cop detectades les necessitats de cada alumne/a, sespecifiquen les mesures que es duran a terme per millorar el seu desenvolupament personal i la seva integraci escolar i social, els compromisos que cada famlia i el centre savenen a adquirir en relaci amb aquestes accions, i el seguiment i els resultats de les mesures dutes a terme. Aquesta addenda ha de ser signada pel pare, mare o tutor/a legal de lalumne/a i pel tutor/a de la llar, es formalitza durant el primer trimestre de curs i t una revisi anual, com a mnim. En el document Orientacions per a l'elaboraci de la carta de comproms educatiu es recullen indicacions, orientacions i referncies respecte de la carta de comproms educatiu. Cal tamb que els centres afavoreixin les actuacions de les associacions de mares i pares tot habilitant espais per a les seves activitats i reunions. Tamb els han doferir la possibilitat de difondre la seva informaci en els taulers o sistema danuncis del centre i els han de garantir els contactes necessaris amb la direcci i el personal educador. Aix mateix, la direcci de la llar dinfants ha dimpulsar mesures adreades a afavorir la participaci efectiva de les famlies en el control i gesti del centre a travs del consell escolar. La programaci anual de la llar ha de concretar les accions orientades a aquest objectiu. Per tal de facilitar aquesta acci, el Departament dEnsenyament posar a labast dels centres, durant el curs 2011-2012, el document Escola i famlia, un document de suport amb orientacions i recursos per promoure la participaci i la coresponsabilitzaci de la famlia en el procs educatiu dels seus fills. 17. Protecci de dades, d'imatges i de la propietat intellectual 17.1. Alumnes: s d'imatges, publicaci de dades de carcter personal i de material que elaboren Laccs de tots els centres educatius a Internet i ls de les tecnologies per a laprenentatge i el coneixement faciliten que molts centres disposin dels seus propis webs i de mitjans de reproducci digitals mitjanant els quals lactivitat educativa va ms enll dels estrictes lmits fsics de les aules i pot ser compartida per les famlies, lentorn i les comunitats daprenentatge darreu. En conseqncia, la imatge o altres dades que poden identificar els infants sn presents a la xarxa. Per a la publicaci dimatges, dades personals o materials la propietat intellectual dels quals recau en els alumnes menors dedat, cal disposar de la corresponent autoritzaci signada per les persones que nexerceixen la ptria potestat. Lautoritzaci ha despecificar de la manera ms concisa possible la finalitat a qu es destinaran les dades, imatges o materials, la durada de lautoritzaci i el mitj de difusi. 23http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions11_12/Documents/Orientacions_carta_compromis_educatiu.pdfhttp://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions11_12/Documents/Orientacions_carta_compromis_educatiu.pdfImatgesAts que el dret a la prpia imatge est reconegut en larticle 18.1 de la Constituci i regulat per la Llei orgnica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a lhonor, a la intimitat personal i familiar i a la prpia imatge, i que el dret a lautodeterminaci informativa tamb est reconegut en el text constitucional en larticle 18.4 i regulat per la Llei orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci de dades de carcter personal, es fa necessari que, abans de publicar a les pgines web dels centres educatius o en revistes o publicacions d'mbit educatiu editades pel centre imatges dinfants on aquests siguin clarament identificables o altres dades personals susceptibles de ser tractades informticament, shagi obtingut el consentiment dels pares, les mares o els tutors legals. Per facilitar lobtenci daquest consentiment, el centre informar els pares, les mares o els tutors legals dels alumnes menors dedat afectats, de la possibilitat de publicar al web del centre o en revistes o publicacions d'mbit educatiu editades pel centre imatges o dades personals de l'infant en activitats de la llar, i els lliurar un model per tal que puguin autoritzar o donar el consentiment a la publicaci de les imatges. Amb aquesta finalitat, es disposa del model Autoritzaci relativa als alumnes: s dimatges, publicaci de dades de carcter personal i de material que elaboren (menors dedat), que els centres han de demanar que sigui emplenat i signat pel pare, la mare o els tutors legals de qualsevol alumne o alumna quan, amb posterioritat, hagi de sortir en imatges al web del centre o en revistes o publicacions d'mbit educatiu editades pel centre. Aquest consentiment no inclou lautoritzaci en el cas dimatges clarament identificables obtingudes per qualsevol altre sistema de captaci dimatge (filmacions, fotografies, etc.) destinat a ser reprodut en televisi, revistes no elaborades pel centre, publicacions de propaganda, llibres o qualsevol altre mitj de difusi pblica. Dacord amb la Llei orgnica 1/1982, el dret a la prpia imatge no impedeix la informaci grfica sobre un esdeveniment pblic quan la imatge duna persona determinada aparegui com a merament accessria. En