Bases animador socio cultural

  • Published on
    02-Aug-2015

  • View
    445

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

1. RESOLUCIN DE ALCALDA VISTA a Resolucin da Excma. Deputacin da Corua pola que se lle concede Concello de Boiro a cantidade de 7.499,21 euros para a contratacin dun/ha animador/a sociocultural para o exercicio 2013. VISTO o informe da tcnica de RRHH de data de hoxe. Tendo en conta as directrices establecidas no art. 3 do captulo II do Real Decreto-lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a correccin do dficit pblico. CONSIDERANDO as atribucins conferidas polo artigo 21.1. g) da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, segundo redaccin dada pola Lei 11/99, de 21 de abril, R E S O L V E: Primeiro:- Que se proceda seleccin dun/ha animador/a sociocultural con carcter laboral temporal. Segundo:- Para darlle publicidade a esta seleccin, insertarase un anuncio nun peridico de tirada comarcal e exporase un anuncio no taboleiro municipal de anuncios e en todos aqueles lugares onde se considere oportuno ata o 12/08/2013. Terceiro:- A seleccin deste persoal rexerase en todo caso polas bases s que neste intre se lles presta aprobacin. Cuarto:- REQUISITOS DOS CANDIDATOS Para poder tomar parte no Concurso ser necesario que os aspirantes renan, na data de finalizacin do prazo de presentacin de instancias, os seguintes requisitos: A) Pertencer a calquera dos Estados asinantes do Tratado da Unin Europea e o Acordo sobre o Espacio Econmico Europeo, con coecementos suficientes da lingua castel e/ou galega. B) Os estranxeiros que non pertenzan a algn dos Estados asinantes do Tratado da Unin Europea, debern ter permiso de traballo cunha duracin mnima de 12 meses, a titulacin esixida para o posto que optan homologada polo Estado espaol e os coecementos suficientes de lingua castel e/ou galega. C) Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder de aquela para a xubilacin forzosa por idade. D) Non padecer enfermidade ou defecto fsico ou psquico que impida o desenvolvemento das funcins propias do posto de traballo. A condicin de minusvala ou incapacidade e a sa compatibilidade co posto a ocupar acreditarase conforme normativa vixente e referida da de formalizacin do contrato mediante certificado mdico oficial, caso de ser seleccionado. E) Non estar afectado por motivos de incompatibilidade recollidos nas disposicins da Lei de Incompatibilidades referidos persoal das Administracins Pblicas. F) Debern acreditar estar en posesin de, como mnimo o ttulo de bacharelato ou tcnico superior. G) Deberase estar en posesin do ttulo de monitor de tempo libre (excepto os candidatos con titulacin de Tcnico Superior en Animacin Sociocultural ou Grao de Educacin Social) H) Estar en posesin de diploma ou certificado que acredite o nivel CELGA 3 do idioma galego ou equivalente. 2. I) Aportar Proxecto de traballo segundo se establece nestas bases. Os aspirantes que desexen tomar parte nesta seleccin debern presentar as sas instancias no Rexistro Xeral do Concello de Boiro ata o da 12/08/2013 s 13:30 horas e irn acompaadas da seguinte documentacin (copias compulsadas ou orixinais): Copia do DNI. Copia do certificado que acredite, como mnimo, estar en posesin bacharelato ou tcnico superior. Currculum persoal sobre titulacin e experiencia profesional vinculada a esta actividade, coa correspondente acreditacin documental, mediante orixinais ou copias compulsadas. Copia do certificado que acredite, como mnimo, o nivel de CELGA 3 do idioma galego. Copia do ttulo de monitor de tempo libre. Proxecto de traballo Quinto:- A comisin encargada da elaboracin desta lista estar constituda da