Concello a baña animador cultural,oct14

  • Published on
    27-Jun-2015

  • View
    587

  • Download
    9

DESCRIPTION

Convocatoria Plaza Animador Cultural Concello A Baa

Transcript

1. BOPBOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUAwww.dicoruna.es D.L.: C-1-1958VIERNES, 3 DE OCTUBRE DE 2014 | BOP NMERO 189Pgina 1 / 3Nmero de anuncio 2014/10264Administracin LocalMunicipalA BaaBases contratacin persoalDECRETODado que necesaria a contratacin dunha persoa con carcter de interinidade para cubrir o cadro de persoal doservizo subvencionado pola Deputacin provincial da Corua da figura da ANIMADORA CULTURAL, en substitucin de DonaMarta M Cambeiro Prez, en situacin de baixa mdica, esta AlcaldaRESOLVE:Convocar a praza de ANIMADORA CULTURAL e aprobar as bases que rexern este proceso, que son as reguladas noDECRETO 223/07 do 18 de decembro de 2007 que rexiron o proceso da seleccin da animadora cultural correspondenteao ano 2007, que regularon o proceso da persoa titular da praza. AS CITADAS BASES QUEDAN MODIFICADAS NOS SEGUIN-TESAPARTADO:- Sexta.- Duracin.- A duracin do contrato ser de un ano desde a sa formalizacin. No referente duracin con-tractual,ser mentras a traballadora titular non se incorpore ao seu posto de traballo. O contrato ser de interinidade porbaixa mdica da persoa titular da praza.- Oitava.- Presentacin de solicitudes. Queda exceptuado o pago de taxas.- Dcima.- Tribunal cualificador. En canto ao tribunal cualificador, a designacin do representante da Excma. Deputa-cinda Corua, no seu da quedou exceptuada segundo Resolucin da Presidencia n 22.663 de data do 21 de decembrode 2007, pola que se renuncia designacin dun representante no rgano de seleccin de animadores culturais e deanimadores deportivos. O resto dos membros do tribunal queda como segue:- Presidenta: A axente de desenvolvemento local, M Dolores Landeira Liares ou qun legalmente a substita.- Vogais: A traballadora social, Ana Ares Quintns ou qun legalmente a subsitita.- Secretaria: a do Concello, ou funcionario/a no/a que delegue.DECRETO 223/07Esta Alcalda, por medio de Resolucin do da 18 de decembro de 2007, aprobou as bases que a continuacin setranscriben para a contratacin laboral de: un/unha animador/a cultural.Primeira.- Obxecto da convocatoria.- O obxecto desta convocatoria a contratacin laboral de duracin determinadadun/dunha animador/a cultural coa funcin de desenvolver os programas de apoio cultura no Concello da Baa en cola-boracinco programa da Excma. Deputacin Provincial.Segunda.- Modalidade de contratacin.- Contrato laboral de 20 horas semanais.Terceira.- Publicidade.- A publicidade da convocatoria realizarase mediante a publicacin destas bases no Boletn Oficialda Provincia e no taboleiro de edictos do Concello.Cuarta.- Sistema de provisin.- Concurso de mritos.Quinta.- Xornada laboral.- Ser de 20 horas semanais.Sexta.- Duracin.- A duracin do contrato ser de un ano desde a sa formalizacin.Stima.- Requisitos dos/as aspirantes.-A) Ser de nacionalidade espaola ou cidadn/ dun estado da Unin Europea.B) Ter cumpridos 18 anos de idade.C) Non padecer enfermidade ou defecto fsico que impida o normal desenvolvemento das funcins correspondentes.D) Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de Estado, Comunidade Autnoma ou Adminis-tracinLocal, nin atoparse inhabilitado/a para o exercicio das funcins pblicas. 2. BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUABOPBOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUAViernes, 3 de octubre de 2014 Nmero 189Pgina 2 / 3Nmero de anuncio 2014/10264E) Estar en posesin do ttulo de tcnico/a en animacin sociocultural, diplomado/a en educacin social, maxisterio e/ou outras titulacins universitarias.Todos os requisitos esixidos debern terse no momento de finalizar o prazo das solicitudes.Oitava.- Presentacin de solicitudes.