Comunicació per a entitats socials 2010. Sessió 3: Materials i canals de comunicació

  • Published on
    03-Jun-2015

  • View
    210

  • Download
    5

DESCRIPTION

Formaci en comunicaci per a entitats social 2010 (octubre - novembre) Sessi 3: Materials i canals de comunicaci

Transcript

1. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats Comunicaci per a entitats socials Sessi 3. Materials i canals d ll de comunicaci 2. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials iResum sessionscanals de comunicaciAutor: Snia Flotats anteriros La importncia de la comunicaci. Les particularitats de la comunicaci al Tercer Sector. La importncia de planificar la comunicaci per a comunicar el que volem, aprofitar les fortaleses i reduir les debilitats. El Pla de comunicaci comena amb la identificaci del valor i la definici daquest a travs dun missatge i una imatge. El Pl d comunicaci: objectius, pblics, estratgies,Pla de i i bj ti blit t i accions, materials, canals, cronograma, pressupost i avaluaci. 3. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciObjectius sessiAutor: Snia Flotats Conixer els principals materials per a la comunicaci externa. Conixer els principalscanalspropis per ala comunicaci externa. 4. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats Els materials 5. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciMaterialsAutor: Snia Flotats Sn tots aquells elements fsics o virtuals que ens permeten arribar als nostres pblics objectius amb un missatge concret. Elements comuns a TOTS els materials que emeti lentitat: Plasmar el valor diferencial. Imatge corporativa. Missatge clar. Llenguatge entenedor. Redacci excellent. Imatges i missatges que compleixin els codis de conducta. Missatges adaptats al pblic al que van dirigit. Donar a entendre que s una causa de tots (pertinena per contrarestar la liquidesa) i involucrar. 6. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciMaterialsAutor: Snia FlotatsTOTS ELS MATERIALS QUEPRODUEIXI LENTITAT HANDE PLASMAR ELVALOR DIFERENCIAL DE LORGANITZACI I LAVISUALITZACI DEL MATEIX. 7. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciMaterialsAutor: Snia Flotats Materials en sentit ampli. Sn variats i el seu nombre tendeix a ampliar-se a mida que aquesta creix i madura. Els ms utilitzats acostumen a ser:1. Fullet de presentaci /captaci.2. La memria anual.3.3Revista peridica (en paper i/o digital)digital).4. Web de lentitat.5. Altres eines web.6. Cartes de comunicaci amb el soci.7. Altres: psters, pancartes, etc.8. Notes de premsa. La ill L millor manera de no equivocar-se elaborar-losdis l b l posant-nos en la pell de la persona que els rebr. Qu necessita saber? Com ho necessita saber? 8. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaci MaterialsAutor: Snia Flotats destinataris QQualsevol material q que elaborem hem de ppensar q que siun dels nostres destinataris el veu, sha de sentircmode amb ell. Caracterstiques dels materials especfics per als nostresdestinataris (invitaci a cursos, tallers, jornades, etc.).En funci del tipus de destinataris i de lobjectiu delmaterial. Adaptats a la realitat de la zona. Catleg dactivitats o de projectes. 9. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats Fullet presentaci 10. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials iEl fullet decanals de comunicaciAutor: Snia Flotats presentaci Es la carta de presentaci de lentitat. I lobjectiu s donar a conixer la causa que defensa la nostra organitzaci i de quina manera especial o fa. s necessari renovar-lo cada vegada que lentitat viu un canvi prou important en els seus projectes, finanament o imatge. Com a molt sha de renovar cada tres anys. El ms com s el format trptic o quadrptic. En pq p dues o quatre tintes. * 11. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials iEl fullet decanals de comunicaciAutor: Snia Flotats presentaciInformaci bsica que ha de contemplar: Qui som i quina causa defensem. On som / com localitzar-nos. rees dactuaci /projectes /activitatsd actuaci/activitats. Dades referents a la transparncia. Imatges que expliquin que fem. Poc text. Portada: transmentre el valor dun col cop de vista. Beneficis de la collaboraci + cup resposta ? 12. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats La memria dactivitats 13. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciLa memria anualAutor: Snia Flotats s la rendici de comptes de lentitat amb la societat en general i molt especialment amb totes i, especialment, aquelles persones fsiques i jurdiques que collaboren econmicament, amb recursos materials o temps amb nosaltres. S edita Sedita anualment (curs natural o acadmic) acadmic). Immediatesa en la seva aparici. s recomanable que compti amb un nmero de Dipsit Legal. Di it L l 14. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciLa memria anualAutor: Snia Flotats Informaci bsica que ha de contemplar Dades de transparncia: Informe econmic (resumit). Auditories i altres elements de validaci de comptes. Xarxes de les que formem part. Finanadors ecomics. Repartiment de les despeses. 15. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciLa memria anualAutor: Snia Flotats Tamb... Personal remunerat i voluntari. Patronat, Junta Directiva i altres elements de lorganigrama. lorganigrama Tot all que faci referncia al reconeixement pblic: premis, aparici en mitjans, etc. Projectes que hem dut a terme al llarg de lany. Informaci clara de com shan finanat aquests projectes. I f i l d h fij Missi, Visi, Valors de lentitat. La imatge, en el seu conjunt, ha de transmetre el valor de lentitat. * 16. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials iAltres formats decanals de comunicaciAutor: Snia Flotats memries Les videomenries Memries digitalshttp://issuu.com/fundacion_exit/docs/memoria_exit_09_cast 17. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats Publicacions peridiques 18. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciPublicaci peridicaAutor: Snia Flotats Permet apropar a la nostra organitzaci, de forma peridica, als nostres donants i donants puntuals. Es tracta de que no ens hagin de venir a buscar, quesiguem nosaltres qui arribem a casa dells. Ens permet la rendici de comptes sense haverdesperar a la publicaci de la memria. La informaci ha de ser til i donar un valor afegital lector. Com tots els altres materials, a travs dell em detransmetre el valor de lentitat. 19. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciPublicaci peridicaAutor: Snia Flotats Tindrem un o diversos materials de comunicaci peridic en funci de la mida de lorganitzaci i dels diferents pblics objectius objectius. Ha de tenir una periodicitat fixa i inamovible. Ha de comptar amb un nmero de Dipsit Legal. Variat en el format i qualitat. Molt visual: la gent no llegeix!! gg Ha de donar loportunitat de collaborar immediatament amb lentitat. 20. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciPublicaci peridicaAutor: Snia Flotats En paper En digital Element fsic Element intangible. Ms invasiu. Menys invasiu. Ms recursos. Ms econmic. Menys personalitzable. Ms personalitzable. Arriba a tothom. Ms difcil darribar al pblicdedat. Necessitem adrea postal. Noms necessitem adrea decorreu. Depndelspblics aquiesdirigeixidelobjectiu quetingui.* 21. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciDipsit LegalAutor: Snia Flotats El Dipsit Legal de Catalunya s loficina receptora de la p gyp producci editorial i audiovisual catalana. La seva funci principal s recollir i preservar el conjunt de la producci editada a Catalunya en qualsevol suport i fer-ne possible el seu accs. El Dipsit Legal forma part de lestructura de lapg p BC. Ms info: http://www.bnc.cat/sprof/dl/dl.php Qui ha de Q i h d sollicitar un nmero d di it ll li it de dipsit legal? l? Per a les obres impreses s limpressor. Per tamb poden sollicitar-lo leditor. Quan autor sedita la seva obra sense que intervingui cap impressor o editor comercial, tamb podr sollicitar el nmero de dipsit legal. Per a les obres sonores, cinematogrfiques, electrniques, etc. ha de sollicitar el nmero de dipsit legal el productor, el duplicador o el fabricant. Tamb el podr sollicitar leditor. 22. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciDipsit LegalAutor: Snia Flotats Un cop acabada lobra cal constituir el dipsit d exemplars: dexemplars: 5 exemplars de les obres amb I.S.B.N. 4 exemplars de les obres sense I.S.B.N. 3 exemplars dels documents sonors 2 exemplars dels documents cinematogrfics 2 exemplars de les obres en sistema Braille 23. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciDipsit LegalAutor: Snia Flotats Cal f C l fer dipsit de: di i d Llibres, sigui quin sigui el seu contingut, tipus dimpressi, suport, venals o no venals. Fullets, impresos de ms de quatre pgines i menys de quaranta-nou, amb les mateixes caracterstiques que l apartat a) S hi inclouen les separates d articleslapartat a). Shidarticles de revista amb lesmentada extensi. Fulls impresos de difusi no comercial, sempre. Tamb els de difusi comercial quan duguin gravats o textos explicatius de carcter tcnic. Publicacions peridiques (anuaris, revistes, diaris, etc.) Partitures musicals, Gravats: lmines soltes, lmines de calendari, estampes, cromos, nadales, anuncis artstics. Mapes i plnols. Cartells anunciadors despectacles, festes i altres actes pblics, religiosos o profans; cartells anunciadors darticles comercials, sempre que hi hagi gravats artstics o duguin textos explicatius tcnics o literaris; bans i edictes. Postals illustrades, Naips. Diapositives destinades a la difusi i a la venda. Enregistraments sonors realitzats amb qualsevol procediment actual o futur. Produccions cinematogrfiques, ja siguin argumentades, documentals, filmets, curtmetratges. Vdeos i video-discs digitals (DVD), Programes dordinador, CD-ROMS, sigui quin en sigui el contingut (monografies, bases de dades, jocs, etc.), DVDs, sigui quin sigui el seu contingut contingut. Publicacions electrniques que es distribueixin a travs d Internet, sigui quin sigui el seu contingut (monografies, revistes, bases de dades, etc.) 24. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats Web Institucional 25. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciWeb InstitucionalAutor: Snia Flotats Permet posicionar a lentitat a la Xarxa, donant a conixer la causa de defensa i tot all que la caracteritza de d manera immediata. idi tPer qu hem de tenir una web? 26. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciWeb InstitucionalAutor: Snia Flotats 1,668,870,408usuaris a Internet al mn (24.7% de la poblaci). Creixement en els darrers 10 anys ha estat dun 362.3%. Lafeinaquetenenelsmetgesperdiagnosticarelspacients!! 27. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciWeb InstitucionalAutor: Snia Flotats Els nou manaments capitals: 1. Actualitzaci (mx. una setmana). 2. Valor. 3. Acci. 4. Transparncia. 5. Respostes! 6. Usable i navegable. 7. Posicionament: SEO. 8. Incloure-la a la resta de peces de comunicaci (icaptaci) de lentitat. 9. Trobar accions offline. 28. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials iQu necessitem percanals de comunicaciAutor: Snia Flotats crear una web?a. Estratgia.b. Nom de domini.c. Allotjamentd. Un gestor de continguts o CMS i les plantilles. 29. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciEstratgiaAutor: Snia Flotats Analitzar qu fan altres ENL semblants a la nostra (tant a nivell tcnic com de mrqueting)mrqueting). Pensar qui ser el pblic objectiu de la nostra pgina web. Pensar quina ser la nostra proposta de valor per a cada segment del pblic objectiu. Pensar com ho reflectirem a la web i com ho reflectirem a Internet. Marcar-nos els objectius. Planificar accions concretes la primera acci ser desenvolupar la nostra web. 30. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciEl nom del dominiAutor: Snia Flotats Com ms curt millor. Com ms semblant a la marca o al nom de lempresa millor. Com ms sassembli al valor que volem transmetre transmetre, millor. Sobre lextensi del domini .cat, .com, .net, .es , noms importa de cara al pblic objectiu que tinguem. 31. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciL allotjament LallotjamentAutor: Snia Flotats Hi ha moltes empreses que ofereixen serveis dallotjament (hosting). Aquest tipus dempresa sanomenen provedors de serveis dInternet o ISP (Internet Services Provider). Cal sollicitar espai suficient per la web, un determinat ample de banda i nombre illimitat de bsties demail, entre altres coses. Possibilitats web 2.0. Cal tenir en compte a quin pas hi ha fsicament allotjats els servidors ja que aix afecta al posicionament als cercadors. I al idioma! 32. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciEl gestorAutor: Snia Flotats Al mercat hi ha molts gestors de continguts que ens p permeten crear webs p a empreses, sense perp, prcticament cap cost i en molt poc temps. Els s ms utilitzats sn el Typo 3, el Joomla, el Xoops, el Mambo, el Drupal i el Wordpress. Els CMS funcionen amb plantilles. Per a tots ells hi ha plantilles que sadapten a qualsevol tipus de necessitat. 33. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials iAvantatges dun boncanals de comunicaciAutor: Snia Flotats CMS s fcil i rpid dimplementar (menys de 2 hores). Permet que un mateix es gestioni el contingut contingut. Acostumen a indexar-se molt b als cercadors. Permeten actualitzacions regularment. Hi ha gran quantitat de plug-ins que hi podem anar afegint. Podem canviar la plantilla quan d it P d i l l tilldesitgem f un canviferi dimatge. 34. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats Cartes i correus-e 35. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciCartes i correusAutor: Snia Flotats Una manera de comunicar-nos amb els nostres pblics objectius de manera puntual. Tot i que la tendncia s que cada vegada senvin menys cartes per correu postal, en benefici dels correus-e, les cartes en paper continuen sent necessries, sobretot e es sege ts ocas o s en les segents ocasions: Comunicaci amb personesque no tenen correu (sobretot persones grans). Comunicacions concretes referents a: disculpes, certificats de donatius, cartes de presentaci, cartes de benvinguda, cartes dagraiment, cartes per comunicar decisions importants en lorganitzaci.pg 36. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciCartes i correus-eAutor: Snia FlotatsPrincipals elements a tenir en compte a lhoradescriure una carta: Una carta no s un correu-e. Les cartes han decorreu e.presentar tots aquells elements que lescaracteritzen (data, encapalament, signatura, etc.) Han de ser clares i concises. Han de mantenir latencilatenci. Han de mantenir el mateix tractament en tota la sevaestructura (de tu o de vost / en singular o en plural). La importncia de la postdata. No shan de confondre o fer un mix amb campanyesde captaci. Molt ms efectives si estan personalitzades. Que laresta del text no tingui gneregnere. Com en qualsevol element de comunicaci, han detransmetre el valor de lentitat. 37. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciLa carta dagraimentd agraimentAutor: Snia Flotats Una de les cartes ms efectives i ms importants en una entitats la carta dagrament General confiana i reciprocitatdagrament.reciprocitat. Senyal s a mi motivaci personalitzaci: personalitzat! Promesa ho desitjo el valor, la missi. Logro sha complert ja hem comprat la furgoneta! Evidencia confiana dades, fotografia de la furgoneta, etc. Nihil Obstat treure les pors, els obstacles elements detransparncia. Diferncia sc especial formes part dun grup exclusiu. Oportunitat impuls ara o mai. Recompensa gratificaci grcies!!! * 38. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials iCom farem arribarcanals de comunicaciAutor: Snia Flotats aquests materials? 39. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats Els canals... De comunicaci 40. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials i Canals decanals de comunicaciAutor: Snia Flotatscomunicaci Canals personalitzats: ens dirigim duna manera personal a laltra persona. Canals massius: ens dirigim a un conjunt de persones sense saber qui sn els nostres interlocutors.ll Canals semi-pesonalitzats: ens dirigim a moltes persones per de manera ms o menys personalitzada. personalitzada 41. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials iCanals decanals de comunicaciAutor: Snia Flotats comunicaci El canal de comunicaci s la via per la qual enviemels materials de comunicaci. Cada entitat ha de decidir quins canals vol fer servir iquins no. Variaran en funci del tipus de pblics alsque ens dirigim i dels materials de comunicaci queutilitzem. Tot i aix, hi ha una srie de canals que unaorganitzaci,organitzaci del tipus que sigui, ha de fer servir en un siguio altre moment. 42. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials iCanals decanals de comunicaciAutor: Snia Flotats comunicaciPrincipals canals de comunicaci (propis):1. Correu postal (propi o de tercers).2. Internet3. La prpia entitat: lespai fsic i el telfon.4.4 Els esdeveniments 43. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats Correu postal 44. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciCorreu postal propiAutor: Snia Flotats Quan es tracta denviaments que fa la prpia entitat a pblics en concret. Lenviament pot ser a la nostra base de dades (llista calenta) o a bases de dades comprades (llista freda). Els principals enviaments per correu postal propi sn: Campanyes de mrqueting directe directe. Cartes (de benvinguda, dagrament, de presentaci, etc.). De materials de comunicaci (butllet, memria, etc.) De regals (Nadal, aniversari, etc.) 45. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciCorreu postal aliAutor: Snia Flotats Quan aprofitem els enviaments daltres entitats/empreses per a donar nos a conixer (o donar-nos captar recursos). Lenviament acostuma a ser a una llista freda. Els principals enviaments per correu ali sn: Campanyes de mrqueting directe. De materials de comunicaci (butllet, memria,etc.) 46. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats Internet 47. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciInternetAutor: Snia Flotats Qu vol dir web 2.0? El terme web 2.0 va ser encunyat per Tim OReilly lany 2004 per a referir-se a una segona generaci en la histria del desenvolupament de tecnologia Web basada en dusuaris i un comunitats ventall especial de serveis, com les xarxes socials, els blogs, els wikis o les folcsonomies,que fomenten la collaboraci i lintercanvi gil dinformaci entre els usuaris di duna comunitat o xarxa social. it ti l La Web 2.0 s tamb anomenada web social perp lenfocament collaboratiu i de construcci social daquesta eina. 48. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciLa web 2 02.0Autor: Snia Flotats Qu ens aporta la web 2.0? Recursos gratuts o a cost molt baix per a: Sensibilitzar i mobilitzarmobilitzar. Informar. Interactuar, participar. Millora de lorganitzaci interna. Coordinaci Formaci on-line. Treball en Xarxa. 49. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats 50. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciWeb 2 0 2.0Autor: Snia Flotatsweb Llocs on Ll newslette promociornarpublicitat ONG blogYoutuberss FlickrFacebook Twitter 51. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciBlogsAutor: Snia Flotats s un diari interactiu personal a Internet. Un bloc est dissenyat per a que, com a un diari, cada article tingui data de publicaci de tal forma que la persona quepublicaci, escriu (blocaire o bloguista) i les que llegeixen poden seguir un cam de tot el que sha publicat i editat. En cada missatge o article dun bloc els lectors poden escriure comentaris (si lautor ho permet) i aquest, al seu torn, donar-los resposta. Cada bloc t el seu propi tema i nhi ha de tipus personal, econmic, periodstic, tecnolgic, educatiu, etc.ld Hi ha nombroses eines de manteniment de blocs que permeten, sense necessitat dalts coneixements,d alts administrar-los.* 52. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciBlogsAutor: Snia Flotats Per qu li pot servir i a la nostra entitatun blog? * 53. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciBlogsAutor: Snia Flotats Alguns usos que li podem donar des de la nostra ONG: 1. Per a informar als pblics objectius de la nostraactualitat (events, etc.) 2. Per a donar veu als voluntarisi apropar la realitat.do au a s o u a s ap opa a a a 3. Per a donar veu als destinataris 4. Per a involucrar als pblics objectius. 5. Per a lintercanvi dexperincies. 10 Ways Nonprofits Can Use Blogs http://www.netsquared.org/blog/britt-bravo/10-ways- http://www netsquared org/blog/britt-bravo/10-ways- nonprofits-can-use-blogs) * 54. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciBlogsAutor: Snia Flotats Per a informar als pblics objectius de la nostra actualitat (events, etc.)http://www.greenpeaceblog.org/ 55. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciBlogsAutor: Snia Flotats Per a donar veu als cooperants i apropar la realitat. http://www.elperiodico.com/BLOGS/ MAPAMUNDI/blogs/congo http://www.elperiodico.com/BLOGS/MAPAMUNDI/b logs/fvfindia 56. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciBlogsAutor: Snia Flotats Per a donar veu als destinataris. http://bloggersdesdeprision.blogspot.com/ 57. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciBlogsAutor: Snia Flotats Per a donar veu a daltres pblics objectius: Voluntaris... Soy Enrique y de apellido Richard. En noviembre del 2002 me un, como voluntario, al equipo de calle de Arrels Fundaci. Desde entonces que me gusta decir que hago la calle. http://enriquerichard.es/ 58. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats Empreses Empreses http://blogs.arrelsfundacio.org/empreses/ 59. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciBlogsAutor: Snia Flotats http://www.lasalle.cat/fundaciocomtal/Va de Vides va dexperincies i de persones que duna manera o altra deixem la nostra empremta a la Fundaci Comtal. De professionals i voluntaris/es que treballen perl educaci ila inserci de collectius en risc dexclusi social i per crear futurs a d exclusi mida. Dinfants, adolescents, i joves que reivindiquen el dret a la igualtat doportunitats. Dempresesi entitats que creuen en leducaci com a clau de futur i recolzen programes socioeducatius que promouen la inclusi. 60. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciBlogsAutor: Snia Flotats http://blog.voluntaris.cat/ 61. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciBlogsAutor: Snia Flotats Per a lintercanvi dexperincies. http://blog.fundacionchandra.org 62. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaci RSSAutor: Snia Flotats RSS s un una famlia de formats de canals web XML utilitzat per a publicar continguts actualitzats freqentment com ara llocs de notcies, weblogs o podcasts, i per mitj del qual es pot compartir la informaci i usar-la en altres llocs web o programes. s en essncia una sindicaci de continguts. 63. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaci RSSAutor: Snia Flotats El principal avantatge del sistema s lagilitat, ja que es fa innecessari haver de descarregar les imatges i els altres elements de la web, descarregant-ne noms els titulars. I tamb el poder ajuntar el contingut de molts llocs web en un sol espai. Un programa que usa RSS sanomena agregador, i nhi ha de molts tipus. Incrustats a navegadors web, widgets per lescriptori, en programes de correu electrnic, en pgines web dedicades i en programes dedicats. 64. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciXarxes socialsAutor: Snia Flotats Una xarxa social s una estructura social de carcter voluntari que es crea a travs de la interrelaci dels seus membres. Una xarxa social ms que la simple addici s dels seus membres perqu es pot constituir com a agent social. 65. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciXarxes socialsAutor: Snia Flotats Usos que els hi podem donar: Augmentar base de dades de contactes. Mantindre contacte permanent amb els nostres pblics. Retransmetre el teu dia a dia. Informar desdeveniments i noticies amb la mxima immediatesa. Mrqueting viral. Posicionar-se sobre temes dactualitat. Crear grups i causes. Crear esdeveniments i controlar-ne laforament. I tot all que se ns passi pel cap: enquestes debats,sensenquestes, debats concursos, etc. 66. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats 67. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats 68. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats 69. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats 70. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats 71. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats 72. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciYoutubeAutor: Snia Flotats YouTube sunllocwebquepermetalsusuarisdecarregar, miraricompartirvdeos.d spopular,delamateixamaneraquehosGoogleVideo, grciesalapossibilitatd allotjarelsvdeosdequalsevol grcies a la possibilitat dallotjar els vdeos de qualsevol persona. YouTube tunavarietatdeclipsdefilmsiprogramesde televisi,vdeosmusicalsivdeoscasolans(encaraquela l i i d i l i dl( l regladeYouTube prohibeixcarregarvdeosambcopyright, aquestmaterialshitrobaenabundncia). ElsenllaosavdeosdeYouTube podensertamballotjats enblogs illocsweb personalsutilitzantAPIs. 73. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats 74. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciFotografiesAutor: Snia Flotats Flickr s un lloc web per a organitzar fotografies digitals q que funciona com una xarxa social. Va ser desenvolupat per p p Ludicorp, una empresa fundada el 2002 a Vancouver, Canad. El mar del 2005, Flickr i Ludicorp foren comprades per Yahoo!. s un servei molt utilitzat pels usuaris de blocs com a dipsit de fotos. 75. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats La prpia entitat com a canal de comunicaci 76. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats Larecepci delentitat 77. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciTelfon i presencialAutor: Snia Flotats Sn canals de comunicaci bsic i constants. Recordem: TOT COMUNICA! El personal de lentitat ha destar format: Manual d l datenci al pblici l bli Argumentari. Possibilitats de participaci i implicaci. La recepci al centre. Lespera al telfon. El contestador. 78. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats Esdeveniments 79. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciEsdevenimentsAutor: Snia Flotats Quatre punts fonamentals: 1. Planificaci:Objectiu de lacte que esperem aconseguir, quinmissatge volem transmetre, amb quins mitjanscontem i l di i prevista. t laudincia i t Consensuar imatge de lacte. Definici de les activitats i assignaci de recursos. Establir un cronogramacronograma. 