300019 - CSL - Circuits i Sistemes ?· transformada de Laplace per l'anàlisi de circuits amb elements…

  • Published on
    28-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

ltima modificaci: 17-07-2018300019 - CSL - Circuits i Sistemes LinealsUniversitat Politcnica de Catalunya1 / 11Competncies de la titulaci a les quals contribueix l'assignaturaAltres: Definit a la infoweb de l'assignatura.Responsable: Definit a la infoweb de l'assignatura.Unitat que imparteix:Curs:Crdits ECTS:739 - TSC - Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions2018GRAU EN ENGINYERIA TELEMTICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatria) GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACI (Pla 2009). (Unitat docent Obligatria)GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES AEROESPACIALS/GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACI - ENGINYERIA TELEMTICA (AGRUPACI DE SIMULTANETAT) (Pla 2015). (Unitat docent Obligatria) GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES AEROESPACIALS/GRAU EN ENGINYERIA TELEMTICA (Pla 2015). (Unitat docent Obligatria) GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES AEROESPACIALS/GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACI (Pla 2015). (Unitat docent Obligatria) 6 Idiomes docncia: Catal, Castell, AnglsUnitat responsable: 300 - EETAC - Escola d'Enginyeria de Telecomunicaci i Aeroespacial de CastelldefelsTitulaci:ProfessoratEspecfiques:Genriques:1. CE 4 TELECOM. Comprensin y dominio de los conceptos bsicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teora de circuitos elctricos, circuitos electrnicos, principio fsico de los semiconductoresy familias lgicas, dispositivos electrnicos y fotnicos, tecnologa de los materiales y su aplicacin para resolucin de problemas propios de la ingeniera. (CIN/352/2009, BOE 20.2.2009)Capacitats prvies- Anlisi bsic de circuits. Plantejament d'un sistema d'equacions a partir de l'anlisi de circuits resistius mitjanant KCLs (circuits amb diferents nodes) i KVLs (circuits amb diverses malles). - Anlisi de circuits amb amplificadors operacionals i transformadors.- Operativitat amb matrius. Resoluci per Cramer d'un sistema d'equacions matricial.- Operativitat amb nombres complexos. Producte i suma de complexos, racionalitzaci, inversi, clcul de mdul i fase d'un nombre complex.- Domini de la instrumentaci bsica de laboratori: oscilloscopi, generador de funcions, font dalimentaci i multmetre.- Identificaci i s dels elements bsics d'electrnica utilitzats al laboratori: protoboard, resistncies, bobines, condensadors, amplificador operacional.- Coneixements del funcionalment intern d'elements bsics de circuits R, L i C (lleis de Ohm, Faraday i Amper). Bases de l'acoblament magntic.s recomanable haver aprovat o cursar simultniament- CLCUL- MATEMTIQUES DE LA TELECOMUNICACI- FSICA - ELECTRNICA EN LES TELECOMUNICACIONSRequisitsltima modificaci: 17-07-2018300019 - CSL - Circuits i Sistemes LinealsUniversitat Politcnica de Catalunya2 / 11En acabar l'assignatura de Circuits i Sistemes Lineals, l'estudiant/a ha de ser capa de:- Analitzar circuits lineals ,tant resistius com dinmics, tot plantejant de manera directa un sistema d'equacions matricial (iresoluci mitjanant Cramer) a partir de, com a mnim, l'anlisi per tensions de node. - Descriure en el domini transformat de Laplace: variables (v,i), lleis (Kirchoff, Ohm), elements (bobines, condensadors, resistncies) i els senyals analgics bsics (impuls, gra, rampa, exponencial, sinus, cosinus amb o sense esmortiment), de cara a poder analitzar circuits amb elements dinmics en el domini de