- As instancias para tomar parte no concurso presentaranse no rexistro xeral doConcello, en horario de 9 a 14 horas, no prazo de 10 das naturais contados a partir do seguinte ao da publicacin desteanuncio no BOP.Os dereitos de participacin neste proceso selectivo fxanse na conta de 15 euros (quince euros).As instancias debern ir acompaadas da seguinte documentacin:A) Fotocopia do D.N.I.B) Fotocopia compulsada da titulacin esixida.C) Fotocopia compulsada de documentos xustificativos dos mritos.D) Resgardo de ter abonado as taxas de participacin no proceso.Novena.- Lista de admitidos/as.- Rematado o prazo de presentacin de instancias aprobarase a lista provisional deadmitidos/as, que se far pblica no taboleiro de edictos do Concello, concedndose un prazo de tres das naturais para apresentacin de reclamacins. Se non as houbese, a lista elevarase automaticamente a definitiva.Dcima.- Tribunal cualificador.- Estar composto polos seguintes membros:- Presidente: A secretaria do Concello ou quen legalmente a substita.- Vogais:* Un/ha representante da Deputacin Provincial.* A traballadora social, Susana Pazo Meijide ou quen legalmente a substita.* A axente de desenvolvemento local, M Dolores Landeira Liares ou qun legalmente a substita.- Secretario: Jos Ramn Rodrguez Longueira ou qun legalmente o substita.Dcimo primeira.- Baremo para a avaliacin de mritos: o baremo do Tribunal para a avaliacin o seguinte:1) Outras titulacins relacionadas co traballo a desenvolver, distintas das achegadas como requisito para participar naconvocatoria.- Licenciatura: 2 puntos.- Diplomatura: 1 punto.2) Cursos, seminarios e xornadas relacionados coa actividade, a puntuacin non poder superar os tres puntos.- Cursos de mis de 100 horas: 0,50 puntos.- Cursos de 50 horas a 99 horas: 0,25 puntos.- Cursos de 15 horas a 49 horas: 0,01 puntos.3) Curso de galego: s se computar o de nivel mis alto.- Perfeccionamento: 2 puntos.- Iniciacin: 1 puntos.4) Coecementos de informtica: computarase ata un mximo de dous puntos.5) A experiencia laboral computarase ata un mximo de cinco puntos:- Traballos prestados Administracin:-Por cada ano completo en posto de traballo como animador cultural: 1 punto.-Por mes en posto de traballo como animador cultural: 0,08 puntos.- Traballos prestados en empresas privadas:-Por cada ano completo en postos de traballo: 0,75 puntos.-Por cada mes traballado: 0,06 puntos.6) Entrevista persoal.- Puntuarase ata un mximo de 5 puntos, e versar sobre as materias do traballo a desenvolver. 3. BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUABOPBOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUAViernes, 3 de octubre de 2014 Nmero 189Pgina 3 / 3Nmero de anuncio 2014/10264Dcimo segunda.- Acreditacin de mritos.- Os mritos comprendidos no apartado un da base anterior acreditaransemediante copia compulsada do ttulo correspondente.Os mritos dos apartados 2 e 3 acreditaranse con certificado expedido polo rgano correspondente.O mrito do apartado 5 acreditarase mediante copia compulsada dos correspondentes contratos ou nminaspercibidas.Dcimo terceira.- Rematada a seleccin o Tribunal publicar no taboleiro o nome do/a participante seleccionado/a coasa puntuacin.O/A aspirante seleccionado/a deber xustificar documentalmente antes da sa contratacin os requisitos sinalados nabase stima, mediante a presentacin de:A) Certificado mdico.B) Declaracin xurada de non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo da administracinestatal, autonmica ou local, nin atoparse inhabilitado/a para o exercicio das funcins pblicas.A contratacin do/a aspirante seleccionado/a correspndelle Sr. alcalde.En todo o non previsto nas presentes bases estarase ao disposto na lexislacin laboral e lexislacin sectorial comple-mentariaque resulte de aplicacin.A Baa, 18 de decembro de 2007.Dado na Baa, o 12 de setembro de 2014.O ALCALDE,Asdo.: Jos Andrs Garca Cardeso.2014/10264

Recommended

View more >