Document de les Normes d'organització i funcionament

  • Published on
    22-Feb-2016

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Document que explica les normes d'organitzaci i funcionament que es regulen a l'escola

Transcript

<ul><li><p> Normes dorganitzaci i funcionament </p><p>Escola Serra i Hunter Pgina 1 </p><p>REGULACI DE LA CONVIVNCIA DEL CENTRE SEGUINT ELS ARTICLES 23, 24 I 25 DEL DECRET 102/2010 DAUTONOMIA DE CENTRES EDUCATIUS1. </p><p>Tal com queda recollit en larticle 30 de la LEC, tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de procurar que en tot moment i en tots els mbits de l'activitat del centre aquest arribi a ser una realitat. </p><p>TTOL V2. DE LA CONVIVNCIA EN EL CENTRE </p><p>Captol 1. Convivncia i resoluci de conflictes. Qestions generals. </p><p>Secci 1. Mesures de promoci de la convivncia </p><p>Article 1. Les mesures de promoci de la convivncia es realitzaran en el marc de les segents </p><p>estratgies generals: </p><p> Relaci dins el respecte i la cordialitat entre el professorat i lalumnat i entre tots els </p><p>membres de la comunitat educativa. </p><p> Integraci i no discriminaci de cap membre de la comunitat educativa. </p><p> Identificaci de lalumnat amb el seu grup classe i amb el centre. </p><p> Democratitzaci de la vida dins laula i dins el centre. </p><p> s de metodologies participatives. </p><p> Promoci de la mediaci en la resoluci de conflictes. </p><p> Comunicaci habitual amb les famlies. </p><p> Establiment dun comproms entre la famlia i el centre en relaci a leducaci dels </p><p>seus fills/es (Veure Carta de comproms educatiu). </p><p> Collaboraci amb les entitats i serveis de lentorn. </p><p>Secci 2. Mecanismes i frmules per a la prevenci i resoluci de conflictes </p><p>Article 2. Per a fer efectiva la prevenci i resoluci de conflictes en el centre es portaran a </p><p>terme les accions segents: </p><p> 1 La redacci daquests articles s una ampliaci i modificaci de lapartat 9. Rgim Disciplinari de lactual RRI del centre. Quan les NOF del centre quedin redactades en la seva totalitat, es renumeraran els articles que sexpressen a continuaci. </p><p>2 Quan es tinguin redactades les NOF del centre en la seva totalitat, lapartat de la Convivncia en el centre correspondr al Ttol V. </p></li><li><p> Normes dorganitzaci i funcionament </p><p>Escola Serra i Hunter Pgina 2 </p><p>2.1 Lorganitzaci a principi de curs de plans dacolliment per al professorat i lalumnat de </p><p>nova incorporaci (Veure Pla dacolliment del centre). </p><p>a. Lacolliment del professorat ser coordinada per lEquip Directiu. </p><p>b. Lacolliment per a lalumnat nouvingut inclour dues accions: </p><p>i. Entrevista inicial a la famlia en els dies previs a al comenment del curs, si </p><p>s possible. Primer contacte entre lalumne/a i el tutor/a. </p><p>ii. Una acci tutorial grupal per a Lacolliment del/s nous/s membres, que es </p><p>desenvolupar durant els primers dies de curs, tot incidint en aspectes </p><p>socioemocionals i dorganitzaci de laula i del centre. </p><p>c. Lacolliment de nous alumnes , famlies i professorat al llarg del curs es far tamb </p><p>seguint el protocol establert en el Pla dacolliment del centre. </p><p>2.2 El professorat dur a terme accions per a la detecci, gesti positiva i resoluci </p><p>constructiva dels conflictes. Aquestes accions es realitzaran habitualment i amb lobjectiu de </p><p>prevenir i fomentar la bona convivncia: </p><p>a. Afavorir la cohesi del grup classe. Programaci dactivitats deducaci </p><p>socioemocional, sobretot en lapartat de desenvolupar habilitats de relaci amb els </p><p>altres. Aquestes activitats es poden realitzar a lhora de tutoria, per tamb </p><p>aprofitant la ms mnima oportunitat en altres rees. </p><p>b. Organitzar lacolliment dels/de les alumnes que es van incorporant al grup classe al </p><p>llarg del curs (Veure Pla dacolliment). </p><p>c. Mantenir una bona comunicaci amb els/les alumnes fent s, si cal, de les tutories </p><p>individualitzades. </p><p>d. Mantenir una bona comunicaci amb les famlies a travs de les reunions de curs, </p><p>lagenda, les entrevistes personals i trucades. </p><p>e. Desenvolupar alternatives no violentes per a resoldre conflictes a travs de la </p><p>comunicaci, la negociaci, la ra i la persuasi. </p><p>f. Aplicar el dileg com a eina per a la resoluci de conflictes. El/la mestre/a </p><p>recorrer al dileg en el moment que hi hagi alguna queixa o es produeixi algun </p><p>conflicte, per tamb hi haur temes que es podran posposar per al dia de </p><p>lassemblea de classe. </p><p>g. Afavorir la cooperaci de lalumnat en el treball de totes les rees a travs de </p><p>metodologies participatives que sallunyin de la competitivitat i on cada alumne </p><p>sigui valorat per les seves capacitats: racons, tallers, treball per projectes... (Veure </p></li><li><p> Normes dorganitzaci i funcionament </p><p>Escola Serra i Hunter Pgina 3 </p><p>Pla dAtenci a la Diversitat). Tamb en el dia a dia els alumnes ms capacitats </p><p>poden dedicar alguns minuts del seu temps lliure a tutoritzar el treball daquells </p><p>que tenen ms dificultats. </p><p>h. Utilitzaci dels espais del pati duna manera