aquest sentit no ser necessari el consentiment exprs dels interessats o representants legals per a la captaci dimatges quan aquestes tinguin carcter accessori dintre de lesdeveniment o quan les persones que hi apareguin no es puguin identificar. La direcci del centre s responsable nicament dall que es capti dins del recinte del centre. Qualsevol captaci dimatge efectuada dins del recinte del centre requereix lautoritzaci prvia de la direcci, autoritzaci que ha de quedar degudament acreditada. Si les imatges identifiquen persones, s necessari obtenir el consentiment exprs de les persones afectades o dels seus representants legals explicitant la finalitat concreta de la captaci. La direcci no s responsable de les captacions dimatges efectuades en espais pblics externs al centre. 24http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1982/12/31/pdfs/A00057-00059.pdfhttp://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999/12/30/pdfs/A01399-01411.pdfDades personalsPel que fa a la protecci de dades de carcter personal, cal tenir en compte que larticle 13 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, admet la validesa del consentiment del tractament de les dades de carcter personal atorgat per les persones majors de 14 anys, mentre que per a les menors daquesta edat cal el consentiment de les persones que nexerceixen la ptria potestat. Aquesta modulaci de la minoria dedat sestn tamb a lautoritzaci del dret dimatge esmentat anteriorment. 17.2. Aspectes generals de la protecci de dades personals en els centres educatius Per donar compliment a la disposici addicional 14a de la Llei deducaci, en el marc de la legislaci sobre protecci de dades de carcter personal, el Departament dEnsenyament prepara normes i posa a disposici dels centres orientacions especfiques que es poden consultar al Portal de centre del Departament dEnsenyament. En aquestes normes es distingeixen els fitxers de dades que correspon custodiar al Departament i els fitxers que ha de custodiar cada centre. En tot cas, correspon a les direccions dels centres adoptar les mesures adients per garantir la seguretat de les dades de carcter personal que cont la documentaci del centre i evitar-ne lalteraci, la prdua i el tractament o laccs no autoritzats. 18. Correu electrnic XTEC dels centres educatius i dels professors Ladrea de correu XTEC t el carcter de correu corporatiu del Departament d'Ensenyament en la seva comunicaci amb els centres i serveis educatius i amb els professors. Els responsables dels centres i serveis educatius han datendre amb regularitat aquesta bstia de correu electrnic. El servei de correu electrnic de la XTEC s d's preferent en lentorn professional dels docents dels centres pblics i privats sostinguts amb fons pblics. 19. Recollida de dades a efectes estadstics Els centres educatius han de lliurar al Departament dEnsenyament les dades de matriculaci, s de serveis i altres, dacord amb el Pla Estadstic i el Programa anual dactuaci estadstica vigents. A aquests efectes, cal seguir les indicacions recollides a lannex Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadstics: Instruccions de la Secretaria General, de 15 d'abril de 2011, per a la recollida de dades per a lelaboraci de lestadstica del curs 2011-2012, referent als alumnes. 25http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/01/19/pdfs/BOE-A-2008-979-C.pdfhttp://www.gencat.cat/diari/5422/09190005.htmhttp://educacio.gencat.net/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda/ Instruccions de la Secretaria General, de 29 d'abril de 2011, per a la recollida de dades per a lelaboraci de lestadstica del curs 2011-2012, referent als centres. El lliurament de la informaci es far per mitj de laplicaci QEI. Sen pot trobar laccs a lapartat Gesti i organitzaci del centre docent del web d'Educaci. El Departament dEnsenyament comunicar als centres el termini de lliurament de les dades. 20. Criteris que cal aplicar en els supsits de problemes dels progenitors en relaci amb els fills En els supsits de problemes sorgits entre els progenitors o tutors legals dalumnes menors dedat dels centres educatius dependents del Departament dEnsenyament, cal tenir en compte els criteris segents: 1. Com a regla general No prendre partit ni adoptar cap posicionament en les relacions privades entre els pares dels alumnes, referents als seus drets i deures envers aquests. Complir sempre les resolucions i requeriments judicials relatius a les relacions esmentades. 2. Com a qestions especfiques Cap treballador de la llar no est obligat a proporcionar informes dels alumnes a petici dun advocat. Cal exigir loport requeriment judicial. Els pares, si no han estat privats judicialment de la ptria potestat, tenen dret a rebre informaci sobre el desenvolupament educatiu dels fills. Els pares que hagin estat privats de la ptria potestat shan de sotmetre al rgim de relacions amb el fill/a que hagi estat establert mitjanant sentncia judicial. Els infants han de ser lliurats, a lhora de la sortida, als pares que tinguin atribuda la guarda i custdia o a les persones que en tinguin lencrrec. Davant de qualsevol exigncia que depassi els criteris abans expressats, cal demanar el corresponent requeriment judicial. 