2. Producci:Sn les activitats prvies a lesdeveniment. Crear un equip de treball per a cada activitat, amb les premisses. Cada equip produeix la seva activitat + checklist. Molt important un responsable dequip i d equip comunicaci entre equips. 80. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciEsdevenimentsAutor: Snia Flotats 3. Explotaci: Fase en la qual es desenvolupa. engegar tot all que s hem planificat (fase 1) i que hem produt (fase 2). Primordial! Comptar amb plans alternatius per a situacions imprevistes. Recomanable: fer un assaig general. No oblidar mai! Valor + materials de comunicaci + base de dades. 4. 4 Avaluaci: s la fase posterior a la celebraci de lesdeveniment; en ella savaluen totes les activitats desenvolupades, de forma detalladadetallada. s imprescindible. Ens permet aprendre dels erros. 81. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciEsdevenimentsAutor: Snia Flotats COMPTE AMB MURPHY! Si alguna cosa pot anar malament, anir malament Protecci si lacte s a laire lliure. Coincidncia amb dates amb altre acte important. Sollicitud de permisos corresponents, serveis mdics o protecci civil p otecci ci il en f nci del volum de pe sonesfunciol mpersones previstes. Contractaci duna assegurana de Responsabilitat Civil en molts esdeveniments multitudinaris. Recanvis de materials audiovisuals Faciliteu l aparcament laparcament 82. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciEsdevenimentsAutor: Snia Flotats COMPTE AMB MURPHY! (2) Qui sencarregar de la neteja? Penseu que tot requereix ms temps del que us penseu Sense control i seguiment, les coses tendeixen a anar de mal en pitjor s impossible satisfer tothomp Si aprecieu quatre formes possibles que alguna cosa surti malament i les eviteu, no tardar en sorgir la cinquena Quan alguna cosa surt malament, sempre hi haur alg que ja ho sabia 83. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia Flotats Conclusions 84. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciConclusionsAutor: Snia Flotats 1. Tot comunica. 2. I s molt difcil guanyar la confiana de la gent i molt fcilperdre-la.d l 3. Hem de tenir en compte les especificats de les ONG a lhora decomunicar. Poden ser un inconvenient (no podem competir). Itamb una avantatge (tenim un missatge que ning t). 4. Hem d dif 4 Hde diferenciar-nos respecte l resta d tit t a t d l i t la t dentitats travs delnostre valor diferencial. 5. El valor diferencial el transmetrem, permanentment, a travsdels cin sentits. 6. Per ti 6 P atinar en el valor dif l l diferencial molt ii l slt important f unt t feranlisi de lentitat i de lentorn. 7. Una vegada tenim clar el nostre posicionament, hem deplanificar la nostra comunicaci per poder donar-lo a conixerde la manera ms eficient eficient. 85. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaci ConclusionsAutor: Snia Flotats 8. El elements principals del Pla de Comunicaci sn: Determinar els pblics als que ens dirigim. Definir els materials que utilitzarem. Marcar els canals a travs dels quals ens comunicarem. La comunicaci s multicanal multicanal. Hem de ser realistes per ambiciosos: estructura aquests elements en el temps i en funci dels recursos. El marcar-se objectius concrets al elaborar el Pla i avaluar-los al finalitzar el periode lnica manera des millorar. 9. Sense una bona base de dades s difcil planificar lacomunicaci. 10. Per a no tenir disgustos drets dimatge de tothom. 86. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciConclusionsAutor: Snia Flotats Els materials i els canals sn les eines a travs de les quals ens comuniquem.i Tots els materials han de tenir al darrera una estratgia de comunicaci. Tots els materials han de transmetre el nostre posicionament. La millor manera per elaborar un material s posar-nos en el lloc d l ll de la persona que en f far s. Els canals sn les vies per les quals transmetem els materials. Les ENL hem de tenir molt en compte els canals digitals, doncs pg , ens permeten viralitat a un cost molt baix. La prpia entitat esdev un canal de comunicaci molt important. 87. Comunicaciper a entitats socialsSessi 3. Materials icanals de comunicaciAutor: Snia FlotatsCUANDO 3 SE ALINEAN TODOS GANANMoltes grcies! Snia Flotats sonia@altercompany.com www.altercompany.com|933635990

Recommended

View more >