Com presento el treball de recerca

  • Published on
    28-Mar-2016

  • View
    214

  • Download
    2

DESCRIPTION

recerca, abtxillerat, presentacio

Transcript

COM PRESENTOEL TREBALL DERECERCA?PRESENTACIA mesura que es va desenvolupant la recerca, s conve-nient anar fent una valoraci del treball i dels resultats que es van assolint, all que sha fet i all que resta per fer.Els resultats daquesta revisi sn necessaris per comple-mentar el gui que inicialment thavies fet i aix vas orde-nant de manera coherent la informaci que vas trobant. I arriba el moment de posar-se a redactar la memria escrita. REDACCI DEL TREBALLPot ser que molt abans ja hagis escrit alguns dels apartats del treball i que ja els consideris definitius o potser que hagis redactat qestions que encara variars en algun aspecte. Recorda que en un procs tan llarg no pots pretendre no tenir res escrit fins al final, entre altres coses perqu tens un tutor de treball de recerca que avalua el teu procs dinvestigaci i no podr veure el teu progrs si no li dones res escrit. Un cop ordenada tota la informaci que has recollit, haurs delaborar lndex defi-nitiu, que ha de ser una llista que presenta duna manera ordenada els captols i subapartats del treball.Desprs has de redactar el treball seguint les normes de presentaci de treballs que determina lescola.El treball ha de tenir les segents parts . Introducci on sexpliquen els objectius del treball i les idees bsiques. Cos del treball, que s la redacci del treball prpiament dit. Conclusi o recull didees principals que shan exposat i elaboraci de les conclusions a qu sha arribat. Fonts dinformaci o llista dautors i obres que sha consultat. Dossier 3: Com presento el treball de recerca? 2 PRESENTACI ESCRITALa presentaci escrita consisteix en un informe amb la segent estructura:Apartat CaracterstiquesPortada Hi apareix el ttol del treball,( si conv , hi pots afegir un subt-tol), el teu nom, el curs, el nom del tutor del treball, el nom de lescola i la data de lliurament.SumariRelaci de totes les parts del treball amb el nmero de les p-gines corresponents, especificant apartats i subapartats.Introducci Tema de recerca: explicaci i justificaci del tema o pro-blema escollit, motivacions personals, inters objectiu o cientfic de la qesti. Com tha anat el procs: dificultats, sentiments, ancdo-tes...Objectius del treball i metodo-logia Hiptesi / Objectius del treball que penses assolir, rela-ci amb altres treballs. Mtode de treball utilitzat. On, com i quan has recollit la informaci i quina utilitat o validesa et sembla que ha tin-gut. Per qu has utilitzat una metodologia i no una altra? Cal justificar les fonts dinformaci i procediments de re-cerca.Cos del treball Cont la informaci, distribuda en captols, sobre els mtodes de treball seguits, les lleis aplicades, els clculs efectuats, les descripcions i les grfiques dels resultats obtinguts i la interpretaci i anlisi daquests resultats. Els captols es poden dividir en apartats i subapartats, cadascun amb el seu encapalament i numerats. Totes les afirmacions han destar basades en raona-ments o materials concrets. Cal que les illustracions vagin numerades i portin un t-tol. Pots fer tamb notes a peu de pgina. Tots els materials complementaris no essencials per a la comprensi del text els pots collocar als annexos.Dossier 3: Com presento el treball de recerca? 3 Conclusions Han de ser una relaci clara de les deduccions fetes com a conseqncia de la investigaci. Han de recollir els objectius que shan proposat a la in-troducci, explicitant fins a quin punt sha assolit i per qu. Han dorientar accions futures que semblin necessries com a resultat de la teva investigaci. Poden valorar els resultats i lestratgia metodolgica aplicada, tot el procs de recerca i el que sha aprs. Poden incloure reflexi personal .Fonts informaci Cont la llista de fonts que shan consultat per elaborar el tre-ball. Cal citar-les adequadament tenint en compte les instruccions del dossier 2: Les fonts dinformaci.Annexos Els annexos sn complementaris al treball. Han dincloure ma-terials indits o poc coneguts, ja que en cas contrari s suficient amb una referncia. Els has dutilitzar per presentar: Material que per la seva mida o naturalesa no es pot col-locar en el nucli de linforme (plnols, esquemes, dibui-xos, CD-ROM...) Material complementari. Documentaci dinters de tipus estadstic, biogrfic, fo-togrfic... Descripci dequips o programes emprats.Els objectius shan de redactar SEMPRE en infinitiu.Els objectius indiquen on vols arribar en la teva recerca i es redacten sempre en infinitiu. En un treball hi sol haver diversos objectius. Sacostuma a utilitzar verbs com: conixer, saber, analitzar, comprendre, informar-me, buscar, etc.Dossier 3: Com presento el treball de recerca? 4 Exemple: Conixer lopini de lalumnat respecte al consum de drogues.Dossier 3: Com presento el treball de recerca? 5 LEXPOSICI ORALLexposici oral s una forma dexpressi que pretn transmetre idees o opinions duna manera clara, precisa, amena i seguint un encadenament lgic i per tant ha de tenir lestructura segent: Ttol: resum del contingut essencial de lexposici. Ha de ser breu i atractiu. Introducci: presentaci del tema amb una visi glo-bal. Nucli: exposici ordenada i precisa de les idees. Conclusi: resum final de les idees i opinions expo-sades.Per fer una bona presentaci oral:Parts Tingues en compte que...Planificar-la Lexposici ha de ser clara i rigorosa i ha de sinte-titizar tot el treball. No ha de ser una lectura de les conclusions. Cal pensar quins mitjans tcnics es poden utilit-zar. Has de valorar molt b la distribuci del temps de qu disposes.Preparar-la Ha de tenir introducci, nucli i conclusions. Has didentificar i organitzar els punts clau i desenvolupar transicions entre ells. Per fer-la clara i amena pots citar exemples i inci-dents adequats. Has de preparar-ne un gui esquemtic amb els punts clau, els exemples, infomaci visual... Pots fer-ne una presentaci informtica.Practicar-la Tanir b memoritzar lestructura i el desenvolu-pament general de la intervenci. Has dassajar en veu alta i comprovar que la dura-da de la intervenci no sobrepasa el temps de qu disposes i sadequa al material de suport que has preparat. Dossier 3: Com presento el treball de recerca? 6 Durant la presentaci Estableix contacte visual. Parla poc a poc, amb naturalitat, ni massa alt ni massa baix. Mostrat relaxat i convenut de linters del teu tre-ball. Si cal, pots consultar el gui. Centrat en els aspectes fonamentals i exposa les conclusions duna manera clara i convincent.PER A SABER-NE MS!Aquest que acabes de llegir no s ms que un breu apunt del que necessitars per presentar el treball de recerca de Batxillerat. Pots trobar informaci addicional a les pgines web del Departament dEducaci de la Generalitat de Catalunya i, sobre-tot, no et pots perdre la lectura dels altres dossiers que lescola tha preparat i que sn: Dossier 1: Qu s un treball de recerca? Dossier 2: Les fonts dinformaci Dossier 4: Com puc publicar el meu treball de recerca?Dossier 3: Com presento el treball de recerca? 7 PRESENTACIREDACCI DEL TREBALLPRESENTACI ESCRITALEXPOSICI ORALPER A SABER-NE MS!