equitativa i oferir la possibilitat de </p><p>realitzar jocs dirigits per als ms petits. </p><p>i. Ensenyar a denunciar i condemnar qualsevol manifestaci de violncia. Defugir del </p><p>paper passiu i tenir predisposici a ajudar duna manera tranquilla i recorrent al </p><p>dileg. </p><p>j. Conixer lexistncia de la mediaci com a recurs per a la resoluci de conflictes i </p><p>aprendre a sollicitar-la quan convingui. </p><p>2.3 El professorat dur tamb a terme altres accions en moments puntuals al llarg del curs: </p><p>a. Revisi de les normes daula i de centre. Existeixen unes normes daula unificades i </p><p>adaptades a cada cicle des deducaci infantil. Aquestes normes es revisen i </p><p>recorden durant els primers dies de curs a cada classe i shi pot introduir alguna </p><p>variaci acordada en assemblea. </p><p>b. Recordatori dels drets i deures dels alumnes expressats en el RRI. </p><p>c. Elecci durant els primers dies de curs de delegat/da i subdelegat/da a cada grup </p><p>classe a partir de 1r de Primria. </p><p>d. Celebraci dassemblees de classe amb una periodicitat quinzenal com a mnim. </p><p>Redacci dactes. </p><p>e. Constituci del Consell de delegats/des del centre. Una reuni al trimestre com a </p><p>mnim. Redacci dactes. </p><p>f. Desenvolupament dactivitats amb la collaboraci entre alumnes de diferents </p><p>nivells. Per ex. Alumnes de cicle superior ajuden a alumnes deducaci infantil </p><p>durant activitats relacionades amb les celebracions de festes. </p><p>g. Oferta dactivitats extraescolars organitzades des de lAMPA on hi participen </p><p>alumnes de diferents edats (esportives i culturals). Per ex. Futbol, teatre, </p><p>manualitats... </p><p>h. Foment i participaci en activitats esportives promogudes des de lAjuntament, </p><p>Consell comarcal i altres entitats del nostre entorn. </p><p>i. Commemoraci del Dia Internacional dels Drets dels Infants (20 de novembre), el </p><p>Dia internacional de la Pau i la No-violncia (30 de gener) i el Dia Internacional de la </p><p>Dona (8 de mar). </p></li><li><p> Normes dorganitzaci i funcionament </p><p>Escola Serra i Hunter Pgina 4 </p><p>Captol 2. Mediaci escolar </p><p>El nostre centre no t actualment un protocol de mediaci formal, per habitualment es </p><p>realitzen actuacions de mediaci informal que queden recollides en la secci 2 del captol </p><p>anterior. </p><p>Captol 3. Rgim disciplinari de lalumnat. Conductes greument perjudicials per a la convivncia en el centre </p><p>Secci 1. Conductes sancionables </p><p>Article 3. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivncia en el centre educatiu </p><p>les conductes segents: </p><p>a) Les injries, ofenses, agressions fsiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. </p><p>b) L'alteraci injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament greu de les dependncies o els equipaments del centre, la falsificaci o la sostracci de documents i materials acadmics i la suplantaci de personalitat en actes de la vida escolar. </p><p>c) Els actes o la possessi de mitjans o substncies que puguin sser perjudicials per a la salut, i la incitaci a aquests actes. </p><p>d) La comissi reiterada d'actes contraris a les normes de convivncia del centre. 3.1 Els actes o les conductes que impliquin discriminaci per ra de gnere, sexe, raa, </p><p>naixena o qualsevol altra condici personal o social dels afectats shan de considerar especialment greus. </p><p>Secci 2. Sancions imposables </p><p>Article 4. Les sancions que es poden imposar per la comissi d'alguna de les faltes tipificades a larticle 3 sn: </p><p>a) La suspensi del dret de participar en activitats extraescolars o complementries, per un perode mxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalitzaci del curs acadmic, si sn menys de tres mesos. </p><p>b) La suspensi del dret d'assistir al centre o a determinades classes, per un perode mxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalitzaci del curs acadmic, si sn menys de tres mesos. </p><p>c) La inhabilitaci definitiva per a cursar estudis al centre. </p><p>Secci 3. Competncia per imposar les sancions </p></li><li><p> Normes dorganitzaci i funcionament </p><p>Escola Serra i Hunter Pgina 5 </p><p>Article 5. Correspon a la direcci del centre imposar la sanci en la resoluci de lexpedient incoat a lefecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat dutilitat social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementria en la resoluci del mateix expedient. </p><p>Secci 4. Prescripcions </p><p>Article 6. Les faltes i sancions a les quals es refereixen els articles 3 i 4 prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissi i de la seva imposici. </p><p>Secci 5. Graduaci de les sancions </p><p>Article 7. Per a la graduaci en laplicaci de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a larticle 3, shan de tenir en compte els criteris segents: </p><p>a) Les circumstncies personals, familiars i socials i ledat de lalumnat afectat. b) La proporcionalitat de la sanci amb la conducta o acte que la motiva. c) La repercussi de la sanci en la millora del procs educatiu de lalumnat afectat i </p><p>de la resta de lalumnat. d) Lexistncia dun acord