Laplace. Posteriorment, haur de ser capa d'antitransformar els senyals definits en el domini transformat de Laplace al domini temporal.Transversals:3. S EFICIENT D'EQUIPS I INSTRUMENTACI - Nivell 1: Utilitzar correctament instrumental, equips i programari delslaboratoris d's general o bsics. Realitzar els experiments i prctiques proposats i analitzar els resultats obtinguts.2. TERCERA LLENGUA: Conixer una tercera llengua, que ser preferentment l'angls, amb un nivell adequat de formaoral i per escrit i amb consonncia amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.Objectius d'aprenentatge de l'assignaturaGrcies al material elaborat pels professors de l'assignatura: transparncies, apunts de classe, exercicis resolts, etc., disponibles al campus digital ATENEA, l'alumne compta amb eines suficients per treballar de manera autnoma, ja sigui en grup o individualment, i d'aquesta manera podr aprofitar la classe presencial per a consolidar conceptes i resoldre dubtes que li hagin sorgit.En les sessions de teoria (grups de com a mxim 40 alumnes) basades en classes expositives, es combina l'explicaci formal del professor amb interrogacions informals als alumnes, que afavoreixen la comprensi i l'assentament dels conceptes bsics de l'assignatura. Aquesta participaci ms activa per part de l'alumne s possible grcies al material de l'assignatura de qu disposa, ja que no ha d'estar a classe simplement prenent apunts. En les sessions de problemes (grups de 20 alumnes com a mxim) els alumnes treballen en grups, de com a molt 3 persones, tot resolent exercicis relacionats amb la teoria donada en les classes expositives. Posteriorment el professor resoldr de manera conjunta alguns dels exercicis proposats i podr proposar exercicis a resoldre pels alumnes en hores d'aprenentatge autnom. En les sessions de laboratori (grups de 20 alumnes com a mxim) es formaran grups 2 persones. Cada membre del grup haur de realitzar individualment un estudi previ. Posteriorment a la realitzaci de la prctica, els membres del grup hauran d'elaborar i entregar una memria o article cientfic (una per grup de 2) on descriguin resumidament la feina desenvolupada, tot relacionant-la amb els conceptes vistos prviament a teoria i si s'escau les principals conclusions que s'extreuen de la prctica realitzada. Finalment en les sessions d'activitats dirigides (grups de 10 alumnes com a mxim) consistiran en tallers on l'estudiant podr rebre una atenci personalitzada sobre els dubtes que li hagin sorgit en l'elaboraci dels treballs assignats a desenvolupar de manera autnoma o b es promouran activitats de treball cooperatiu. Un exemple d'aquest treball s'explica a continuaci:Els alumnes preparen (cada vegada un grup diferent, i potser no hi participin tots, noms els que portin un nivell de notesmnim) un tema i fan una exposici breu utilitzant transparncies. Al final de la presentaci els seus companys els hi pregunten el que no hagi quedat clar i finalment, interv el professor en acabant de polir els conceptes explicats. Desprs, el professor proposa alguns exercicis, i els alumnes que han preparat el tema sn els primers encarregats d'ajudar a qui tingui dubtes. Si n, interv el professor. Finalment, es realitza un control del tema, amb correccions creuades (autocorrecci). Els estudiants responsables de preparar el tema tindran una modulaci de la seva nota en funci de com sigui la mitjana del grup.Metodologies docentsltima modificaci: 17-07-2018300019 - CSL - Circuits i Sistemes LinealsUniversitat Politcnica de Catalunya3 / 11- Calcular la funci de xarxa de circuits amb fonts de tensi i corrent dependents i independents, elements dinmics, resistncies i amplificadors operacionals ideals treballant en zona lineal. Aix com tamb, saber representar el diagrama depols i zeros d'un circuit o sistema lineal (d'ordre n) tot avaluant la seva estabilitat i identificant la seva resposta lliure.