Copia de acollida 2011 2012 2

  • Published on
    04-Jun-2015

  • View
    849

  • Download
    4

Transcript

1. Acollida INS PG 1r Cicle CURS 2011 -2012 AULA DACOLLIDAPrimer cicleINSTITUT PRNCEP DE GIRONA CURS 2011-2012 1 2. Acollida INS PG 1r Cicle CURS 2011 -2012NDEX1. INSTRUCCIONS ORGANITZACI DELS CENTRES 2011/2012( p.3 )2. ORGANITZACI DEL GRUP D ACOLLIDA CURS 2011/2012( p.4 )3. CALENDARI DACTUACIONS MATRICULA ALUMNAT NOUVINGUT( p.5 )4. ACTUACIONS EQUIP ACOLLIDA ( p.5 )5. RECULL DE DADES GENERALS ALUMNAT 1r ESO NOUVINGUT ( p.7 )6. PROFESSORAT I MATRIES 1r A ACOLLIDA( p.7 )7. HORARI ALUMNAT 1r A ACOLLIDA( p.8 )8. RECULL DE DADES GENERALS ALUMNAT 2n ESO NOUVINGUT ( p.9 )9. PROFESSORAT I MATRIES 2n A ACOLLIDA( p.9 )10. HORARI ALUMNAT 2n A ACOLLIDA( p.10 )11. REA LLENGUA CATALANA ACOLLIDA( p.11 )12. REA CINCIES SOCIALS HISTRIA ACOLLIDA ( p.15 )13. REA CINCIES SOCIALS GEOGRAFIA ACOLLIDA( p.18 )14. REA MATEMTIQUES ACOLLIDA( p.21 )15. REA LLENGUA CINCIES NATURALS ACOLLIDA ( p.24 ) 2 3. Acollida INS PG 1r Cicle CURS 2011 -20121. INSTRUCCIONS ORGANITZACI I FUNCIONAMENT DELS CENTRES.DEPARTAMENT DENSENYAMENT GENERALITAT CATALANA. 2011/12.Hem de tenir present les instruccions que ens marca el document sobrelorganitzaci i funcionament, del curs 2011- 2012, dels centres pblics deSecundria de Catalunya.Si voleu us podeu descarregar resoluci sencera: SPUB_2011_2012.pdf3.4. Atenci als alumnes nouvingutsEn leducaci secundria, es considera alumne/a nouvingut aquell que shaincorporat per primera vegada al sistema educatiu en els darrers vint-i-quatremesos o, excepcionalment quan procedeix dmbits lingstics i culturals moltallunyats del nostre, quan shi ha incorporat en els darrers trenta-sis mesos.Correspon a cada centre preveure les mesures especfiques destinades aassegurar un bon acolliment dels alumnes nouvinguts, entre les quals hi ha, elrecurs de laula dacollida, a ms dels altres descrits en el documentAlumnesnouvinguts. Aula dacollida. Aix mateix, els centres educatiusdisposen dun espai web que el Departament ha habilitat al portal XTEC ambinformaci seleccionada i actualitzada sobre aquesta temtica.Ladaptaci del currculum a les necessitats immediates daprenentatge delsalumnes nouvinguts pot fer molt convenient lelaboraci i aplicaci dun plaindividualitzat (es disposa dun protocol orientatiu al model Elaboraci de plansindividualitzats per als alumnes nouvinguts en letapa deducaci secundria).Vegeu-ne tamb ms detalls sobre la seva eventual aplicaci en el documentMesures per atendre la diversitat a lESO.Lavaluaci dels processos daprenentatge dels alumnes nouvinguts sha de dura terme amb relaci als objectius del seu pla individualitzat i a les adaptacionsrealitzades del currculum.3.5. Incorporaci dalumnes procedents de sistemes educatius estrangers.Aspectes administratius i acadmics sens perjudici del que sindica a lapartatAtenci als alumnes nouvinguts i en els documents que shi esmenten, laincorporaci dels alumnes procedents de sistemes educatius estrangers enqualsevol dels cursos de leducaci obligatria sha de fer tenint com a referentsla seva edat i els coneixements i les possibilitats de progrs que el centreobservi en el procs dacollida.LOrdre de 30 dabril de 1996 dadequaci a la nova ordenaci educativa delscriteris dhomologaci i convalidaci destudis estrangers (BOE nm. 112, de 8de maig de 1996) estableix les equivalncies entre els estudis cursats endiferents pasos i els estudis del sistema educatiu. Segons letapa educativa aqu sincorpori lalumnat (ESO, batxillerat, cicles formatius dFP), es disposadinformaci sobre el procediment a seguir en el document Alumnes quecanvien de sistema educatiu.3 4. Acollida INS PG 1r CicleCURS 2011 -20122. ORGANITZACI DEL GRUP D ACOLLIDA : 1R CICLE 2011/2012.Maria Josep Vercher Alberola:Tutora de l alumnat nouvingut i acollit de 1r cicle.Caterina Coll: Coordinadora CLIC.Llus Parra: Assessor LIC.L alumnat d acollida de 1r d ESO, a nivell general, tenen assignades un totalde 6 hores per tal d afavorir i accelerar la seva integraci en el sistemaeducatiu catal, repartides de la segent manera. 3 hores de Llengua Catalana. 3 hores de Cincies Socials.El nostre alumnat, separat del grup acollidor de 1r A al qual pertany, treballaaquestes matries amb la seva adaptaci pertinent.L alumnat d acollida de 2n d ESO, a nivell general, tenen assignades un totalde 12 hores per tal d afavorir i accelerar la seva integraci en el sistemaeducatiu catal, repartides de la segent manera. 3 hores de Llengua Catalana. 3 hores de Cincies Socials. 3 hores de Matemtiques. 