A presentacio curriculum ei powe point

  • Published on
    14-May-2015

  • View
    150

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

  • 1.Currculum Educaci Infantil

2. Referents normatius Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci. Ttol I, Captol 1, Art. 12, 13, 14, 15. Reial decret 1630/2006, de 29 de desembre, pel qual sestableixen els ensenyaments mnims del 2n cicle dEI Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual sestableix lordenaci dels ensenyaments del 2n cicle dEd. Infantil Decret 101/2010, de 3 dagost, dordenaci dels ensenyaments del primer cicle de lEd. infantil. ORDRE EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procs davaluaci del segon cicle de leducaci infantil. 3. LEducaci Infantil:una etapa amb identitat prpiaEtapa Educaci InfantilPrimer Cicle 0-3 anys Llar dInfantsSegon Cicle 3-6 anys Pre-escolar 4. PrincipisEducaci comuna, inclusiva i coeducadoraRelaci amb les famliesDesenvolupament integralCoordinaciAtenci a la diversitat 5. Finalitat Proporcionar un clima i entorn de confiana on se sentin acollitsCrear expectatives daprenentatgeContribuir al desenvolupament emocional i afectiu, fsic i motor, social i cognitiu dels infants 6. Atenci a la diversitat Pla dacollidaFlexibilitat per ajustar-se a les caracterstiques, als ritmes daprenentatge i a les singularitats de cada alumne/aSuports necessaris per assolir el mxim desenvolupament de les capacitats personalsDetecci dhabilitats i potencialitats, necessitats i dificultats 7. Educaci inclusivaComunaCoeducaci 8. Relaci entre centre i famliesMecanismes de participaci i collaboraciInformaci sobre levoluci de lalumnatContinutat educativa entre el centre i la famlia 9. Coordinaci i treball dequip Entre etapes: Infantil i PrimriaTots els agents implicatsEquip docentEntre cicles de letapa: 0-3 i 3-6 10. Elements del currculum CAPACITATSEIX 1CAPACITATSOBJECTIUSEIX 2Aprendre a pensar i a comunicarAprendre a ser i a actuar de forma cada vegada msREES: autnoma1. Descoberta dun mateix i dels altresCRITERIS 2. Descoberta de lentorn DAVALUACI3. Comunicaci Aprendre a descobrir llenguatges i a tenir iniciativaCAPACITATSEIX 3iAprendre a conviure i a habitar el mnCAPACITATSEIX 4 11. Elements del currculum CAPACITATSEIX 1CAPACITATSEIX 2Aprendre a ser i a actuar de forma cada vegada ms autnomaAprendre a pensar i a comunicarAprendre a descobrir i a tenir iniciativaAprendre a conviure i a habitar el mnCAPACITATSEIX 3CAPACITATSEIX 4 12. Capacitats (I)Coneixement i domini del cosAprendre a ser i actuar de forma cada vegada ms autnomaSeguretat afectiva i emocionalHbits bsics dautonomia 13. Capacitats (II) Pensar Crear Elaborar explicacions Iniciar habilitats matemtiquesAprendre a pensar i a comunicarProgressar en la comunicaci i lexpressi per mitj de diversos llenguatges 14. Capacitats (III) Participar en activitats socials i culturals Observar i explorar lentornAprendre a descobrir i a tenir iniciativa Mostrar iniciativa Identificar els perills 15. Capacitats (IV)Conviure en la diversitatResoluci pacfica de conflictesComportarse dacord amb unes pautes de convivnciaAprendre a conviure i habitar el mnCollaboraci amb el grup 16. Elements del currculum CAPACITATSEIX 1OBJECTIUSCAPACITATSEIX 2Aprendre a ser i a actuar de forma cada vegada ms autnomaAprendre a pensar i a comunicarAprendre a descobrir i a tenir iniciativaAprendre a conviure i a habitar el mnCAPACITATSEIX 3CAPACITATSEIX 4 17. 1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional coneixent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hbits de salut, i guanyar confiana en la regulaci d'un mateix. 18. 