- Dissenyar i analitzar circuits o sistemes lineals de segon ordre a partir de la seva forma cannica, tot diferenciant entre els diferents graus d'esmortement. Aix com tamb, saber definir les condicions d'oscillaci d'un circuit lineal a partir de la seva funci de transferncia, o saber arribar a una expressi de funci de xarxa equivalent per a la interconnexi de diversos circuits o sistemes (en srie, parallel, realimentat).- Obtenir l'expressi analtica en rgim permanent de la resposta d'un circuit o sistema lineal a una sinusoide i saber analitzar circuits en el domini transformat fasorial. - Representar la impedncia i admitncia d'un bipol en funci de la freqncia de treball.- Calcular la potncia complexa en un bipol, tot identificant: la potncia activa o dissipada, la reactiva, el factor de potencia i la potencia aparent. - Definir la condici per obtenir mxima transferncia de potncia en un circuit lineal i saber aplicar tcniques bsiques d'adaptaci d'impedncies (adaptaci amb xarxes en L, transformador ideal) per aconseguir la mxima transferncia de potncia a una crrega.- Descriure senyals en el domini freqencial a partir de les sries i la transformada de Fourier, i aplicar-ne les principals propietats.- Definir el concepte de filtre aplicat sobre senyals, i identificar els tipus de filtres existents en funci de la seva resposta en freqncia.- Caracteritzar la resposta freqencial d'un circuit, tot expressant l'amplificaci o el guany d'aquest en funci de la freqncia, tant en escala lineal com en escala logartmica (dBs).- Dissenyar filtres elementals de primer i segon ordre (passa baixes, passa altes, passa banda, banda eliminada, passa tot), tot identificant-ne els parmetres caracterstics: l'ample de banda, la freqncia/es de tall, guany a la banda de pas, factor de qualitat.Dedicaci total: 150h Hores grup gran: Hores grup mitj: Hores grup petit: Hores activitats dirigides: Hores aprenentatge autnom: 32h 30m 12h 14h 7h 30m 84h 21.67% 8.00% 9.33% 5.00% 56.00% Hores totals de dedicaci de l'estudiantatltima modificaci: 17-07-2018300019 - CSL - Circuits i Sistemes LinealsUniversitat Politcnica de Catalunya4 / 11ContingutsAnlisi de la dinmica de circuits i sistemes linealsAnlisi de circuits en rgim permanent sinusodal,clcul de potncia i adaptaci d'impedncies.Dedicaci: 71h 30mDedicaci: 39h 30mGrup gran/Teoria: 15h Grup mitj/Prctiques: 8h Grup petit/Laboratori: 4h Activitats dirigides: 2h 30mAprenentatge autnom: 42h Grup gran/Teoria: 10h Grup mitj/Prctiques: 4h Grup petit/Laboratori: 2h Activitats dirigides: 2h 30mAprenentatge autnom: 21h En aquest primer bloc es proporcionar a l'estudiant les eines per dur a terme l'anlisi sistemtica de circuits: plantejament i resoluci de sistemes d'equacions matricials a partir de la inspecci directa dels circuits, transformada de Laplace per l'anlisi de circuits amb elements dinmics (bobines, condensadors), obtenci de la funci de transferncia de circuits i sistemes lineals. Finalment, una vegada adquirides les eines necessries, es procedir a l'anlisi de la dinmica dels circuits de primer i segon ordre (diagrama de pols i zeros, estabilitat, tipus de resposta impulsional i a l'esgla), aix com tamb el disseny d'oscilladors i la interconnexi (srie, parallel, feedback) de sistemes lineals.Aquest segon bloc se centrar en la resposta dels circuits en rgim permanent