3 hores de Cincies Naturals.El nostre alumnat, separat del grup acollidor de 2n A al qual pertany, treballaaquestes matries amb la seva adaptaci pertinent.L equip directiu decideix les matries i les hores datenci de tot lalumnatnouvingut.L equip d acollida vetlla per lhorari de cada alumne i alumna d acollida. 4 5. Acollida INS PG 1r Cicle CURS 2011 -20123. CALENDARI DACTUACIONS MATRICULACI ALUMNAT NOUVINGUT.Portant a la prctica el protocol dacollida de lalumnat nouvinguts que esmatricula en el nostre institut al llarg del curs, proposem de manera simple ipragmtica quan, qui i com actuar amb la segent graella.DIAHORARESPONSABLES ACTUACIONSMatriculaci Horari de Administratius Lliurar documentaci iqualsevol dia de lasecretariaSecretaria fulls de matriculaci.setmana.Comunicar coordinacipedaggica.Dilluns10h:30 minuts MJ Vercher Entrevistar-se amb lafamlia, horari, visita Caterina Collcentre...Dilluns15h:30 minuts Anna PratPresentar alumne/a algrup classe de 1r ADimarts9h:30 minutsLluis ParraPassar Avaluaci Inicial.Dimarts10h:30 minuts Toni LlansanaEntrevistar-se amb lafamlia, horari, visitacentre...Dijous 13 horesMJ Vercher Comunicar la novaincorporaci a l equipdocent de 1r o a laCoordinadora de 2n:Rosa Garrig.Dijous 16h:30 minuts Pura MigensPresentar alumne/a aal grup classe de 2n A.4. ACTUACIONS EQUIP ACOLLIDA. El 19 de setembre de 2011 a les 17:30 es va realitzar una reuni amb pares i mares de lalumnat xins, amb lajut duna antiga alumna del centre per a fer-nos de traductora. Unes antigues alumnes del centre que ens fan de traductores immediates. Les famlies de lalumnat de parla romnica assistiren a la reuni general del grup classe que pertanyen. 5 6. Acollida INS PG 1r CicleCURS 2011 -2012 Hem creat un correu pel nostre departament acollidaprincep@gmail.com,on els i les nostres alumnes ens poden enviar redaccions, deures..... Tenim unnoublochttp://acollidaprincepdegirona.blogspot.com/onpodem penjar el professorat activitats, exercicis, vdeos, canons....quetreballem a classe. Lalumnatdacollida de 2ndESO ha pagat 20 euros,per taldautofinanar-se lelevat cost, que suposa lelaboraci del seu materialfotocopiat a l INS . Lalumnatdacollida de1r dESO ha pagat 10 euros,per taldautofinanar-se lelevat cost, que suposa lelaboraci del seu materialfotocopiat a l INS. Lacollida del Prncep intenta donar una educaci globalitzadora al seualumnat i ser: integradora, intensiva, flexible i acollidora. Lacollida del Prncep t com objectiu promoure i fomentar ls de lallengua catalana. Intentem entendre del nostre alumnat els seus processos migratoris, laseva prdua de referents, el trobar-se amb una nova cultura, ciutat, casa,noves amistats,conviure de nou amb les mares i els pares.... El tutor i la tutora dacollida del Prncep treballem per fer un seguimentindividual de cada l alumne/a. Ens entrevistem amb les famlies i donem respostes educatives. Volem que el nostre alumnat millori la comprensi dels contingutscurriculars de les diferents matries. Intentem que cada alumne/a avanci en el seu aprenentatge segons lesseves possibilitats. Tenim com a objectiu un projecte de desenvolupament de valors, s de lallengua catalanai laprenentatge cooperatiu a linclourelalumnatnouvingut, que arriba al nostre centre, al Grup Acollidor de cada nivell. 6 7. Acollida INS PG 1r Cicle CURS 2011 -20125. RECULL DE DADES GENERALS ALUMNAT NOUVINGUT 1r DESO.Any deArribada Arribada INSA.Nouvingut 1r A Procedncia naixementCatalunya Prncep Girona1. Angulo, Gnesis Equador 17.02.1998 13.06.2010 10. 09. 20102. Ferreira, AxelEquador 31.07.1998 Juny 201013. 09. 20113. Lin, Junsui Xina07.12.1999 Juliol 201013. 09. 20114 - Wu , HaojieXina10.06.1998 19.07.2010 07. 09. 20105 - Zhang , LijunXina04.02.1998 04.07.2007 07. 09. 20106. PROFESSORAT I MATRIES 1r A ACOLLIDA.Professorat GrupMatria1. Coll, Caterina 1ALlengua Catalana Acollida2. Daz, Marga1A1 h Lectura3. Fontdeglria, Joan 1A1h Lectura4. Garca Primi, Flix1ATecnologia5. Granero, Fina1AAlter/ Tcniques estudi6. Herreras, Nunci1AMsica7. Mateo, Magda 1ACincies Naturals8. Prat, Anna 1AMatemtiques / Tutora 1r A9. Rodrguez, Obdlia 1AReligi/ Cincies Socials10. Royo, Zulema1ALlengua Castellana11. Terrn, Esperanza 1ALlengua Anglesa12. Vercher, M Josep1ACincies Socials Acollida13. Borruel, Antonio1AEd Fsica 7 8. Acollida INS PG 1r CicleCURS 2011 -20127. HORARI 1r A ACOLLIDA.DiesHores Dilluns DimartsDimecresDijous DivendresReligi Ll. Anglesa Aula 1B Matemtiques Ll. CastellanaLl. Catalana G2 Aula 1B 8:30-9:30hAlternativaAula 1B Aula 1BAula 9Msica G1 Aula 1A Aula MsicaReligiC. NaturalsLL. Castellana MatemtiquesMsicaAula 1B 9:30-10:30h