2. Ser i actuar d'una manera cada vegada ms autnoma, resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats. 19. 3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i utilitzant els hbits, actituds, rutines i normes prpies. 20. 4. Aprendre amb i a travs dels altres, gaudir de la relaci i integrarse en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d'empatia i collaboraci i intentant resoldre conflictes de manera pacfica. 21. 5. Observar i experimentar en l'entorn proper amb curiositat i inters, interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensi del mn natural, social, fsic i material. 22. 6. Conixer experincies, histries i smbols de la cultura prpia del pas i de la d'altres companys i companyes, generant actituds de confiana i respecte per les diferncies i valorant les relacions socials i afectives que s'hi estableixin. 23. 7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjanant les possibilitats simbliques que els ofereix el joc i altres formes de representaci. 24. 8. Comprendre les intencions comunicatives d'altres infants i persones adultes i expressar-se mitjanant la paraula, el gest i el joc. 25. 9. Desenvolupar habilitats de comunicaci, expressi, comprensi i representaci per mitj dels llenguatges corporal, verbal, grfic, musical, audiovisual i plstic; iniciar el procs d'aprenentatge de la lectura i de l'escriptura, de les habilitats matemtiques bsiques i de l's de les tecnologies de la informaci i la comunicaci. 26. 10. Aprendre i gaudir de laprenentatge, pensar i crear, qestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crtica i fer crixer el coneixement d'una manera cada vegada ms estructurada. 27. Elements del currculum CAPACITATSEIX 1CAPACITATSOBJECTIUSEIX 2Aprendre a pensar i a comunicarAprendre a ser i a actuar de forma cada vegada msREES: autnoma1. Descoberta dun mateix i dels altres 2. Descoberta de lentorn 3. Comunicaci Aprendre a descobrir llenguatges i a tenir iniciativaCAPACITATSEIX 3iAprendre a conviure i a habitar el mnCAPACITATSEIX 4 28. Les rees Ser i actuar de manera cada vegada ms autnoma..Aprendre a pensar, crear i comunicar.A2Jo i els altresA3 Comunicaci LlenguatgesA1A2Lentorn Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.Aprendre a conviure i a habitar en el mn 29. Les rees Ser i actuar de manera cada vegada ms autnoma..Aprendre a pensar, crear i comunicar.A2Jo i els altresA3 Comunicaci LlenguatgesA1A2Lentorn Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.Aprendre a conviure i a habitar en el mn 30. Elements del currculum CAPACITATSEIX 1CAPACITATSOBJECTIUSEIX 2Aprendre a pensar i a comunicarAprendre a ser i a actuar de forma cada vegada msREES: autnoma1. Descoberta dun mateix i dels altresCRITERIS 2. Descoberta de lentorn DAVALUACI3. Comunicaci Aprendre a descobrir llenguatges i a tenir iniciativaCAPACITATSEIX 3iAprendre a conviure i a habitar el mnCAPACITATSEIX 4 31. Avaluaci: finalitats Verificar la coherncia i el grau deficcia del procs densenyamentaprenentatge. Revisar i millorar les maneres densenyar i les programacions elaborades Conixer les condicions inicials individuals de cada infant, els progressos i el grau dassoliment dels objectius. Adaptar lajut pedaggic a les caracterstiques individuals. 32. Autonomia pedaggica i organitzativa Concretar en el Projecte Educatiu de Centre :- Criteris per al desplegament del currculum - Tractament de les llenges - Criteris metodolgics, organitzatius i davaluaci - Organitzaci de lhorari escolar - Mesures per a lacolliment i ladaptaci dels infants - Mesures datenci a la diversitat - Estratgies per afavorir el treball autnom - Mecanismes per organitzar refor daprenentatges - Collaboraci famlia-escola