sinusodal i l'anlisi de circuits en el domini transformat fasorial. A ms, l'estudiant aprendr a calcular la potncia entregada a un bipol, aix com lacondici per transferir mxima potncia a una crrega. L'estudiant desenvolupar tcniques per a l'adaptaci d'impedncies mitjanant xarxes d'adaptaci basades en combinacions en L de bobines i condensadors, o b, mitjanant transformadors ideals.Descripci:Descripci:Activitats vinculades:Activitats vinculades:Activitat 1: Laboratori de dinmica de circuitsActivitat 2: Control de classe de dinmica de circuitsActivitat 3: Taller d'activitats de dinmica de circuitsActivitat 4: Laboratori de circuits en rgim permanent sinusodal Activitat 5: Control de classe de circuits en rgim permanent sinusodalActivitat 6: Taller d'activitats de circuits en rgim permanent sinusodalltima modificaci: 17-07-2018300019 - CSL - Circuits i Sistemes LinealsUniversitat Politcnica de Catalunya5 / 11Resposta de circuits a mltiples freqncies: filtratge analgicDedicaci: 39h Grup gran/Teoria: 7h 30mGrup mitj/Prctiques: 0hGrup petit/Laboratori: 8h Activitats dirigides: 2h 30mAprenentatge autnom: 21h En aquest tercer bloc, s'introduir a l'alumne en el filtratge analgic. De cara a dur a terme una anlisi de la resposta freqencial dels circuits, es far un reps dels conceptes de sries i transformada de Fourier ja desenvolupats a l'assignatura de matemtiques de la telecomunicaci. Es treballar en l'anlisi i disseny de filtres de primer i segon ordre, on l'alumne es familiaritzar amb els parmetres bsics del disseny de filtres.Descripci:Activitats vinculades:Activitat 7: Laboratori de filtratge analgicActivitat 8: Taller d'activitats de filtratge analgicActivitat 9: Control de laboratoriltima modificaci: 17-07-2018300019 - CSL - Circuits i Sistemes LinealsUniversitat Politcnica de Catalunya6 / 11Planificaci d'activitats LABORATORI DE DINMICA DE CIRCUITSCONTROL DE CLASSE DE DINMICA DE CIRCUITSDescripci:Descripci: Organitzada en 2 sessions de 2 hores. Es formaran grups de 2 per realitzar les prctiques. En el conjunt de les dues sessions es treballar a mode d'estudi previ o prctica de laboratori: - Anlisi i caracteritzaci de la funci de transferncia de circuits mitjanant programes de simulaci. - Implementaci, mesura i caracteritzaci de la dinmica d'un circuit actiu (Sallen-Key), basat en un amplificador operacional, resistncies i condensadors. - Implementaci d'un oscillador Colpitts. L'alumne haur de realitzar un control on se li demanar que demostri els coneixements que hauria d'haver adquirit en les classes de teoria, problemes i laboratori previs al control.Material de suport:L'alumne haur de portar el malet de prctiques de laboratori.Descripci del lliurament esperat i vincles amb l'avaluaci:Descripci del lliurament esperat i vincles amb l'avaluaci:L'assistncia a la prctica s obligatria. S'avaluaran les habilitats competencials de laboratori de l'alumne en funci de:- Assistncia i realitzaci de la prctica - Estudis previs a realitzar de forma individual - Memria o article de prctiques a realitzar per parellesEl control t un pes del 15 % sobre la nota final de l'assignatura de CiSL.Objectius especfics:En acabar la prctica l'alumne haur de ser capa de:- Utilitzar els programes de simulaci per caracteritzar la funci de transferncia de circuits i sistemes lineals, analitzar la seva dinmica, discutir la estabilitat del circuit i saber interpretar la resposta impulsional i a l'esgla dels circuits. - Saber utilitzar la instrumentaci bsica de laboratori: oscilloscopi, fonts d'alimentaci, generador de funcions, multmetre. - Aplicar les habilitats de laboratori necessries