26http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio21. Criteris que cal aplicar quan es t constncia que algun alumne/a ha estat objecte de maltractaments Dacord amb el Protocol marc dactuacions en casos dabusos sexuals i altres maltractaments greus a menors, cal actuar de la manera segent: 1. Quan hi hagi sospites dun probable maltractament o abs sexual sobre un menor, cal que la direcci del centre ho comuniqui a la Direcci General dAtenci a la Infncia i lAdolescncia (DGAIA, Av. del Parallel, nmero 52, 08001 - Barcelona, o a Infncia respon: 900.300.777) i a la Fiscalia de Menors i doni compte daquesta actuaci als serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al Consorci dEducaci. 2. Quan hi hagi certesa dabs sexual o maltractament sobre un menor, cal que la direcci del centre es posi en contacte amb lhospital de referncia de la zona i ho comuniqui simultniament a la Direcci General dAtenci a la Infncia i lAdolescncia, i a la Fiscalia de Menors o al jutjat de gurdia, i doni compte daquesta actuaci als serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al Consorci dEducaci. En ambds casos el centre educatiu ha dinformar la famlia del menor de les actuacions que es facin. 27http://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/prevencio_maltractament/303_ProtocolMarcAbusosSexualssetembre06.pdfhttp://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/prevencio_maltractament/303_ProtocolMarcAbusosSexualssetembre06.pdf 28IV. Referents normatius Llei deducaci Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducaci (DOGC nm. 5422, de 16.7.2009) Organitzaci general del curs Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de leducaci infantil i els requisits dels centres (DOGC nm. 4670, de 6.7.2006). Derogats els articles 3, 4 i 5 Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de lalumnat i regulaci de la convivncia en els centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC nm. 4670, de 6.7.2006). Derogats larticle 4 i el ttol IV. Decret 101/2010, de 3 dagost, dordenaci dels ensenyaments del primer cicle de leducaci infantil (DOGC nm. 5686, de 5.8.2010) Ordre ENS/102/2011, d'1 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC nm. 5894, de 6.6.2011) Centres Decret 102/2010, de 3 dagost, dautonomia dels centres educatius (DOGC nm. 5686, de 5.8.2010). Vegeu tamb el Decret 282/2006. Avaluaci dalumnes Ordre de 13 d'octubre de 1994, per la qual es determinen els documents i requisits formals del procs davaluaci a leducaci infantil (DOGC nm. 1972, de 14.11.1994). Derogada parcialment per lOrdre EDU/484/2009, de 2 de novembre, pel que fa al segon cicle de leducaci infantil (DOGC nm. 5505, de 13.11.2009) Personal dadministraci i serveis (PAS) Decret legislatiu 1/1997, 31 doctubre, pel qual saprova la refosa en un Text nic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matria de funci pblica (DOGC nm. 2509 / Annex de 3 de novembre de 1997) Decret 295/2006, de 18 de juliol, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de lAdministraci de la Generalitat (DOGC nm. 4681, de 21.7.2006) http://www.gencat.cat/diari/5422/09190005.htmhttp://www.gencat.cat/diari/4670/06178074.htmhttp://www.gencat.cat/eadop/imatges/4670/06165026.pdfhttps://www.gencat.cat/diari/5894/11152069.htmhttp://www.gencat.cat/diari/5686/10209099.htmhttp://www.gencat.cat/eadop/imatges/1972/94277061.pdfhttp://www.gencat.cat/diari/5505/09303079.htmhttp://www.gencat.cat/diari/5505/09303079.htmhttp://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio Publica/Documents/Normativa/Arxius/decleg1-97.pdfhttp://www.gencat.cat/diari/4681/06187039.htmhttp://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio Publica/Documents/Normativa/Arxius/VIconveni.pdf 29 VI Conveni collectiu nic dmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al perode 2004-2008. Seguretat i salut Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenci de riscos laborals (BOE nm. 269, de 10.11.1995) Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual saprova el Reglament dels serveis de prevenci (BOE nm. 27, de 31.1.1997) Reial decret 486/1997, de 14 dabril, pel qual sestableixen les disposicions mnimes de seguretat i salut als llocs de treball (BOE nm. 97, de 23.4.1997) Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecci civil de Catalunya (DOGC nm. 2401, de 29.5.1997) Decret 312/1998, d1 de desembre, pel qual es creen els serveis de Prevenci de Riscos Laborals per al personal al servei de lAdministraci de la Generalitat (DOGC nm. 2784, d11.12.1998) Decret 183/2000, de 29 de maig, de regulaci del Servei de Prevenci de Riscos Laborals del Departament dEnsenyament (DOGC nm. 3152, d1.6.2000) Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenci i assistncia en matria de substncies que poden generar dependncia (DOGC nm. 572, de 7.8.1985), modificada per la Llei 10/1991, de 10 de maig (DOGC nm. 1445, de 22.5.1991) i per la Llei 8/1998, de 10 de juliol (DOGC nm. 2686, de 