07.05 Elements auxiliars Bastida ?· per hissar-les i baixar-les. Riscos ... material necessar i per…

  • Published on
    10-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

Elements auxiliars07.05

Bastida penjada

Definici

Equip de treball format per plataformes de treball sospeses per cables i dotades amb els aparells necessaris per hissar-les i baixar-les.

Riscos

Caiguda de persones a diferent nivell.

Caiguda de persones al mateix nivell.

Caiguda dobjectes per desplom.

Caiguda dobjectes despresos.

Cops contra objectes immbils.

Cops i contactes amb elements mbils de la mquina.

Atrapaments per objectes o entre objectes.

Sobreesforos.

Mesures Preventives

Normes generals

Les bastides shan de projectar, muntar i mantenir de manera que se neviti el desplom o el desplaament accidental.

Cal elaborar un pla de muntatge, dutilitzaci i de desmuntatge. Aquest document i els clculs preceptius han de ser realitzats per una persona amb formaci universitria que lhabiliti per a aquestes activitats.

Quan les bastides disposin del marcatge CE, el pla anterior pot ser substitut per les instruccions especfiques del fabricant.

Quan la bastida es munti fora de les configuracions tipus generalment reconegudes i no es disposi de notes de clcul, cal fer un clcul de resistncia i estabilitat.

Els elements de suport duna bastida han destar protegits contra els riscos de lliscament i de desplaament.

Les dimensions, la forma i la disposici de les plataformes duna bastida han de ser apropiades al tipus de treball, i les crregues han de suportar i han de permetre que es treballi i shi circuli amb seguretat.

Quan alguna de les parts duna bastida no estigui en condicions de ser utilitzada ha de ser senyalitzada, dacord amb el RD 485/1997 i el RD 2177/2004.

La prevenci de riscos laborals en el sector de la construcci

07.05

Cal tenir en compte les prescripcions de les administracions pbliques competents en cas que la bastida afecti la via pblica.

Sha danalitzar el tipus de treball que sha de fer sobre la bastida, per planificar-ne correctament la ubicaci i lancoratge.

Cal verificar labsncia de lnies elctriques. En cas que la seva proximitat sigui inevitable, cal demanar la descrrega de la lnia a la companyia elctrica. Si shan de realitzar treballs prop de lnies elctriques, shan de mantenir les distncies de seguretat que exigeix el RD 614/2001.

Un DPEL-1 DPEL-2 DPROX-1 DPROX-2 Un: tensi nominal de la installaci (kV).

DPEL-1: distncia fins al lmit exterior de la zona de perill quan hi hagi risc de sobretensi per llamp (cm).

DPEL-2: distncia fins al lmit exterior de la zona de perill quan no hi hagi risc de sobretensi per llamp (cm).

DPROX-1: distncia fins al lmit exterior de la zona de proximitat quan sigui possible delimitar amb precisi la zona de treball i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la realitzaci del treball (cm).

DPROX-2: distncia fins al lmit exterior de la zona de proximitat quan no sigui possible delimitar amb precisi la zona de treball i controlar que aquesta zona no se sobrepassa durant la realitzaci del treball (cm).

-1 3 6

10 15 20 30 45 66

110 132 220 380

50 62 62 65 66 72 82 98

120 160 180 260 390

50 52 53 55 57 60 66 73 85

100 110 160 250

70 112 112 115 116 122 132 148 170 210 330 410 540

300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 500 500 700

Definicions segons el RD 614/2001:

1. Zona de perill o zona de treballs en tensi: espai al voltant dels elements en tensi on la presncia d'un treballador desprotegit suposa un risc greu i imminent perqu es pot produir un arc elctric, o un contacte directe amb lelement en tensi, tenint en compte els gestos o els moviments normals que pot fer el treballador sense desplaar-se.

2. Zona de proximitat: espai delimitat al voltant de la zona de perill des de la qual el treballador pot envair accidentalment aquesta zona. On no sinterposi una barrera fsica que garanteixi la protecci davant del risc elctric, la distncia des de lelement en tensi fins al lmit exterior d'aquesta zona ha de ser la indicada en la taula.

Sha davisar la comunitat de vens sobre la installaci de la bastida i els possibles problemes que aix pot representar: obstrucci de finestres, ocupaci de balconades, etc.

En situacions de vent fort o molt fort, shan de paralitzar els treballs.

Sha de comprovar diriament que no hi hagi acumulacions de neu, gla, runa o material sobrant sobre la plataforma de treball.

Les bastides penjades noms poden ser muntades per personal autoritzat.

A les plataformes noms es pot collocar el material estrictament necessari per treballar, i sha de repartir uniformement sobre aquesta plataforma.

Shan de preveure accessos cmodes i segurs a les bastides, que nicament es faran per la planta baixa.

Els diferents components de la bastida han destar lliures doxidacions i deformacions que en puguin minvar la resistncia.

El terra de les plataformes ha de ser una superfcie resistent, antilliscant i ha destar subjecte per tal devitarne qualsevol moviment.

La prevenci de riscos laborals en el sector de la construcci

07.05

Si sutilitzen plataformes mltiples, amb dos o ms terres, lun sobre laltre, hi ha dhaver una reixeta al terra superior i una escala integrada que permeti laccs entre els diferents nivells. La reixeta sha dobrir cap amunt i no ha de quedar oberta.

Est totalment prohibit comunicar entre elles dues plataformes suspeses en parallel mitjanant passeres superposades o collocar aquesta passera entre la plataforma i algun altre element.