per identificar la dinmica de circuits de primer i segon ordre, aixcom tamb poder dissenyar i analitzar les prestacions bsiques de circuits. - Implementar i caracteritzar un oscillador Colpitts. - Presentar una memria o article que sintetitzi i analitzi de forma crtica el treball desenvolupat al laboratori.Grup petit/Laboratori: 4h Aprenentatge autnom: 8h Grup mitj/Prctiques: 1h Dedicaci: 12h Dedicaci: 1h ltima modificaci: 17-07-2018300019 - CSL - Circuits i Sistemes LinealsUniversitat Politcnica de Catalunya7 / 11TALLER D'ACTIVITATS DE DINMICA DE CIRCUITSLABORATORI DE CIRCUITS EN RGIM PERMANENT SINUSODAL.Descripci:Descripci: Aquesta activitat dirigida es dur a terme en grups de 10 alumnes i consistir en la proposta d'activitats complementries (presentacions, treballs addicionals) o b resoluci de dubtes de problemes proposats en el tema de dinmica de circuits.L'estudiant podr rebre una atenci personalitzada sobre els dubtes que li hagin sorgit en l'elaboraci dels treballsassignats a desenvolupar de manera autnoma i aix preparar-se per a l'examen de mig quadrimestre. Organitzada en 1 sessi de 2 hores. Es formaran grups de 2 per realitzar les prctiques.El treball de laboratori consistir en la mesura i caracteritzaci de les corbes d'amplificaci i desfasament en circuits RLC treballant en rgim permanent sinusodal.Material de suport:El suport que necessiti l'estudiant li ser donat pel professor al llarg de la sessi.Objectius especfics:Objectius especfics:El control est orientat a monitoritzar l'aprenentatge de l'alumne que, en aquest punt del curs, hauria de ser capa de:- Analitzar circuits lineals, tant resistius com dinmics, tot plantejant de manera directa un sistema d'equacions matricial (i resoluci mitjanant Cramer) a partir de, com a mnim, l'anlisi per tensions de node.- Explicar perqu serveix i poder utilitzar la transformada de Laplace aix com les seves propietats.- Descriure en el domini transformat de Laplace: variables (v,i), lleis (Kirchoff, Ohm), elements (bobines, condensadors, resistncies) i els senyals analgics bsics (impuls, gra, rampa, exponencial, sinus, cosinus amb osense esmortiment), de cara a poder analitzar circuits amb elements dinmics en el domini de Laplace.- Entendre i utilitzar els conceptes d'impedncia i admitncia, calcular els seus valors en elements bsics de circuiti obtenir l'expressi d'admitncies i impedncies equivalents de circuits que continguin elements dinmics.- Antitransformar les respostes als circuits (senyals) obtingudes en el domini de Laplace al domini temporal, obtenint aix les respostes temporals.- Definir els conceptes de Funci de Xarxa o Funci de Transferncia, i descriure i interpretar les seves propietats.- Calcular la funci de xarxa de circuits amb fonts de tensi i corrent dependents i independents, elements dinmics, resistncies i AO's ideals treballant en zona lineal.- Identificar i parametritzar els tipus de respostes temporals associades: resposta lliure, forada, transitria, permanent.- Representar el diagrama de pols i zeros d'un circuit o sistema lineal (d'ordre n) i poder avaluar la seva estabilitat.