DECÀLEG SOBRE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA

  • Published on
    15-Mar-2016

  • View
    221

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Normes de convivncia a l'IES Professor Broch i Llop

Transcript

<ul><li><p>DECLEG SOBRE NORMES DE CONVIVNCIA</p><p>I.E.S. PROFESSOR BROCH I LLOP </p><p>VILA-REAL</p></li><li><p>1. Entre classe i classe els alumnes no han deixir ni estar-se al corredor, tret de casos de necessitat.</p></li><li><p>2. A tercera, i sisena (noms dimarts i dijous), hora els alumnes eixiran de laula i el professorat tancar quan els alumneshagen eixit. </p></li><li><p>3. Cap alumne, de cap nivell, podr entrar o eixir del centre fora de les hores dentrada i deixida. Si per raons de fora major snecessari (per exemple visita mdica), hofar prvia presentaci dun justificant del pare/mare, metge amb el model oficial dautoritzaci deixida del Centre, i aprofitant el moment del canvi de classe. A lhora del pati, les portes exteriors del centre restaran tancades i cap alumnepodr eixir sense perms. </p></li><li><p>4. Les taules estaran distribudes en les aules de manera ordenada (en files de dos com a distribuci standard). El tutor i elsprofessors podran establir altresdistribucions si ho consideren convenient. En qualsevol cas, sevitar el caos en la organitzaci de laula i que els alumnessapiloten en determinats racons. </p></li><li><p>5. Lalumnat ha de romandre al centre durant totes les hores lectives que determina el seu horari i no pot anar-sen a casa abans dhora (si falta algunprofessor a ltima hora, la classe seratesa pels professors de gurdia).Per a tot lalumnat del centre, labsncia injustificada suposar una falta lleu. </p></li><li><p>6. Com a norma de carcter general, lalumnat restar a classe durant tota lhora lectiva (exmens inclosos) fins que sone el timbre i no podr eixir abans. Tret de casos destricta necessitat, lalumnat no eixir als serveis, fotocopiadora, etc. </p></li><li><p>7. La conservaci i manteniment en bon s del material propi, dels companys i del centre sn bsics en la formaci personal. Cadascdels alumnes ser responsable del seupupitre i la seua cadira, i el grup com a collectiu de lestat de la seua aula. El tutor/a del grup controlar setmanalment lestat del material. Els desperfectes ocasionats pel mal s, correran a crrec dels infractors o infractores. En cas de no aparixer aquests, la responsabilitat recaur en tota la classe.</p></li><li><p>8. Fumar i drogar-se a linterior dels centre escolars est prohibit per la llei (Reialdecret 192/1988). Dacord, doncs, amb la legalitat vigent, NO ES POT FUMAR NI DROGAR-SE dins del centre, incloent-ne el pati i els passadissos. Es decomisar el tabac i/o la droga a tot lalumnat que incumplisca la norma i es considerar falta molt greu en cas de trfic de drogues. </p></li><li><p>9. Els passadissos i les escales no sn llocadequat per seure, reunir-se, crrer, cridar, etc. Cal evitar aquest tipus de comportaments. </p></li><li><p>10. Queda totalment prohibit ls de mbils, rdios, walkmans MP3, MP4, MP5 i qualsevol altre equipde reproducci dimatge i/o de so, dins del recinteescolar. Cas de ser descoberts amb el mbil es considerar falta lleu i se li incautar i no se liretornar fins a lltim dia de classe del mes de juny que vindran acompanyats pel pare o mare. Si a ms de portar-lo tamb estava en s es considerar falta greu (encara que siga percomprovar lhora) i se li retirar com abans per a ms es telefonar a casa per anar-sen i tindr cinc dies de sanci cautelar a casa.</p></li><li><p>Aquest document ha sigut aprovat pelConsell Escolar reunit amb data 13 de gener de 2010. </p></li><li><p>NOTA INFORMATIVA PER AL PROFESSORAT </p></li><li><p>Desprs de lacord de la Comissi de Coordinaci Pedaggica (CCP) pres en la reuni del 28 de setembre de 2005, aquellsalumnes que arriben tard, especialment a primera hora del mat, seran enviats a la seuaaula amb la corresponent amonestaci perescrit i ladvertncia que amb tres retardsdaquesta mena injustificats, a lalumne se liobrir un expedient i ser expulsat del Centre. </p></li><li><p>En qualsevol cas, ha de quedar clar que, encara que arriben tard, el professor de lassignatura els ha dadmetre a classequan el professor de gurdia lils duga. Aix ser noms si la classe no est ja a la meitat.</p></li><li><p>DECLEG SOBRE NORMES DE CONVIVNCIA</p><p>I.E.S. PROFESSOR BROCH I LLOP </p><p>VILA-REAL</p></li></ul>