22.7.1998) i per la Llei 1/2002, d11 de mar (DOGC nm. 3598, de 19.3.2002) Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac (BOE nm. 309, de 27.12.2005). modificada per la Llei 42/2010, de 30 de desembre (BOE nm. 318, de 31.12.2010) s dimatges Llei orgnica 1/1982, de 5 de maig, de protecci civil del dret a lhonor, a la intimitat personal i familiar i a la prpia imatge (BOE nm. 115, de 14.5.1982) Protecci de dades Llei orgnica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal (BOE nm. 281, de 24.11.1995), modificada per la Llei orgnica 15/2003, de 25 de novembre (BOE nm. 283, de 26.11.2003) http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-24292http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-1853http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8669http://www.gencat.cat/eadop/imatges/2401/97136024.pdfhttp://www.gencat.cat/eadop/imatges/2784/98320083.pdfhttp://www.gencat.cat/eadop/imatges/3152/00143022.pdfhttp://educacio.gencat.net/extranet/dogc/llei_20_1985.htmlhttp://www4.gencat.cat:82/BASIS/dogc/TOTAL/text_catala/DDD/91134112.htmhttp://educacio.gencat.net/extranet/dogc/llei_8_1998.htmlhttp://www.gencat.cat/diari/3598/02067074.htmhttp://www.boe.es/boe_catalan/dias/2005/12/30/pdfs/A02936-02946.pdfhttp://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20138-C.pdfhttp://www.boe.es/boe_catalan/dias/1982/12/31/pdfs/A00057-00059.pdfhttp://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-25444http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/12/01/pdfs/A04575-04607.pdfhttp://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1996-8930 30 Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 dabril, pel qual saprova el Text refs de la Llei de propietat intellectual (BOE nm. 97, de 22.4.1996) Llei orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci de dades de carcter personal (BOE nm. 298, de 14.12.1999) Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual saprova el Reglament de desplegament de la Llei orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci de dades de carcter personal (BOE nm. 17, de 19.1.2008) http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1999/12/30/pdfs/A01399-01411.pdfhttp://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/01/19/pdfs/BOE-A-2008-979-C.pdfANNEX Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadstics INSTRUCCIONS de 15 dabril de 2011 per a la recollida de dades per a lelaboraci de lestadstica del curs 2011-2012 referent als alumnes ...................................................................... p. 2 INSTRUCCIONS de 29 dabril de 2011 per a la recollida de dades per a lelaboraci de lestadstica del curs 2011-2012 referent als centres............................................. ...p. 9 Annex Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadstics 1 de 15 INSTRUCCIONS de 15 dabril de 2011 per a la recollida de les dades per a lelaboraci de lestadstica del curs 2011-2012 referent als alumnes Aquestes instruccions es dicten a lefecte de recollir les dades per a lelaboraci de lestadstica del curs 2011-2012, dacord amb el que disposen la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadstic de Catalunya 2011-2014, i el Decret 289/2011, de 8 de mar, pel qual saprova el Programa anual dactuaci estadstica per a lany 2011. Primera 1.1. Els centres educatius que imparteixen educaci infantil i primria, educaci secundria (ESO, batxillerat, cicles formatius), programes de qualificaci professional inicial, ensenyaments darts plstiques i estudis superiors de disseny han de lliurar el fitxer informtic de dades que es descriu en lannex. 1.2. La direcci dels centres ha de comprovar que els fitxers de dades sajusten a les especificacions de lannex. 1.3. Tots els centres han de fer tramesa de les dades de matrcula actualitzades de tots els alumnes del centre. 1.4. El Departament dEnsenyament proveir els centres de les instruccions adients per a la creaci, la verificaci i la transmissi dels fitxers. Segona Els directors dels centres pblics i els titulars dels centres privats han de lliurar al Departament dEnsenyament, abans del 31 doctubre de 2011, les dades dels alumnes que cursen educaci infantil i primria, educaci secundria obligatria, batxillerat, cicles formatius de formaci professional, cicles formatius de formaci especfica darts plstiques i disseny i estudis superiors de disseny. Tercera 3.1. El Departament dEnsenyament, mitjanant els procediments adients, comprovar ladequaci de les dades a les especificacions de lannex i, si escau, informar els centres de les dades errnies perqu les esmenin. 