- Dibuixar i arribar a una expressi analtica de les respostes temporals d'un circuit o sistema lineal de segon ordre a partir del diagrama de pols i zeros.Proporcionar a l'alumne feedback sobre el treball realitzat pel seu compte, ja siguin presentacions d'una temtica complementria, exercicis de classe o la memria/article de prctiques.Activitats dirigides: 2h 30mAprenentatge autnom: 5h Grup petit/Laboratori: 2h Aprenentatge autnom: 4h Dedicaci: 7h 30mDedicaci: 6h ltima modificaci: 17-07-2018300019 - CSL - Circuits i Sistemes LinealsUniversitat Politcnica de Catalunya8 / 11CONTROL DE CIRCUITS EN RGIM PERMANENT SINUSODAL.TALLER D'ACTIVITATS DE CIRCUITS EN RGIM PERMANENT SINUSODAL.Descripci: L'alumne haur de realitzar un control on se li demanar que demostri els coneixements que hauria d'haver adquirit en les classes de teoria, problemes i laboratori previs al control.Material de suport:L'alumne haur de portar el malet de prctiques de laboratori.Descripci del lliurament esperat i vincles amb l'avaluaci:Descripci del lliurament esperat i vincles amb l'avaluaci:L'assistncia a la prctica s obligatria. S'avaluaran les habilitats competencials de laboratori de l'alumne en funci de:- Assistncia i realitzaci de la prctica- Estudis previs a realitzar individualment- Memria o article de prctiques a realitzar per parellesEl control t un pes del 15 % sobre la nota final de l'assignatura de CiSL.Objectius especfics:Objectius especfics:En acabar la prctica l'alumne haur de ser capa de:- Saber utilitzar la instrumentaci bsica de laboratori: oscilloscopi, fonts d'alimentaci, generador de funcions, multmetre. - Aplicar les habilitats de laboratori necessries per realitzar mesures d'amplificaci i desfasament en circuits (RLC). - Presentar una memria o article que sintetitzi i analitzi de manera crtica el treball desenvolupat al laboratori.El control est orientat a monitoritzar l'aprenentatge de l'alumne que, en aquest punt del curs, hauria de ser capa de:- Analitzar circuits lineals en el domini transformat fasorial, trobant els fasors tensi o corrent en qualsevol punt del circuit i posteriorment obtenir la forma d'ona temporal corresponent associada al fasor. - Calcular impedncies equivalents aix com l'equivalent de Thevenin de la font.- Analitzar el comportament asimpttic d'impedncies i admitncies complexes en funci de la freqncia.- Calcular la potncia complexa en un bipol i identificar: la potncia activa, la reactiva, l'aparent i el factor de potncia.- Definir la condici per transferir mxima potncia a una crrega i calcular la mxima potncia que es pot transmetre.- Dissenyar xarxes d'adaptaci d'impedncies a partir de xarxes en L mitjanant bobines i condensadors, o a partirdel transformador ideal.Grup mitj/Prctiques: 1h Activitats dirigides: 2h 30mAprenentatge autnom: 5h Dedicaci: 1h Dedicaci: 7h 30mltima modificaci: 17-07-2018300019 - CSL - Circuits i Sistemes LinealsUniversitat Politcnica de Catalunya9 / 11LABORATORI DE FILTRATGE ANALGIC.TALLER D'ACTIVITATS DE FILTRATGE ANALGICDescripci:Descripci: Aquesta activitat dirigida es dur a terme en grups de 10 alumnes i consistir en la proposta d'activitats complementries (presentacions, treballs addicionals) o b resoluci de dubtes de problemes proposats en el tema de circuits en rgim permanent sinusodal i clcul de potncia.L'estudiant podr rebre una atenci personalitzada sobre els dubtes que li hagin sorgit en l'elaboraci dels treballsassignats a desenvolupar de forma autnoma i d'aquesta manera preparar-se per l'examen de mig quadrimestre. Organitzada en 3 sessions de 2 hores. Es formaran grups de 2 per realitzar les prctiques.Primera sessi: Caracteritzaci. - Mesura i caracteritzaci de filtres analgics de primer i segon ordre.Segona sessi: Simulaci. - Disseny de filtres analgics i avaluaci de les seves prestacions mitjanant programes de simulaci.Tercera sessi: Implementaci.