forma seguinte: -Presidente: A secretaria da corporacin ou persoa en quen delegue -Secretario: Severino Abalo Chouza (Suplente: Josefa Campaa Carballo) -Vocais: Dna Mara Mario Poza (Suplente: D. Martn Blanco Buceta). D. Alberto Garca Snchez (Suplente: D. Anxo. S. Campos Pena) D. Eugenio Rodrguez Fernndez (Suplente: Miguel Feijoo Pieiro). Esta comisin non poder constiturse nin actuar sen a asistencia de mis da metade dos seus membros, titulares ou suplentes indistintamente, sendo sempre necesaria a presencia do Presidente e do Secretario. Esta comisin, por medio do seu Presidente, poder dispoe-la incorporacin mesmo de Tcnicos cualificados para colaborar nas tarefas de puntuacin, baixo a direccin da comisin, actuando con voz pero sen voto. Sexto:- Baremacin e proposta de contratacin: 1.- Con data de 14/08/2013 publicarase no taboleiro de anuncios do concello, un listado cos candidatos admitidos e excludos, indicando as causas de exclusin. 2.- Contra este listado, os interesados podern formular reclamacin perante a comisin en escrito dirixido Sr. Alcalde ata o da 21/08/2013. 3.- Resoltas as reclamacins, publicaranse as listas definitivas do mesmo xeito establecido para as provisionais o da 23/08/2013 nas que se farn constar os candidatos que pasan fase de oposicin. Stimo:- O tribunal queda facultado para resolver tdalas cuestins que puideran suscitarse durante o desenvolvemento das probas ou na cualificacin e resolver das mesmas, podendo adoptar cantas medidas estimen oportunas para a debida orde de seleccin, as coma os acordos precisos para a resolucin de cantos litixios se susciten e cando a sa resolucin non este prevista nestas bases. 3. Para o non previsto nas presentes bases aplicarase a normativa referente ingreso de persoal das Administracin Pblicas. Oitavo:- Da presente resolucin darase conta Pleno da corporacin na vindeira sesin ordinaria que este rgano realice. ANEXO BASES PARA A SELECCIN DUN/HA ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL A MEDIA XORNADA. 1 .-OBXECTO: A regulacin do procedemento para a cobertura con carcter temporal dun/ha animador/a sociocultural a media xornada abeiro da subvencin concedida pola Excma. Deputacin da Corua. 2.- SISTEMA DE ACCSEO: concurso-oposicin. 3.- OPOSICIN. 1.- Proxecto de Traballo: Cada aspirante presentar xunto coa solicitude un Proxecto de Traballo relativo Dinamizacin da Biblioteca Pblica Municipal de Boiro. Neste proxecto debern recollerse os obxectivos, actividades, lias de actuacin, avaliacin e dinamizacin en funcin das tarefas do posto de traballo. Os aspirantes podern achegarse a esas instalacins municipais para coecer de cerca o material co que se conta, os horarios, o pblico, etc Este Proxecto ser valorado polo Tribunal cun mximo de vinte puntos, sendo necesario acadar un mnimo de dez puntos para pasar seguinte proba. O proxecto ter unha extensin mxima de cinco folios polas das caras (10 pxinas) en Times New Roman 12, e deber presentarse impreso e en formato dixital. No proxecto debern ser citadas tanto a bibliografa consultada como as obras alleas (ou fragmentos) xa sexa de natureza escrita ou fotogrfica. Utilizaranse programas informticos para detecta-lo plaxio, polo que o incumprimento deste punto ser motivo de exclusin do aspirante. Neste proxecto valorarase: 1.- Obxectivos e finalidades que se pretenden conseguir. 2.- Actividades, avaliacin e servicios. 3.- Medidas de mellora dos procesos e actividades que se desenvolven na actualidade. 4.- Coecemento da realidade do posto de traballo de animador/a sociocultural e as sas responsabilidades 5.- Coecemento dos aspectos culturais, econmicos, sociais e laborais do Concello de Boiro. 2.