Aula 1B Aula 1B Aula 1BAula MsicaAlternativa Aula 1ALl. AnglesaMsica G1 Aula 15C. Naturals LL. Castellana C. Socials10:30-11:30h Aula Msica Aula 1B Aula 1B Aula 9Edu. FsicaG2 Pati11:30-12h Pati PatiPati Pati Pati Ll. Anglesa Ll. Catalana C. SocialsG2 Aula 1BLecturaMatemtiques 12-13hAula 9 Aula 9Aules 1A / 1BAula 1B Edu. FsicaG1 Pati Ll. AnglesaLl. Anglesa Tcn. estudiTecnologia 1 G1 Aula 15 G1 Aula 1B 13-14h Aules 1A / 1B Aula 1B Edu. FsicaMsica G2 G2 Pati Aula MsicaDescans DinarLl. AnglesaTecnologia 1TutoriaG2 Aula 15 Taller 215:30-16:30h Aula 1BEdu. Fsica C. NaturalsG1 PatiLaboratori CN Tecnologia 1C. SocialsLl. CatalanaTaller 216:30-17:30hAula 9 Aula 9 C. Naturals Laboratori CN 8 9. Acollida INS PG 1r Cicle CURS 2011 -20128. RECULL DE DADES GENERALS ALUMNAT NOUVINGUT 2n DESO.Any deArribadaArribada INS A.Nouvingut 1r A Procedncia naixementCatalunyaPrncep Girona1.De la Rosa, Sandy R.Dominicana 23.06.1998 2007 20.10.20102.Diego, JairoCuba 23.11.1998 20.08.2010 07.09.20103. Lin , LejieXina 26.04.1998 25.06.2008 07.09.20104. Shan , YongqiXina 13.04.1997 05.08.2009 21.10.20105. Sing, Harmandeep ndia26.06.1997 Abril 2011 13.09.20116. Singh , Jagjeetndia11.08.1997 Abril 2008 Setembre 20097. Ye , ZepengXina 01.06.1998 18.10.2008 07.09.20109. PROFESSORAT I MATRIES 2n A ACOLLIDA.Professorat Grup MatriaLlengua Catalana Acollida, 1. Vercher, M Josep2n ACincies Socials Acollida iCincies Naturals Acollida 2. Martnez, Juana 2n ATecnologia i Matemtiques 3. Garca Primi, Flix 2n AInformtica 4. Sanchs, Leo2n AVisual i Plstica 5. Carme Santom 6. Royo, Zulema2n ALlengua castellana 7. Borruel, Antonio2n AEducaci Fsica 8. Martnez, Juana 2n AMatemtiques 9. Pons, Jlia 2n ALlengua anglesa 10. Sabas, Maurici 11. Pura Migens2n ATutora 2n A 9 10. Acollida INS PG 1r CicleCURS 2011 -201210. HORARI 2n A ACOLLIDA.DiesHores Dilluns Dimarts DimecresDijousDivendres Ed. Visual iEd. Visual iInformticaPlstica . Aula MatemtiquesMatemtiques 8:30-9:30hDibuix 2 Plstica Taller 1Taller 2Taller 2 Aula Dibuix 2Tecnologia Taller 1 LlenguaLlenguaCin.Llengua AnglesaAnglesaCastell 9:30-10:30h NaturalsCatalanaAULA 1AAULA 1A Aula 4Aula 9Aula 9 AULA 4AULA 4 Llengua CastellCin. SocialsEdu. FsicaAnglesa10:30-11:30hOptativaAula 4 Aula 9Pati AULA 1AAULA 411:30-12hPatiEdu. FsicaMatemtiques Cin. Naturals Cin. Socials 12-13hOptativa PatiTaller 2 Aula 9 Aula 9Llengua Cin. Naturals Tecnologia Optativa Catalana 13-14h Aula 9Aula 4Aula 9Descans Dinar Llengua Cin. Socials Castell15:30-16:30h CatalanaAula 9Aula 4 Aula 9 Ed. Visual iEd. Visual i Plstica . Aula Tutoria16:30-17:30h PlsticaDibuix 2 Aula 4 Aula Dibuix 2Tecnologia Taller 110 11. Acollida INS PG 1r Cicle CURS 2011 -201211. REA LLENGUA CATALANA ACOLLIDA. INSTITUT PRNCEP DE GIRONArea ProfessoresCursLlengua Catalana AcollidaCaterina Coll 1r ESO 2011-2012 Maria Josep Vercher 2n ESOTemps i1r trimestre 1r/2n2n trimestre 1r/2n3r trimestre 1r/2ncurs Aula Grup Aula Grup AulaGrup Grupdacollida Acollidordacollida AcollidordacollidaAcollidor Hores 30303 0Unitats i temporitzaci1r Trimestre 2n Trimestre3r Trimestre1. La nostra empresa.3. Em pots ajudar?5. Receptes d arreu del mn.2. Lhabitatge que tant he somiat. 4. Viatgem per Catalunya. 6. Anem a un espectacle.Material curricular1. Llibre de Llengua Catalana Bsic 2 Barcanova.Podeu consultar la guia didctica a http://www.slideshare.net/mjvercher/solucionari-basic-2Podeu seguir la seva programaci diria a http://mjvercher20112012.blogspot.com/2. Programaci TIC http://www.xtec.net/~rherrer6/index.htm3. Parla.cat: http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php4. Programaci Nivell Inicial Juny 2011 Generalitat Catalana Departament de Cultura Direcci General dePoltiques Lingstiques http://www.slideshare.net/mjvercher/inicial20115. Autoaprenentage del Catal: http://www.bibgirona.net/salt/autoaprenentage/index.htm 11 12. Acollida INS PG 1r CicleCURS 2011 -2012Concreci de competncies bsiques1.Competncia social i ciutadana: Es garanteix en tots els continguts del curs.2.Coneixement i interacci amb el mn fsic:Aprendre a saludar tal i com es fa aqu.Entendre quan li fan preguntes relacionades amb lescola, lhabitatge, les professions.Entendre les preguntes que li fan els altres del domini de la llengua.Entendre les preguntes que li fan els altres sobre els estats anmics i els seus gustos.Entendre els costums socials ms correctes.Conixer diferents logotips com la farmcia, lavabos, hospital, metro...Horaris habituals dels diferents pats i diferents receptes culinries.Aprendre a utilitzar lagenda.Aprendre les activitats de temps lliure que sassocien a