- Implementaci dels filtres analgics dissenyats mitjanant el programes de simulaci.Material de suport:Material de suport:El suport que necessiti l'estudiant li ser donat pel professor al llarg de la sessi.L'alumne haur de portar el malet de prctiques de laboratori.Descripci del lliurament esperat i vincles amb l'avaluaci:L'assistncia a la prctica s obligatria. S'avaluaran les habilitats competencials de laboratori de l'alumne en funci de:- Assistncia i realitzaci de la prctica- Estudis previs a realitzar individualment- Memria o article de prctiques a realitzar per parellesObjectius especfics:Objectius especfics:Proporcionar a l'alumne feedback sobre el treball realitzat pel seu compte, ja siguin exercicis de classe o la memria/article de prctiques.En acabar la prctica l'alumne haur de ser capa de:- Utilitzar els programes de simulaci per dissenyar i caracteritzar filtres analgics.- Saber utilitzar la instrumentaci bsica de laboratori: oscilloscopi, fonts d'alimentaci, generador de funcions, multmetre. - Aplicar les habilitats de laboratori necessries per implementar i caracteritzar filtres analgics de primeri segon ordre.- Presentar una memria o article que sintetitzi i analitzi de forma crtica el treball desenvolupat al laboratori.Grup petit/Laboratori: 6h Aprenentatge autnom: 12h Activitats dirigides: 2h 30mAprenentatge autnom: 5h Dedicaci: 18h Dedicaci: 7h 30mltima modificaci: 17-07-2018300019 - CSL - Circuits i Sistemes LinealsUniversitat Politcnica de Catalunya10 / 11CONTROL DE LABORATORIS'aplicaran els criteris d'avaluaci definits a la infoweb de l'assignatura.Sistema de qualificaciNormes de realitzaci de les activitatsL'assistncia a les prctiques de laboratori ser obligatria, aix com la realitzaci d'estudis previs i l'entrega de memries o articles.Descripci:Descripci: Aquesta activitat dirigida es dur a terme en grups de 10 alumnes i consistir en la proposta d'activitats complementries (presentacions, treballs addicionals) o b resoluci de dubtes de problemes proposats en el tema de filtratge analgic.L'estudiant podr rebre una atenci personalitzada sobre els dubtes que li hagin sorgit en l'elaboraci dels treballsassignats a desenvolupar de manera autnoma i d'aquesta manera preparar-se per l'examen de mig quadrimestre. L'alumne ser avaluat dels coneixements i habilitats desenvolupades durant les sessions de laboratori. El control de laboratori t un pes del 10 % sobre la nota final de l'assignatura de CiSL.Material de suport:Material de suport:El suport que necessiti l'estudiant li ser donat pel professor al llarg de la sessi.L'alumne haur de portar el malet de prctiques de laboratori.Objectius especfics:Objectius especfics:Proporcionar a l'alumne feedback sobre el treball realitzat pel seu compte, ja siguin exercicis de classe o la memria/article de prctiques.L'alumne ha de demostrar haver assolit les habilitats necessries per dur a terme algun tipus de muntatge especfic de laboratori, mesurar-lo i caracteritzar-lo tot utilitzant la instrumentaci bsica utilitzada durant les sessions de prctiques prvies.Grup petit/Laboratori: 2h Aprenentatge autnom: 4h Dedicaci: 6h ltima modificaci: 17-07-2018300019 - CSL - Circuits i Sistemes LinealsUniversitat Politcnica de Catalunya11 / 11BibliografiaSoftware: ScilabSoftware: FilterPro (Texas Instruments)Materials disponibles al campus digital:- Apunts de classe- Transparncies de classe- Diaz Peris, Carles. Protoboard. Instruccions de muntatge. - Collecci de problemes i exercicis resoltsMaterial informticAltres recursos:Bsica:Bertran Albert, Eduard; Montoro Lpez, Gabriel. Circuitos y sistemas lineales : curso de laboratorio [en lnia]. Barcelona: Edicions UPC, 2000Disponible a: . ISBN 848301372X.Thomas, Roland E.; Rosa, Albert J.; Toussaint, Gregory J. The Analysis and design of linear circuits. 6th ed. Hoboken, NJ [etc.]: John Wiley & Sons, 2009. ISBN 9780470383308.