APRENDRE AMB ALEGRIA PER ARREGLAR EL MÓN

  • Published on
    28-Feb-2018

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/25/2019 APRENDRE AMB ALEGRIA PER ARREGLAR EL MN</p><p> 1/4</p><p>!"#$%$ !() !*$+#,!</p><p>"$# !##$+*!# $* (-%</p><p>!"#$%&amp; !"()%*+$"</p><p>"#$#%#&amp; '( ")*'$&amp;'+),&amp; ), *)"'%-%#' +./#0'('//#%,'&amp;.$' 1 "#"20' ") (' +3/#0'4</p><p>'(.+,) 1 5'.+) *'(-. 6'+),'4</p></li><li><p>7/25/2019 APRENDRE AMB ALEGRIA PER ARREGLAR EL MN</p><p> 2/4</p><p>"78 9 :; ?8 ?;@7= 8 +8AAB=C8 ;A D;@EB= 08=A;D 08F:;?7A8G H8 I;= J@8 K;==8:8 LJ;</p><p>:JMJN CB&lt; 8 OPOBA Q8F=;@:=; 8</p></li><li><p>7/25/2019 APRENDRE AMB ALEGRIA PER ARREGLAR EL MN</p><p> 3/4</p><p>LJ; ;AD F=BI;DD7B@8AD O7@MJ7@ </p></li><li><p>7/25/2019 APRENDRE AMB ALEGRIA PER ARREGLAR EL MN</p><p> 4/4</p><p>*.H=3/:E</p><p>)A D;@O7O :; AW[J</p></li></ul>