Els accessos a les plataformes han de ser cmodes i segurs. Les portes daccs no es poden obrir cap a lexterior i han de disposar dun sistema denclavament que nimpedeixi lobertura accidental.

La distncia entre el parament i la cara davantera de les plataformes ha de ser de menys de 30 cm. Les plataformes han de tenir un sistema de fixaci o ancoratge que nimpedeixi el moviment durant les operacions dentrada o sortida.

Els pescants shan de muntar de tal manera que els cables treballin totalment perpendiculars al terra i parallels entre ells.

Les plataformes han destar suspeses per un mnim de 2 pescants.

Cal evitar o minimitzar les postures forades i els sobreesforos durant el treball.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Normes ds i manteniment

Cal verificar el bon estat dels elements delevaci.

s prohibit el muntatge de la bastida amb elements no normalitzats.

La bastida sha de muntar amb tots els seus components dutilitzaci i seguretat.

Els mduls per formar les plataformes de les bastides (damplada mnima 60 cm) preferentment han de ser de 30 cm damplada i fabricats amb xapa metllica antilliscant o reixeta soldada a la perfileria de contorn per cord continu. Tots els components han de ser del mateix fabricant i tenir la seva marca. Cal comprovar que totes les peces estiguin en bon estat.

Cal anivellar i ancorar correctament la bastida.

No es poden collocar sobre la plataforma escales porttils ni bastides de cavallets.

No shan de sobrecarregar les plataformes de treball i, a ms a ms, a sobre noms shi ha de posar el material necessari per a la bona continutat dels treballs, el qual sha de distribuir uniformement per tota la plataforma. Mai no es pot sobrepassar la crrega mxima indicada pel fabricant.

Una persona amb formaci universitria o un professional que hi estigui habilitat ha dinspeccionar la bastida abans de la posada en servei, peridicament i desprs de qualsevol modificaci, perode de no utilitzaci, exposici a la intemprie o qualsevol altra circumstncia que nhagi pogut afectar la resistncia o estabilitat. Shan de documentar els resultats de les comprovacions i inspeccions peridiques.

Cal comprovar que no hi hagi elements sortints que puguin interferir en el moviment de la plataforma de treball o produir danys fsics als treballadors.

s totalment prohibit unir entre si dues bastides penjades mitjanant una passarella.

No shan de realitzar moviments bruscos sobre la plataforma de treball.

Quan hi hagi perill de caiguda de materials a lexterior, sha de collocar una xarxa que recobreixi la barana, de manera que la bastida quedi tancada perimetralment.

Les bastides han de treballar a nivell, s a dir, parallelament al sl. En hissar-les i baixar-les, sha de mantenir aquesta horitzontalitat.

Els pescants sobre els quals es penja la bastida han danar ben subjectats al forjat i han de ser de material resistent i segur.

La prevenci de riscos laborals en el sector de la construcci

07.05

Els cabrestants de les bastides penjades han de tenir descens autofrenant, han danar provets tamb del seu corresponent dispositiu daturada i han de portar una placa on sindiqui la seva capacitat portant. Laparell utilitzat per pujar i baixar la bastida sha de revisar peridicament.

Aquests mecanismes delevaci han de disposar duna supervisi i un manteniment peridic constants.

Tots els ganxos de la bastida han de disposar de pestell de seguretat.

Els cables portants han destar en perfecte estat de conservaci.

Abans de la hissada inicial, la bastida ha de ser sotmesa a una prova de crrega.

s recomanable que els operaris suspesos a les bastides penjades utilitzin arns de seguretat amarrat a un punt fix extern a la bastida.

Proteccions collectives

Les plataformes de treball han de tenir baranes resistents, duna alria mnima de 90 cm. La distncia entre la barana i la protecci intermdia, i entre aquesta i lentornpeu, no pot ser de ms de 50 cm. Lentornpeu ha de ser, com a mnim, de 15 cm dalada, per sobre del terra.

Shan dacoblar dispositius secundaris a les plataformes perqu, en cas de ruptura del cable portant, retinguin els treballadors i nevitin la caiguda. Aquests dispositius secundaris han de ser els segents: un sistema de suspensi de doble cable de seguretat independent dels cables de sustentaci i amb un fre secundari, o un sistema de suspensi de cable nic associat a un dispositiu anticaiguda capa de retenir les plataformes.

Sha de protegir la zona de descrrega dels elements de les bastides.

Sha de restringir laccs de vianants al voltant de la plataforma i sha devitar que personal no autoritzat manipuli la mquina.

Cal comprovar que la zona o lrea que quedi just per sota de la plataforma de treball hagi estat delimitada amb baranes dindicaci per impedir laccs i la permanncia de qualsevol persona en aquesta zona.

Shan dutilitzar sistemes de muntatge que permetin garantir la seguretat dels muntadors.

Cal senyalitzar la bastida amb elements lluminosos quan estigui ubicada en vies de circulaci.

Les diferents parts metlliques de la bastida han de disposar del conjunt de protecci adequada als riscos de contacte elctric indirecte.

Quan sigui necessari, es pot preparar la part inferior de la plataforma, collocant una marquesina parapedres amb una projecci superior a 1,25 m respecte al lmit exterior de la plataforma de treball.

Sha de senyalitzar la crrega admissible de la bastida.

Equips de protecci individual

Casc.

Guants contra agressions mecniques.

Calat de seguretat.

Arns (quan sigui necessari).

Roba de treball.

La prevenci de riscos laborals en el sector de la construcci

07.05 Bastida penjadaDefiniciRiscosMesures PreventivesNormes generalsNormes ds i mantenimentProteccions collectivesEquips de protecci individual

Recommended

View more >