-Exposicin do Proxecto: Os aspirantes que obtivesen o mnimo de dez puntos na valoracin do Proxecto de Traballo sern convocados para a sa posterior exposicin. Contarn cun tempo de dez minutos e o tribunal poder facerlle preguntas relativas posto e proxecto entregado. A exposicin valorarase cun mximo de 10 puntos, sendo necesarios cinco puntos para pasar esta proba. 5.- BAREMOS DE VALORACIN. Unha vez realizada a fase de oposicin, valoraranse os mritos aportados s candidatos que tean aprobada a fase de oposicin. 1).- Titulacin. Mximo 2 puntos. Valoraranse as seguintes titulacins: - Tcnico Superior en Animacin Sociocultural: 1 punto 4. - Grao en Educacin Social ou equivalente: 2 puntos 2).- Experiencia profesional.- Mximo 1 punto. Valoraranse traballos prestados nas diferentes administracins pblicas e/ou empresas privadas como animador/a sociocultural a razn de 0,05 puntos/mes A puntuacin outorgarase por meses efectivos de traballo a xornada completa. As contratacins a tempo parcial prorratearanse segundo corresponda e o resto de das soltos sumarn meses se alcanzan o nmero de 30. Esta experiencia laboral acreditarase mediante contrato de traballo e certificado de vida laboral expedido pola Tesourera Xeral da Seguridade Social. 3).- Formacin complementaria. Mximo 1 punto. Valoraranse cursos que estean relacionados coas funcins a desenvolver da maneira que segue: a) Por cada curso impartido polas administracins pblicas, universidades ou o SPE relacionado coas funcins que se van a desempear: - De 20 a 59 horas: 0,1 punto/curso - De 60 a 99 horas: 0,2 puntos/curso - De 100 a 149 horas: 0,5 punto/curso - De 150 ou mais: 0,75 puntos/curso Neste apartado inclense os cursos de Tcnicos Superiores e/ou Msters impartidos polas universidades pblicas b) Non se valorar ningn curso que non sexa impartido pola Administracin da Comunidade Autnoma de Galicia (Conselleras) Administracin do Estado (Ministerios) Universidades Pblicas e Servizo Pblico de Emprego, ou que non estean debidamente homologados polos mesmos organismos. c) Non se valorar ningn curso en que a materia estea comprendida dentro do temario doutro curso de mis horas presentado polo mesmo solicitante. 6.- INCOMPATIBILIDADES. O/a seleccionado quedar suxeito/a rxime de incompatibilidades do sector pblico conforme normativa vixente. 7.- RECURSOS. As presentes bases poder ser recorridas polos/as interesados/as ante o xulgado no prazo de DOUS MESES, dende o da do anuncio de convocatoria na prensa. O que manda e asina o Sr. Alcalde, en Boiro a trinta e un de xullo de dous mil trece. O alcalde, O secretario en funcins, Juan Jos Dieste Ortigueira Severino Abalo Chouza 5. O Concello de Boiro convoca proceso de seleccin de persoal laboral temporal dun/ha animador/a sociocultural a media xornada. A presentacin de solicitudes realizarase no Rexistro Xeral do Concello de Boiro ata as 13:30 h. do 12/08/2013. As bases desta convocatoria estn a disposicin dos interesados na Portera da Casa Consistorial ou na pxina web www.boiro.org Boiro, 31 de xullo de 2013 O alcalde, Asdo.: Juan Jos Dieste Ortigueira 6. FOLLA DE ENVO DE FAX PARA: DE: Sr. Colomer. La Voz de Galicia Mara Mario Poza. Dpto. de Persoal FAX: DATA: 981.83.51.96 06/06/2013 ORGANIZACIN: NM. TOTAL DE PXINAS INCLUNDO A CUBERTA: Concello de Boiro 2 TELFONO: REFERENCIA DEL REMITENTE: 981.84.48.00 Publicacin de anuncio URGENTE PARA REVISAR COMENTARIOS RESPONDER RECICLAR NOTAS/COMENTARIOS: Por medio da presente, achgase anuncio de convocatoria de proceso de persoal laboral temporal dun/ha animador/a sociocultural a media xornada. Rogamos que o publiquen ma xoves da 01/08/2013 nas pxinas do Barbanza. Moitas gracias, Mara Mario