les estacions (nedar, estiu...)Aprendre lexistncia de diferents tipus de comeros, espectacles, empreses.3.Competncia cultural: Aprendre els costums de salutaci que es realitzen a Catalunya. Saber el sistema educatiu catal i les institucions catalanes. Saber que la distncia entre els parlants pot variar segons les cultures dels interlocutors. Saber que la gent jove es tuteja. El nucli familiar no est compost sempre dels mateixos membres, sin que pot variar segons les circumstncies i la cultura dorigen. Costums de cadascun dels pats (tipus desmorzar, idea del primer plat, segon plat, postres...) i saber que mengem diferents uns dels altres. Aprendre que els horaris shan dacomplir amb exactitud. Com es saluda als vens i saber que es pot saludar alg, per mantenint la distncia. Aprendre a demanar tanda en una botiga. Cal dir el lloc on vas a lhora de comprar el bitllet i pagar-lo.4. Tractament de la informaci i competncia digital:Us de programari educatiu relacionat amb laprenentatge de la Llengua.5. Competncia en comunicaci lingstica:Expressi oral.Saber donar resposta a les situacions ms freqents relacionades amb lensenyament i en la vida diria rutinria.Saber donar resposta a les situacions ms freqents pel que fa a la llengua.Entendre la informaci que els altres intercanvien sobre la famlia, les empreses, els habitatges, els espectacles i el temps de lleure.Entendre la informaci que els altres intercanvien sobre els horaris.6.Competncia matemtica:Aprendre la numeraci.Saber dir ledat dels components de la famlia....Aprendre els horaris.7.Competncia aprendre a aprendre:Es garanteix en tots els continguts.8. Autonomia i iniciativa personal:Confiana a saludar (amb dos petons, donant la m...)Saber seguir instruccions orals molt senzilles (agafa el llibre...)Entendre aquelles preguntes i afirmacions del tema del domini de la llengua quan les fanaltres persones.Laprenent ha de saber que sha de tenir cura de la higiene.s de lagenda. 12 13. Acollida INS PG 1r Cicle CURS 2011 -2012Criteris davaluaciEns basem per avaluar:1.NORMATIVA Avaluaci a lESO instruccions dinici de curs 2011-2012http://www.aspepc.es/docs/normativa/spub_2011_2012.pdf2. MECR Marc europeu comde referncia per alesllenges:http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7b76bd051ca62110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default3. EINES Avaluaci inicial:instruments per alavaluaci inicial http://www.xtec.es/lic/nouvingut/professorat/prof_aval_instruments.htm4. Ens centrem i concretem en la segent ponderaci: - Saber: 40% de la nota Emprar el vocabulari apropiat. Saber expressar-se correctament, fer frases correctes i coherents. Demostrar un bon grau de coneixement dels conceptes i procedimentsestudiats en cada tema. Voler parlar catal. - Saber fer: 40% de la nota Portar sempre el material necessari (Llibre de text, llibreta, fotocpies...) Mantenir les llibretes netes i amb lordre corresponent. Corregir els exercicis a classe. Tenir cura de les faltes dortografia. Planificar el treball fent un bon s de lagenda Dossier trimestral. - Saber estar: 20% de la nota Ser puntual. Comportar-se degudament, s a dir, mantenir una actitud que faciliti eltreball personal i dels companys. Ser respectus envers els companys i el professor/a. Mantenir el materialpropi en bones condicions. Demostrar inters i ganes daprendre. Respectar el torn de paraula. Promoure la bona convivncia a laula.13 14. Acollida INS PG 1r CicleCURS 2011 -2012ObservacionsEl Departament dAcollida acorda els segents objectius a assolir:Objectius generals: Comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzillesque permetin satisfer les primeres necessitats. Presentar-se i presentar una tercera persona demanar i donar informaci sobre ellmateix (on viu, etc.), gent que coneix i coses que t interactuar de manera senzilla.Objectius especfics:Comprensi oralReconixer paraules usuals (tant aquelles que anomenen objectes o conceptes japrviament coneguts per ells com les que anomenen objectes o conceptes que elsresulten nous per que els comencen a resultar familiars)Reconixer expressions molt bsiques sobre temes de lentorn immediatExpressi oralUtilitzar un repertori bsic de paraules, expressions i frases senzilles relacionadesamb detalls personals, per descriure el lloc on viuen, les persones que coneixen...Interacci oralFormular i respondre preguntes senzilles sobre temes quotidians o relacionatsamb lentorn i les necessitats immediates comunicar-se de manera senzilla (en elbenents que l interlocutor parlar a poc a poc, repetir si cal i ajudar a formular allque laprenent vol comunicar) 14 15. Acollida INS PG 1r CicleCURS 2011 -201212. REA CINCIES SOCIALS HISTRIA ACOLLIDA.INSTITUT PRNCEP DE GIRONAreaProfessoraCursC. Socials Acollida 2n ESOMaria Josep Vercher 2011-2012 1r trimestre2n trimestre3r trimestreAula GrupAulaGrup Aula GrupdacollidaAcollidor dacollidaAcollidordacollida AcollidorHores 3 030 30Unitats i temporitzaci 1r Trimestre 2n Trimestre3r Trimestre1. Histria: comptar el 1. LEdat Mitjana: vocabulari 1.L Edat Moderna a Occident.temps.bsic.2.LEdat Moderna a2. La prehistria.2. Transici de l Edat Antiga aCatalunya.l Edat Mitjana.3. L Antic Egipte. 