3.2. Les dades dels alumnes sintegraran en el fitxer Alumnes matriculats, descrit en lannex I de lOrdre ENS/175/2003, de 10 de mar, per la qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de carcter personal gestionats pel Departament dEnsenyament. Annex Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadstics 2 de 15 Quarta El Servei dIndicadors i Estadstica de la Subdirecci General dOrganitzaci, Coneixement i Sistemes dInformaci s lrgan responsable de les activitats estadstiques incloses en el Pla estadstic 2011-2014, dacord amb la metodologia i les caracterstiques tcniques que es descriuen en lannex 1 del Decret 289/2011, de 8 de mar, pel qual saprova el Programa anual dactuaci estadstica per a lany 2011. Departament dEnsenyament Maria Jess Mier Albert Secretria general Barcelona, 15 dabril de 2011 Annex Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadstics 3 de 15 Descripci del fitxer Cada centre ha delaborar un nic fitxer amb les dades dels alumnes dacord amb la descripci que sindica a continuaci. Nom del fitxer: CENTRE8.TA1, on CENTRE8 s el codi que t assignat el centre. Format: ASCII de registre fix. Contingut: Cont les dades dels alumnes i t una longitud de 354 posicions. Els camps mantenen la seva longitud encara que estiguin en blanc. Entre camp i camp no hi ha dhaver cap carcter ni cap espai en blanc. Nmero dordre, nom i descripci dels camps: 1. NOM NOM DE LALUMNE/A. s un camp de 15 posicions on sha descriure el nom de lalumne/a. Si el primer cognom cont partcules, es posaran a continuaci del nom. 2. COGNOM1 PRIMER COGNOM. Camp de 20 posicions on es posa el primer cognom de lalumne/a. Si el cognom cont partcules que el separen del nom, es posaran al darrere del nom. 3. COGNOM2 SEGON COGNOM. Camp de 20 posicions on es posa el segon cognom de lalumne/a, si en t. 4. TIPUS_DOC TIPUS DE DOCUMENT. Camp duna posici per indicar el tipus de document didentificaci de lalumne/a (DNI, NIE, passaport). Es codificar segons sindica al document GUIA-MAT. 5. DOCUMENT NMERO DE DOCUMENT. s un camp de 14 posicions on es consignar el nmero del document de lalumne/a. Shi han dindicar tant els nmeros com la lletra, si en t (els DNI i NIE han de portar la lletra de manera obligatria). No shi han dincloure espais en blanc ni cap signe de puntuaci. Per als alumnes de nacionalitat espanyola a partir dels 16 anys, ser obligatori indicar-ne el DNI i es validar que aquest sigui correcte. Per als alumnes daltres nacionalitats a partir dels 16 anys, ser obligatori indicar-ne el NIE o el passaport i es validar que el codi sigui correcte en el cas del NIE. 6. LLIURE s un camp de 6 posicions que sha de deixar en blanc. 7. ADRECA ADREA. Camp de 30 posicions on sha descriure ladrea actual de lalumne/a sense fer-hi constar el municipi ni el codi postal. 8. CODIMUN CODI MUNICIPAL. Camp de 5 posicions que indica el municipi de ladrea actual de lalumne/a. Somple segons la Taula de Codis de Municipis de lINE. Vegeu la taula 6 del document GUIA-MAT. 9. CP CODI POSTAL. Camp de 5 posicions per escriure-hi el codi postal corresponent a ladrea actual de lalumne/a. Annex Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadstics 4 de 15 10. TELEFON Camp de 9 posicions per indicar el telfon que dna lalumne/a o la famlia de lalumne/a. 11. DATANAIX DATA de NAIXEMENT de lalumne/a. s un camp de 6 posicions amb el format: DDMMAA. 12. SEXE Camp duna posici: H per a homes i D per a dones. 13. NACIONALIT NACIONALITAT. Camp de 3 posicions que indica la nacionalitat de lalumne/a, codificat segons la taula 4 del document GUIA-MAT. Si es deixa en blanc, sentn que s espanyol. 14. CIP Camp de 14 posicions on sha dintroduir el Codi dIdentificaci Personal (CIP) de la Targeta Sanitria Individual (TSI) de lalumne/a. Si no es disposa daquesta dada, el camp es deixar en blanc. 15. DEFICITS Camp duna posici per indicar la causa principal de les possibles necessitats educatives especfiques de lalumne/a. Es codificar segons sindica al document GUIA-MAT. En el cas dalumnes amb ms duna causa de necessitat educativa especfica, shi indicar la dominant. Els documents acreditatius shan dindicar en el camp ACI. 16. DATAMAT DATA DE MATRCULA. Camp de 6 posicions per indicar la data en qu lalumne/a es matricula per al curs 2011-2012. En format DDMMAA. 17. CENTRE CODI CENTRE. Camp de 8 posicions per escriure-hi el codi del centre on sha matriculat lalumne/a. 18. ANY ANY ACADMIC. Camp de 4 posicions per indicar lany acadmic; aix, el curs 2011-2012 sindicar 2012. 19. REPETIDOR Camp duna posici per indicar si lalumne/a s la primera vegada que fa el curs actual o si s repetidor/a. Sentn per repetidor lalumne/a que fa el mateix curs que el cursat lany anterior perqu no ha aprovat les matries necessries per passar de curs. Sha de considerar repetidor lalumne/a que estigui en aquesta situaci tot i que el pla destudis hagi canviat dun any a laltre. No saplicar aquest concepte en els cicles formatius ni en el batxillerat nocturn. Aix, aquest camp somplir amb una R en el cas que lalumne/a sigui repetidor/a i es deixar en blanc en cas contrari. Per a lalumne/a de batxillerat nocturn i cicles formatius aquest camp es deixar sempre en blanc. 20. ACCES Camp de 4 posicions que es deixar en blanc. 21. PLADESTUDI PLA DESTUDIS. Camp de 3 posicions que somple segons els estudis que cursa lalumne/a. Vegeu la taula 1 de Pla destudis del document GUIA-MAT. Annex Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadstics 5 de 15 22. TIPUSENS TIPUS DENSENYAMENT. Camp de fins a 4 posicions que indica el tipus especfic destudis que cursa lalumne/a. Sha domplir segons la taula 2 de tipus densenyament (document GUIA-MAT). Si el codi t menys de 4 carcters, cal acabar domplir-lo amb blancs. 