explcit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la </p><p>carta de comproms educatiu subscrita per la famlia, per administrar la sanci de manera compartida. </p><p>e) La repercussi objectiva en la vida del centre de lactuaci que se sanciona. f) La reincidncia o reiteraci de les actuacions que se sancionen. </p><p>7.1 En tot cas, els actes o conductes a qu fa referncia larticle 3 shan de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores shan dacordar de manera proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquin discriminaci per ra de gnere, sexe, raa, naixena o qualsevol altra circumstncia personal o social de terceres persones que resultin afectades per lactuaci a corregir. </p><p>Secci 6. Garanties i procediment en la correcci de faltes greus </p><p>Article 8. Les faltes greument perjudicials per a la convivncia en el centre tipificades a larticle 37.1 de la Llei deducaci es corregeixen mitjanant una sanci de les previstes a larticle 37.3 de la Llei esmentada. Correspon a la direcci del centre imposar la sanci amb la resoluci dexpedient incoat a lefecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat dutilitat social per al centre i, en el seu cas del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementria en la resoluci del mateix expedient. </p><p>Article 9. La instrucci de lexpedient a qu fa referncia lapartat anterior correspon a un o una docent amb designaci a crrec de la direcci del centre. A lexpedient sestableixen els fets, i la responsabilitat de lalumnat implicat, i es proposa la sanci aix com, si sescau, les activitats dutilitat social per al centre i, en el seu cas, el cost de reparaci o restituci dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats per lactuaci que se sanciona. </p><p>Article 10. De la incoaci de lexpedient la direcci del centre ninforma lalumnat afectat i als progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions dinstrucci que es considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resoluci, linstructor/a de lexpedient ha descoltar lalumnat afectat, i tamb als progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de lexpedient completat fins a la proposta de resoluci provisional per tal que </p></li><li><p> Normes dorganitzaci i funcionament </p><p>Escola Serra i Hunter Pgina 6 </p><p>puguin manifestar la seva conformitat amb all que a lexpedient sestableix i es proposa o hi puguin formular allegacions. El termini per realitzar el trmit de vista dexpedient de la realitzaci del qual nha de quedar constncia escrita, s de cinc dies lectius i el termini per formular-hi allegacions es de cinc dies lectius ms. </p><p>Article 11. Per tal devitar perjudicis majors a leducaci de lalumnat afectat o a la de la resta dalumnat del centre, en incoar un expedient la direcci del centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensi provisional dassistncia a classe per un mnim de 3 dies lectius prorrogables fins a un mxim de 20 dies lectius, i ha de constar en la resoluci de la direcci que incoa lexpedient. Aquesta suspensi pot comportar la no assistncia al centre. Altrament, lalumne/a haur dassistir al centre, per no podr participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensi provisional dassistncia a classe. En tot cas, en la suspensi provisional dassistncia a classe, que sha de considerar a compte de la sanci, shan de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest perode. </p><p>Article 12. Un cop resolt lexpedient per la direcci del centre, i a instncies dels progenitors o tutors legals, el consell escolar pot revisar la sanci aplicada, sens perjudici, de la presentaci dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents. En qualsevol cas, la direcci del centre ha dinformar peridicament el consell escolar dels expedients que shan resolt. Les faltes i sancions a qu es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissi i de la seva imposici. </p><p>Article 13. Per garantir lefecte educatiu de laplicaci de les sancions que comportin la prdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes descolaritzaci obligatria es procurar lacord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no sobtingui aquest acord, la resoluci que imposa la sanci expressar motivadament les raons que ho han impedit. La sanci dinhabilitaci definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatries, ha de garantir a lalumne/a un lloc escolar en un altre centre. El Departament dEducaci ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolaritzaci de lalumnat en qesti. </p><p>Article 14. Quan, en ocasi de la presumpta comissi de faltes greument perjudicials per a la convivncia, lalumne/a, i la seva famlia en els i les menors dedat, reconeixen de manera immediata la comissi dels fets i accepten la sanci corresponent, la direcci imposa i aplica directament la sanci. Tanmateix, ha de quedar constncia escrita del reconeixement de la falta comesa i de lacceptaci de la sanci per part de lalumne/a i, en els i les menors dedat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal. </p><p>Captol 4. Rgim disciplinari de lalumnat. Conductes contrries a la </p><p>conviv...</p></li></ul>

Recommended

View more >