3.Conceptes introductoris per3. L Edat Mitjana a Europa.entendre la part de llengua4. El mn dels grecs. catalana del Treball de4. L edat Mitjana a Catalunya. Sntesi.5. Els romans ( 1 ).6. Els romans ( 2 ).A nivell bsic. A nivell bsic.Material curricular1. Aprenem C. Socials: llicncia destudis de Maria Jess Monter de lInstitut Pau Casals,que ens proporciona interessants materials adaptats per treballar les C. Socials a 1r dESO i 2n:http://www.slideshare.net/Arnaucerda/aprenemcienciessocials1eso-090902184817-phpapp022. Recursos de Cincies Socials per a laula dacollida.http://www.xtec.cat/~malsius2/2tot_NV.htm15 16. Acollida INS PG 1r CicleCURS 2011 -20123. Del feu a les Amriques: http://www.slideshare.net/mjvercher/3-del-feu04?from=embed4. La civilitzaci romana: http://www.slideshare.net/mjvercher/la-civilitzaci-romana-25033785. La Hispania romana: http://www.slideshare.net/mjvercher/la-hispnia-romana6. La romanitzaci a Catalunya: http://www.slideshare.net/mjvercher/la-romanitzaci-a-catalunya7. L Edat Mitjana: http://www.slideshare.net/mjvercher/edat-mitjana18. L Edat Mitjana: http://www.slideshare.net/mjvercher/presentaci-jianhui9. LEdat Mitjana. Material elaborat per Montse Aragn del CEIP Els Costerets per treballar elvocabulari bsic sobre lEdat Mitjana. EDAT MITJANA0607.doc10. Lart gtic i romnic: http://www.slideshare.net/lchinchivlc/art-romnici-i-gtic11. Material elaborat Departament Cincies Socials INS PG:https://docs.google.coMJVERCHERm/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B6SqieQWP78tZTE4YWFkODEtOGRiZS00OWVjLTg5NmYtNWQ4NTI4YzNkMTcy&hl=es12.La literatura trobadoresca mireu TS : http://www.slideshare.net/mjvercher/presentaciots213. Jclic: http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3087Podeu seguir la seva programaci diria a http://mjvercher20112012.blogspot.com/Concreci de competncies bsiquesApartat Histria: 1. Competncia Social i ciutadana: Comprendre laportaci que les diferents cultures del mn antic han fet a levoluci de la humanitat. Entendre els comportaments i les formes de vida en contextos histrics i/o culturals diferents del propi. 2. Competncia cultural i artstica: Desenvolupar la sensibilitat per gaudir amb les diferents expressions del patrimoni cultural. Valorar la importncia del patrimoni per conixer les societats del passat, en concret de les societats prehistriques i de les primeres societats urbanes. Interessar-se per contribuir a la conservaci del patrimoni cultural i artstic.16 17. Acollida INS PG 1r CicleCURS 2011 -2012 3. Competncia matemtica: Distingir els perodes de temps convencionals de la histria i representar-los grficament, tot valorant la relativitat cultural de les diferents maneres de comptar el temps. 4. Competncia lingstica: Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement i comunicar amb un vocabulari adient als continguts treballats. Expressar i comunicar els continguts bsics de la matria de formes diverses (lingstics, numrics,grfics) 5. Tractament de la informaci i competncia digital: Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i d altres mitjans dinformaci i comunicaci com a eines per a obtenir, tractar i comunicar la informaci sobre els temes tractats. 6. Autonomia personal. Saber argumentar i expressar de forma coherent els seus punts de vista. 7. Aprendre a aprendre: Prendre conscincia del que s ha aprs i el que falta per aprendre.Criteris davaluaci-Saber fer: Avaluaci continuada de la participaci oral, la realitzaci de les activitatsprogramades per a la sessi, la seva autocorrecci i lentrega del dossier trimestral dactivitats,valorant el seu grau de realitzaci i la seva presentaci: 40%-Saber: Proves cada dues unitats per valorar el grau d assoliment dels continguts conceptuals,ladquisici de nou vocabulari referent a cada tema i localitzaci en mapes, lectura de grficssenzills, interpretaci de mapes temtics senzills: 40%-Saber estar: Actitud positiva davant la matria, els companys i la professora: 20%. 