23. CURS CURS ACADMIC. Camp duna posici que indica el curs que fa lalumne/a, dacord amb el que sindica en el quadre 1 de cursos segons el Pla destudis del document GUIA-MAT. Per a lalumne/a destudis estrangers, la indicaci del curs en qu es matricula es fa segons ledat en data 31/12/2011. Vegeu el quadre 1 del document GUIA-MAT. Si lalumne/a no es matricula del curs sencer, aqu shi ha de fer constar el curs ms alt entre totes les matries de qu es matriculi. 24. GRUP Camp duna posici que indica el grup al qual pertany lalumne/a. Es pot omplir amb lletres o xifres. En cas que noms hi hagi un grup de cada curs, somplir amb A. Un grup s el conjunt dalumnes que reben lensenyament de totes les matries obligatries comunes dun curs pels mateixos professors, en la mateixa aula i amb el mateix horari. Els centres deducaci primria que tenen alumnes de diferents cursos en un mateix grup classe (grups mixtos) han de posar M en aquest camp. 25. TORN Camp duna posici que indica lhorari. Somple segons: T a distncia D dirn ordinari N nocturn M intensiu de mat V intensiu de tarda 26. BLOC Camp que han dutilitzar els centres deducaci primria que tenen grups mixtos, atenent les especificacions que es fan a la GUIA MAT. 27. SOLTES Camp duna posici que indica que un/a alumne/a de batxillerat no es matricula del curs complet, sin que es matricula noms de les matries que li manquen per aconseguir el ttol. S Per a alumnes que no es matriculen de curs complet. C Per a alumnes que es matriculen de curs complet. 28. 1R_IDIOMA PRIMER IDIOMA. Camp de 3 posicions per escriure, en el cas dhaver-hi idioma en el curs, el codi corresponent segons la taula 3 del document GUIA-MAT. Si no es cursa cap idioma, cal posar-hi NO. 29. OP_ANT Camp de 18 posicions, que cal deixar en blanc. 30 a 36. SOLPEN1 a SOLPEN7 Camps de 3 posicions per escriure-hi les matries pendents de cursos anteriors o b les matries soltes de les quals es matricula lalumne/a. Codificaci segons la taula 3 del document GUIA-MAT. Annex Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadstics 6 de 15 37. 2N_IDIOMA IDIOMA OPTATIU. Camp de 3 posicions per indicar el codi de lidioma que cursa lalumne/a, a ms del que consta com a obligatori en el pla destudis. Codificaci segons la taula 3 del document GUIA-MAT. Si no en fa, poseu-hi NO. En el cas del batxillerat, el segon idioma shaur domplir amb els codis de les matries optatives del batxillerat a la taula 3 del mateix document. 38. F_RELIGIO FORMACI RELIGIOSA OPTATIVA. Camp duna posici per indicar si lalumne/a segueix opcionalment els ensenyaments de la matria de religi. Codificaci segons la taula 3 del document GUIA-MAT. 39. OP_ED_FIS ENSENYAMENT FSICA OPTATIVA. Camp duna posici per indicar si lalumne/a segueix opcionalment els ensenyaments de la matria deducaci fsica. Shi posar S si en fa i N en cas contrari. Cal deixar-lo en blanc si lalumne/a ja en fa obligatriament. 40. ASSEGURAN EXEMPT DASSEGURANA ESCOLAR. Camp duna posici que indica si s exempt dassegurana escolar. Es codifica amb E per a lalumne/a exempt dassegurana i es deixar en blanc per a la resta. 41. PROC_AC PROCEDNCIA ACADMICA. Camp duna posici on sha dinformar la titulaci que sha presentat per accedir a determinats nivells educatius. Noms sha domplir per als estudis postobligatoris atenent la codificaci que sespecifica al document GUIA MAT. La resta de nivells educatius deixaran en blanc aquest camp. 42. PAIS_RESI PAS DE RESIDNCIA. Camp de 3 posicions per indicar el codi del pas de residncia. Si est en blanc correspon a Espanya. Es codifica segons la taula 4 del document GUIA-MAT. *43. CONVOC CONVOCATRIA 2n DE BATXILLERAT. Camp duna posici per indicar la convocatria en qu es matricula lalumne/a. Pot ser 1, 2, 3, 4, 5 44. PAU_ANT Camp de 14 posicions que es deixar en blanc. 45. ACI Camp per indicar la documentaci que lalumne/a ha aportat si ha acreditat, mitjanant un document de lEAP corresponent, que ha de ser subjecte dadaptaci curricular individualitzada. Vegeu el document GUIA-MAT. Aquest camp completa la informaci recollida en el camp DFICITS, referent a la causa de les necessitats educatives especfiques. Ha destar en blanc per als alumnes que no en tenen cap. 46. ENSCAST ENSENYAMENT EN CASTELL. Camp duna posici per indicar si lalumne/a deducaci infantil o primria ha de rebre atenci individualitzada en castell. 47. C_MUNNAIX. CODI MUNICIPI DE NAIXEMENT. Camp de cinc posicions per indicar-hi el codi INE del municipi de naixement de lalumne/a. Somple segons la Taula de Codis de Municipis de lINE. Els codis dels municipis de Catalunya estan identificats a la taula 6 del document GUIA MAT. En el cas dels municipis estrangers aquest camp somplir amb 99999 i el nom del municipi sindicar en el camp N_MUNNAIX. 