17 18. Acollida INS PG 1r CicleCURS 2011 -201213. REA CINCIES SOCIALS GEOGRAFIA ACOLLIDA.INSTITUT PRNCEP DE GIRONArea ProfessoraCursC. Socials Acollida 1r ESO Maria Josep Vercher 2011-2012 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestreAula GrupAulaGrupAulaGrup dacollida Acollidor dacollidaAcollidor dacollidaAcollidorHores3 0 3 0 30Unitats i temporitzaci1r Trimestre 2n Trimestre3r Trimestre 1. La Terra: nostre planeta.8. El clima ( 1 )16. sia: muntanyes i rius. 2. El dia i la nit. 9. El clima ( 2 ). 17. Europa: les muntanyes. 3. Les estacions de lany.10. Amrica:muntanyes. 18. Europa: els rius. 4. Continents i oceans. 11. Amrica:rius.19. Europa: les costes. 5. Muntanyes i planes.12. Amrica:la selva.20. La pennsula Ibrica:relleu. 13. frica:muntanyes. 6. Rius i mars.21. La pennsula Ibrica: 14. frica:rius. rius. 7. Orientaci: els mapes. 15. frica:sabana i desert.22. Catalunya.Material curricular1. Aprenem C. Socials: llicncia destudis de Maria Jess Monter Domec de lInstitut PauCasals, que ens proporciona interessants materials adaptats per treballar les C. Socials a 1rdESO:http://www.slideshare.net/Arnaucerda/aprenemcienciessocials1eso-090902184817-phpapp02Podeu seguir la seva programaci diria a http://mjvercher20112012.blogspot.com/ 18 19. Acollida INS PG 1r CicleCURS 2011 -2012Concreci de competncies bsiquesApartat de GEOGRAFIA 1. Competncia: Coneixement i la interacci amb el mn fsic: Conixer les caracterstiques de l espai fsic en qu es desenvolupen la vida i l activitat humana. Localitzar en l espai els elements del medi fsic i els esdeveniments histrics treballats. Analitzar l acci de l sser hum sobre el medi i interessar-se per la conservaci del medi ambient Aprendre a orientar-se i a situar-se en l espai, utilitzant mapes i plans. 2. Competncia matemtica:Interpretar escales numriques i grfiques senzilles.Analitzar i comparar informaci quantitativa de taules, llistats,grfics i mapes a un nivellbsic.Fer clculs matemtics senzills per comparar dimensions,distncies i deferncies horries. 3. Competncia social i ciutadana: Relacionar-se, cooperar i treballar en equip. Escoltar activament i expressar les prpies opinions de forma assertiva. 4. Tractament de la informaci i competncia digital Utilitzar els cercadors per localitzar informaci en Internet, tot seguint un criteri especfic. 5. Competncia lingstica:Interpretar llenguatges simblics icnics i de representaci.Utilitzar terminologia adequada en les exposicions orals i escrites dels temes treballats. 7. Competncia per aprendre a aprendre: Buscar explicacions multicausals per comprendre un fenomen i avaluar-ne les conseqncies. Saber comunicar i expressar el ms clarament possible els resultats del seu treball. 8. Competncia dautonomia i iniciativa personal. Comprendre les activitats plantejades i cercar lestratgia ms adient per resoldre-les.Criteris davaluaci-Saber fer :Avaluaci continuada de la participaci oral, la realitzaci de les activitatsprogramades per a la sessi, la seva autocorrecci i lentrega del dossier trimestral dactivitats,valorant el seu grau de realitzaci i la seva presentaci: 40%.-Saber: Proves cada dues unitats per valorar el grau d assoliment dels continguts conceptuals,ladquisici de nou vocabulari referent a cada tema i localitzaci en mapes, lectura de grficssenzills, interpretaci de mapes temtics senzills: 40%.-Saber estar: Actitud positiva davant la matria, els companys i la professora: 20%. 19 20. Acollida INS PG 1r CicleCURS 2011 -2012Tamb podem utilizar en lrea de Cincies Socials:1. Un bloc amb el temari de 1r i 2n dESO http://blocs.xtec.cat/geoh/?page_id=182. IES La Mallola http://www.xtec.es/ieslamallola/departaments/assignatures_socials.htm3. El Web de les Cincies Socials http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/4. Mapes interactius : http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapesflash.htm5. Recull Webs Marisol Molduga :http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/indexsocials.htm6. Edu primria: http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/7. Edu secundria: http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/index.htm8. Escola Oberta Socials: http://www.xtec.cat/recursos/socials/index.htm9. Materials Vivim Junts:http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=2c857c17a6eda110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=2c857c17a6eda110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default20 21. Acollida INS PG 1r CicleCURS 2011 -201214. REA MATEMTIQUES ACOLLIDA.INSTITUT PRNCEP DE GIRONArea ProfessoraCursMatemtiques Acollida 2n ESO Juana Martnez2011-2012 1r trimestre2n trimestre 3r trimestreAula Grup AulaGrup AulaGrup dacollida AcollidordacollidaAcollidordacollidaAcollidorHores3 030 3 0Material curricularPer lalumnat xinsAquest alumnat t molt bon nivell de matemtiques.Utilitzen el llibre de 2n dESO (lectura, vocabulari bsic de matemtiques i exercicis)Collecci de fitxes de problemes de consolidaci i ampliaci.http://phobos.xtec.es/gromo/toomates2011.htmTamb fem servirhttp://xtec.cat/ieslamallola/departaments/assignatures_mates_primer_eso.htm amb exercicisinteractius de matemtiques.Per lalumnat no xins,Nivell 1 Alumnat amb un nivell mitj de matemtiques.Utilitzen com a guia el llibre de 2n dESO (lectura, vocabulari bsic de matemtiques i exercicis)Collecci de fitxes de problemes de consolidaci.http://phobos.xtec.es/gromo/toomates2011.htmTamb fem servirhttp://xtec.cat/ieslamallola/departaments/assignatures_mates_primer_eso.htm amb exercicisinteractius de matemtiques.21 22. Acollida INS PG 1r Cicle CURS 2011 -2012Nivell 2 Alumnat amb un nivell baix o molt baix de matemtiques.Utilitzen com a guia el llibre de 1r dESO (lectura, vocabulari bsic de matemtiques i exercicis)Collecci de fitxes de problemes de consolidaci.Tamb fem servir el webhttp://xtec.cat/ieslamallola/departaments/assignatures_mates_primer_eso.htm amb moltexercicis interactius de matemtiques.Tamb es pot utilitzar: 1. Aquest enlla s dun vocabulari de termes matemtics que est diferenciat per nivell (bsic, 1r cicle i 2n cicle) creat pel Sergio Garca Cantador de lIES Mollet del Valls. Si en voleu ms informaci mireu a les adreces dinters, al pla dacollida matemtica. VocabulariCompletBasic.pdfVocabulariComplet.pdf 2. Toomates s una pgina web destinada a lensenyament de matemtiques, la qual tracta els segents punts: clcul numric, aritmtica, equacions i inequacions, lgebra, combinatria , probabilitat, estadstica, funcions, clculinfinitesimals, geometria plana, geometria tridimensional..... 3.www.xtec.cat/~sgracia5/ En aquesta pgina web trobareu material per a treballar les matemtiques: vocabulari amb els termes bsics, activitats... 4. Genmagic (Portal deInvestigacin y CreacinMultimedia Educativa): activitats interactives multimdia. 6. Jocs Matemtics: http://www.xtec.cat/~mmontene/web/6hivern.htm 7. EDU 365: http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/index.htm 8. Generadors d exercicis matemtics: http://iesterraroja.xeill.net/Members/teruelolf/generadors-d-exercicis-matematics 9. Material Marina Serra Gesti: http://www.furest.cat/marina/marina.htm 10. Mates M. Molduga:http://www.xtec.es/~msolduga/menu/finestra/indexmates.htm 11. Espai Web que recopila materials matemtics i recursos que poden ser dutilitat per a treballar amb alumnat nouvingut. http://www.xtec.cat/~jortega3/ 12. Regletes matemtiques: http://www.regletasdigitales.com/ 13. Sector matemtica: http://www.sectormatematica.cl/ 22 23. Acollida INS PG 1r Cicle CURS 2011 -2012 14. Ms mates: http://recursosdidactics.wordpress.com/2010/01/07/matematiques-deso-i- batxillerat-blocs/ 15. http://glencoe.com/apps/eGlossary612/mlg/mlg.php?letter=A&site=1&language=1s un diccionari interactiu, multilinge i multimdia de termes i frmules matemtiques per a sescolar. Proporciona explicacions de cada terme i exemples doperacions matemtiques que espoden llegir i escoltar en diferents llenges.Concreci de competncies bsiquesLa comunicaci verbal i escrita.Vocabulari i conceptes bsics de la programaci de Matemtiques de 2n dESO.Criteris davaluaciSaber fer: El seguiment diari de les operacions matemtiques i conceptes que fa lalumnat:40%.Saber:Una prova escrita a l acabar cada tema: 40%.Saber estar: Actitud positiva davant de laprenentatge de la matria, els companys i laprofessora: 20%.23 24. Acollida INS PG 1r CicleCURS 2011 -201215. REA CINCIES NATURALS ACOLLIDA. INSTITUT PRNCEP DE GIRONAreaProfessoraCursCin. Naturals Acollida 2n ESO2011-2012Maria Josep Vercher 1r trimestre2n trimestre 3r trimestreAula Grup AulaGrupAula Grup dacollida AcollidordacollidaAcollidor dacollida AcollidorHores 3 03 0 30Unitats i temporitzaci1r Trimestre 2n Trimestre3r Trimestre1. El sistema solar: La Terra. 5. Els ssers vius. 9. Catalunya.2. Oceans i continents.6. Les plantes. 