48. N_MUNNAIX. NOM DEL MUNICIPI DE NAIXEMENT. Camp de trenta posicions per indicar-hi el nom del municipi de naixement de lalumne estranger. Per a la resta, cal deixar-ho en blanc. Annex Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadstics 7 de 15 49. PAIS_NAIX. PAS DE NAIXEMENT. Camp de 3 posicions per indicar el pas de naixement de lalumne/a. Si est en blanc correspon a Espanya. Codificat segons la taula 4 del document GUIA-MAT. 50. PROV_NAIX. PROVNCIA DE NAIXEMENT. Camp de 2 posicions per indicar la provncia espanyola on va nixer lalumne/a. Codificat segons la taula 5 del document GUIA-MAT. 51. ERROR Camp ds intern del programa. Cal deixar-lo EN BLANC. Nota: Els camps senyalats amb * davant del numeral han demplenar-los noms els alumnes que han de fer les PAU. Annex Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadstics 8 de 15 INSTRUCCIONS de 29 dabril de 2011 per a la recollida de dades per a lelaboraci de lestadstica del curs 2011-2012 referent als centres Aquestes instruccions es dicten a lefecte de recollir les dades per a lelaboraci de lestadstica del curs 2011-2012, dacord amb el que disposen la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadstic de Catalunya 2011-2014, i el Decret 289/2011, de 8 de mar, pel qual saprova el Programa anual dactuaci estadstica per a lany 2011. Per a lelaboraci daquesta estadstica el Departament dEnsenyament disposa ja de les dades dels professors dels seus centres obtingudes dels fitxers de gesti i de les dades dels alumnes obtingudes de la matrcula mecanitzada. Malgrat aix, el Departament no t totes les dades necessries per a lelaboraci de lestadstica prevista en el Programa anual per al 2011. Les dades que els centres han de lliurar sobtindran a partir duns formularis accessibles des dInternet. Per portar a terme aquesta recollida de dades es dicten les instruccions segents: Primera Aquestes instruccions afecten els centres que imparteixen: Educaci infantil exclusivament: centres pblics i privats. Educaci infantil i primria: centres privats i aquells centres pblics la titularitat dels quals no s del Departament dEnsenyament. Educaci especial especfica: centres pblics i privats. Educaci secundria (ESO, batxillerat, cicles formatius): centres pblics i privats. Arts plstiques i disseny i estudis superiors de disseny: centres pblics i privats. Msica: centres pblics i privats. Dansa: centres pblics i privats. Idiomes: escoles oficials. Art dramtic. Conservaci i restauraci de bns culturals. Ensenyaments esportius: centres pblics i privats. Educaci dadults: centres pblics i privats. Estudis de sistemes educatius estrangers. Ensenyaments a distncia. Segona Segons el que disposa larticle 34 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, dEstadstica de Catalunya, s obligatori subministrar la informaci necessria per elaborar les estadstiques dinters de la Generalitat. Els centres educatius han demplenar els formularis que els corresponen segons els nivells que imparteixin. Annex Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadstics 9 de 15 Tercera Els centres pblics i privats que imparteixen exclusivament educaci infantil han demplenar el formulari amb dades referents a: Unitats per cursos Unitats concertades/subvencionades Serveis escolars: menjador, residncia i transport Personal educador o docent segons: Lloc que ocupen Sexe Dedicaci Titulaci Edat Crrecs directius Nacionalitat Altre personal del centre: Tipologia Sexe Dedicaci Alumnes segons: Edat Sexe Necessitats educatives especials Nacionalitat Llengua estrangera que estudien Quarta Els centres privats i aquells centres pblics el titular dels quals no s el Departament dEnsenyament que imparteixen educaci primria han demplenar el formulari amb dades referents a: Unitats per cursos Unitats concertades Serveis escolars: menjador, residncia i transport s de les llenges estrangeres en matries no lingstiques Promoci dels alumnes de 6 de primria Personal docent segons: Lloc que ocupen Sexe Dedicaci Nivell que imparteixen Titulaci Edat Crrecs directius Nacionalitat Annex Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadstics 10 de 15 Personal no docent segons: Tipologia Sexe Dedicaci Cinquena Els centres de titularitat del Departament dEnsenyament que imparteixen educaci secundria i/o ensenyaments darts plstiques i disseny i/o estudis superiors de disseny han demplenar el formulari amb dades referents a: Grups per nivells Serveis escolars: menjador, residncia i transport Avaluaci dels alumnes El programari SAGA disposa duna opci que permet traspassar automticament al qestionari les dades davaluaci dels alumnes. El director o directora del centre ha de verificar que les dades traspassades sn correctes. Al web de SAGA es difondr una notcia en qu es comunicar quan estar operativa aquesta funci. Sisena Els centres privats i aquells centres pblics el titular dels quals no s el Departament dEnsenyament que imparteixen educaci secundria i/o arts plstiques i disseny i/o estudis superiors de disseny han demplenar el formulari amb dades referents a: Grups per nivells Grups concertats Serveis escolars: menjador, residncia i transport s de les llenges estrangeres en matries no lingstiques Personal docent segons: L loc que ocupen Sexe Dedicaci Nivell que imparteixen Titulaci Edat Crrecs directius Nacionalitat Personal no docent segons: Tipologia Sexe Dedicaci Avaluaci dels alumnes Annex Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadstics 11 de 15 Setena Els centres pblics i privats especfics deducaci especial han demplenar el formulari amb dades referents a: Unitats per nivells Unitats concertades Serveis escolars: menjador, residncia i transport Personal docent segons: Lloc que ocupen Sexe Dedicaci Titulaci Edat Crrecs directius Nacionalitat Personal tcnic segons: Tipologia Sexe Dedicaci Personal no docent segons: Tipologia Sexe Dedicaci Alumnes segons: Edat Sexe Tipus de discapacitat Tipus dassistncia al centre deducaci especial Nacionalitat Alumnes de programes adaptats de garantia social segons la famlia professional Vuitena Els centres pblics i privats que imparteixen ensenyaments de rgim especial didiomes, msica, dansa, art dramtic, conservaci i restauraci de bns culturals i ensenyaments esportius han demplenar el formulari amb dades referents a: Personal docent segons: Tipologia Sexe Dedicaci Personal no docent segons: Tipologia Sexe Dedicaci Alumnes segons: Sexe Curs Edat Especialitat Graduaci (finalitzaci destudis) Annex Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadstics 12 de 15 Novena Els centres de titularitat del Departament dEnsenyament que imparteixen educaci dadults han demplenar el formulari amb dades referents a: Personal docent segons: Titulaci Sexe Dedicaci Edat Nacionalitat Personal no docent segons: Tipologia Sexe Dedicaci Alumnes segons: Sexe Edat Tipus densenyament Nacionalitat Alumnes que han superat estudis El programari SAGA disposa duna opci que permet traspassar automticament al qestionari les dades de matrcula. El director/a del centre ha de verificar que les dades traspassades sn correctes. Al web de SAGA es difondr una notcia en qu es comunicar quan estar operativa aquesta funci. Desena Els centres privats i aquells centres pblics el titular dels quals no s el Departament dEnsenyament que imparteixen educaci dadults han demplenar el formulari amb dades referents a: Personal docent segons: Titulaci Sexe Dedicaci Edat Nacionalitat Personal no docent segons: Tipologia Sexe Dedicaci Alumnes segons: Sexe Edat Tipus densenyament Nacionalitat Alumnes que han superat estudis Annex Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadstics 13 de 15 Onzena Els centres privats que imparteixen plans destudis estrangers han demplenar el formulari amb dades referents a: Serveis escolars: menjador, residncia i transport Personal docent segons: Sexe Dedicaci Edat Nacionalitat Alumnes segons: Edat Sexe Necessitats educatives especials Nacionalitat Llengua estrangera que estudien Dotzena El centre que imparteix ensenyaments a distncia ha demplenar el formulari amb dades referents a: Alumnes segons: Sexe Nacionalitat Ensenyament Curs Modalitat/especialitat Avaluaci Tretzena Els formularis shan demplenar abans del 31 doctubre de 2011. Els centres que imparteixen formaci permanent dadults i esports emplenaran els formularis durant el segon trimestre del curs acadmic. Les escoles oficials didiomes emplenaran un altre formulari amb dades referents al segon qadrimestre. El centre que imparteix ensenyaments a distncia emplenar un segon formulari amb les dades referents al segon quadrimestre i un tercer formulari amb les dades del tercer trimestre dESO. Annex Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadstics 14 de 15 Catorzena El Servei dIndicadors i Estadstica de la Subdirecci General dOrganitzaci, Coneixement i Sistemes dInformaci s lrgan responsable de les activitats estadstiques incloses en el Pla estadstic 2011-2014, dacord amb la metodologia i les caracterstiques tcniques que es descriuen en lannex 1 del Decret 289/2011, de 8 de mar, pel qual saprova el Programa anual dactuaci estadstica per a lany 2011. Maria Jess Mier Albert Secretria general Barcelona, 29 dabril de 2011 Annex Instruccions per a la recollida de dades a efectes estadstics 15 de 15 M. Models Els models, en format pdf emplenable, es poden consultar al cercador de lorganitzaci i el funcionament dels centres educatius. M1. Notificaci individual de faltes d'assistncia i de puntualitat no justificades del personal - Model M2. Resoluci de la direcci del centre per la qual es dedueixen retribucions per absncies o impuntualitats no justificades - Model M3. Comunicaci dabsncies i impuntualitats no justificades als serveis territorials o al Consorci dEducaci de Barcelona als efectes daplicar la deducci proporcional de retribucions amb carcter no sancionador - Model M4. Comunicaci dabsncies i impuntualitats no justificades a la Inspecci de Serveis de la SG o al Consorci dEducaci de Barcelona, amb proposta dincoaci dexpedient disciplinari per presumpta falta greu (personal laboral) - Model M5. Comunicaci de falta d'assistncia per haver exercit el dret de vaga - Model M6. Full de notificaci d'accident, incident laboral o malaltia professional - Model M7. Autoritzaci relativa als alumnes: s d'imatges, publicaci de dades de carcter personal i de material que elaboren (menors d'edat) - Model

Recommended

View more >