10. Europa.3. El temps meteorolgic i els 7. Els animals vertebrats 11. El teu pas.climes.invertebrats.4. Unitats de relleu: muntanyes i8. Lsser hum.rius.Material curricularSeguim fil per randa: http://www.slideshare.net/mjvercher/la-terra-un-espai-per-conviurePodem consultar i ampliar 1. Treball, elaborat per Nria Mingueza de la Villa i M. Nieves Gmez Blanco, queconsisteix en una srie de temes adaptats per a alumnat nouvingut de Coneixement delMedi Natural, Social i Cultural, per a 3r i 4t de Primria.Tot i que els temes corresponen al 2n cicle de primria poden ser tils tamb pertreballar amb alumnat nouvingut dESO dun nivell inicial. Inclou fitxes davaluaci decada tema.Hi podeu accedir en aquest enlla:http://www.xtec.cat/~nminguez/quart.htm24 25. Acollida INS PG 1r CicleCURS 2011 -2012 2. Temes 3r Primria:1. ssers vius i ssers inerts Avaluaci2. Els animals Avaluaci3. Les plantes i les seves parts Avaluaci4. Les plantes, ssers vius Avaluaci5. Els sentits Avaluaci6. Laparell locomotor hum Avaluaci7. Els materials Avaluaci8. Elements de la natura Avaluaci3. Temes 4t Primria:1. El creixement Avaluaci2. Els aliments Avaluaci3. Laparell digestiu Avaluaci4. Laparell respiratori Avaluaci5. La nutrici de les plantes Avaluaci6. Calor, llum i so Avaluaci7. Les mquines Avaluaci8. Laire i la meteorologia 4. Els ssers vius i els ssers inerts: http://blocs.xtec.cat/mariona/files/2008/12/tema_1.pdf 5. Activitats: http://blocs.xtec.cat/mariona/files/2008/12/activtema1.pdf 6. Els aliments: http://blocs.xtec.cat/mariona/files/2008/12/tema_2_.pdf 7. Activitats: http://blocs.xtec.cat/mariona/files/2008/12/ava_tema2_.pdf 8. Els sentits: http://blocs.xtec.cat/mariona/files/2008/12/unitat_5.pdf 9. Materials elaborats per tutors daules dacollida del Garraf:http://acollidagarraf.wikispaces.com/C.+Naturals#EL%20COS%20HUM%C3%80 10. Webs recollides per Marisol Molduga:http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/naturals.htm 25 26. Acollida INS PG 1r Cicle CURS 2011 -201211. En aquest enlla podeu accedir al bloc de Montserrat Torremilans i Llus, professorade Cincies Naturals de lIES Jaume I de Salou, on es presenta el seu treball, fruit dunallicncia destudis, en qu fa propostes i dna idees de com atendre lalumnat nouvingut alaula ordinria a lassignatura de Cincies Naturals:http://llicenciatorramilans.blogspot.com/ 12. Un rac de lUnivers: lUnivers, el sistema solar, la terra, latmosfera, el climes, mars .. http://www.edu365.cat/aulanet/aracne/htmls/mp/index0a.htm 13. El cos hum http://www.xtec.cat/~fmarquin/index.htm 14. Enciclopdia de la naturalesa 2.0: http://www.edu365.cat/aulanet/naturalesa/ 15. Enciclopdia de la cincia 2.0: http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/ 16. ESO http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/index.htm 17. Primria http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/index.htm 18. Guia didctica Projecte Mn: http://blocs.xtec.cat/licbe/files/2008/02/guia-nivell-a1-i-a2.pdf 19. Materials Santillana: http://iesterraroja.xeill.net/Members/teruelolf/materials-de-ciencies- naturals-ed-santillana 20. Materials interculturals http://spclaver.wikispaces.com/file/view/naturals+multi+3r.pdfPodeu seguir la seva programaci diria a http://mjvercher20112012.blogspot.com/Concreci de competncies bsiques1.Competncia social i ciutadana:Donar-li importncia al paper de cincia en la preparaci dels futurs/es ciutadans i ciutadanes, duna societat democrtica per a la seva participaci activa en la presa fonamentada de decisions.Donar a conixer de com s han produt determinats debats essencials pera l avan de la cincia.2.Coneixement i interacci amb el mn fsic:La matria de Cincies de la Naturalesa incideix directament en l adquisici d aquesta competncia.Aprendre els conceptes i procediments de la matria.Familiaritzar-se amb el treball cientfic.3.Competncia cultural:Cal explicar d on venim i com es va crear tot.4. Tractament de la informaci i competncia digital:Recerca, recollida, selecci, processament i presentaci de la informaci de la matria5. Competncia en comunicaci lingstica:Saber construir un discurs dirigit a argumentar les relacions, fenmens ....que intenta explicar aquesta matria.Adquirir la terminologia especfica sobre els sers vius, els objectes i els fenmens naturals. 26 27. Acollida INS PG 1r Cicle CURS 2011 -20126.Competncia matemtica:Saber utilitzar adequadament les ferramentes matemtiques.7.Competncia aprendre a aprendre:Construir i transmetre el coneixement cientfic.8. Autonomia i iniciativa personal:Fomentar lesperit crtic i saber sentir-se capa de qestionar dogmes i desafiarprejudicis.Criteris davaluaciSaber fer: El seguiment diari de les activitats que fa lalumnat: lectura, dictat, comunicaciverbal... i l entrega del dossier trimestral de la matria: 40%.Saber: Una prova escrita al acabar cada tema: 40%.Saber estar: Actitud positiva davant de laprenentatge de la matria, els companys i laprofessora: 20%. 27